Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-06-07
 • ZamawiającyWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00067887
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514319

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka J. Piłsudskiego 7/9

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-575

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 52 32 400

1.5.8.) Numer faksu: (89) 52 72 049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olga.pocalujko@uw.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2a91cee-bed7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067887

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010497/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie zapytań do treści SWZ, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie: 1) za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl w zakładce "Korespondencja" lub 2) za pomocą poczty elektronicznej olga.pocalujko@uw.olsztyn.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego jako: 1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”. 3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 4. Za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail zamawiającego. W przypadku skorzystania z platformy zakupowej za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie zakupowej.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 7. Szczegółowe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn. 2. Jako właściciel platformy zakupowej, na której zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie, działającą pod adresem https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl, odbiorcą danych osobowych jest także Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka Akcyjna 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, REGON 017282436, NIP 526-25-35-153. 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@uw.olsztyn.pl. 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy. 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat. 7. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy. 8. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych, 2) do sprostowania swoich danych osobowych, 3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO. 9. Wykonawca realizując umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, tj. rozporządzenia wskazanego w Rozdziale XXXIX SWZ, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o poinformowaniu ww. osób fizycznych o udostępnieniu danych osobowych Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn; wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zgodnych z wymogami RODO uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; dane osobowe podane w umowie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie wykonawca zobowiąże podwykonawców, z którymi zawrze umowę o podwykonawstwo do realizacji przez nich powyższych postanowień.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO-IV.272.11.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuję usługę publikacji ogłoszeń prasowych, tj. obwieszczeń, komunikatów, ogłoszeń dotyczących prowadzonych programów i akcji, raportów, nekrologów oraz kondolencji, zwanych dalej ogłoszeniami prasowymi, w tytule prasowym, zwanym dalej dziennikiem, o zasięgu regionalnym, w wersji czarno-białej i kolorowej, w wydaniach od poniedziałku do soboty, na stronach redakcyjnych i ogłoszeniowych dziennika. 2. Dziennik, w którym będą publikowane ogłoszenia prasowe musi spełniać następujące warunki: 1) być dziennikiem o zasięgu regionalnym, tj. ukazującym się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 2) ukazywać się w postaci drukowanej regularnie, tj. co najmniej od poniedziałku do soboty, 3) zawierać ukazujące się co najmniej raz w tygodniu strony tematyczne o charakterze gospodarczo-finansowym dotyczące Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego, 4) podlegać kontroli przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, 5) posiadać rozpowszechnianie płatne średnie dziennie na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie mniejsze niż 5000 egzemplarzy. 3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie publikowane ogłoszenia prasowe były dostępne także w internetowych wydaniach dziennika bez limitu odsłon. 4. Szacowane ilości ogłoszeń prasowych, rodzaje zamawianej powierzchni ogłoszeniowej oraz dni publikacji ogłoszeń prasowych określone zostały w formularzu oferty – załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 5. Przyjęte w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ ilości zamawianej powierzchni ogłoszeniowej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia w okresie obowiązywania umowy mniejszej ilości powierzchni ogłoszeniowej oraz dokonywania zmian ilości powierzchni ogłoszeniowej w poszczególnych rodzajach, stosownie do swoich potrzeb. Ewentualne zmniejszenie ilości oraz zmiany ilości ogłoszeń w poszczególnych rodzajach nie spowodują zmiany cen jednostkowych podanych przez wykonawcę w ofercie, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie nie mniejszym niż 50 % łącznej wartości zawartej umowy, z zastrzeżeniem punktu 13. 6. Zamawiający będzie zlecał wykonawcy do publikacji ogłoszenia prasowe sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb. Emisja poszczególnych ogłoszeń prasowych bądź ich cyklu dokonywana będzie na podstawie odrębnych zleceń składanych przez zamawiającego drogą elektroniczną bądź faksem nie później niż 2 dni robocze przed datą publikacji. 7. Publikacja ogłoszeń prasowych będzie następowała w pierwszym możliwym wydaniu dziennika licząc od dnia otrzymania zlecenia na publikację ogłoszenia prasowego od zamawiającego lub w terminie wskazanym przez zamawiającego. 8. Wykonawca przed publikacją ogłoszenia prasowego przedstawi zamawiającemu do akceptacji treść oraz wielkość zlecanego do druku ogłoszenia prasowego w skali 1:1. 9. Stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 Pzp zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy: 1) osoby wykonujące czynności pracownika przy pracach przygotowawczych do druku obejmujące: przygotowania treści otrzymanego ogłoszenia do publikacji; wprowadzenie do komputera materiału tekstowego poprzez kopiowanie z wymiennego nośnika danych, bezpośrednie wpisywanie z klawiatury lub za pomocą oprogramowania do rozpoznawania pisma z zeskanowanych materiałów; wprowadzanie do komputera materiału ilustracyjnego poprzez zeskanowanie rysunków lub materiałów fotograficznych, wprowadzanie obrazów z cyfrowych aparatów fotograficznych i pojedynczych klatek video lub wykorzystanie obrazów utworzonych w oprogramowaniu graficznym; opracowywanie elementów graficznych: retuszowanie, poprawianie kolorów, jasności i kontrastu, kadrowanie, skalowanie, zapisywanie w odpowiednim formacie i rozdzielczości, nadawanie odpowiedniego profilu koloru; wykonywanie poszczególnych stron publikacji (łamanie) poprzez odpowiednie rozmieszczenie na nich tekstu i grafiki; nanoszenie korekt i zmian klienta oraz nanoszenie znaków dla drukarza; przenoszenie obrazu drukowego z komputera bezpośrednio na formę drukową lub pośrednio – na klisze (formy kopiowe) i z klisz na formę drukową; obsługiwanie skanerów formowych służących do wykonywania kopii na błonach fotograficznych dla form drukowych do różnych technik drukowania; dokonywanie impozycji arkusza drukarskiego przy zastosowaniu oprogramowania do montażu elektronicznego lub wykonywanie montażu ręcznego form kopiowych z negatywów lub diapozytywów kreskowych lub siatkowych; wykonywanie cyfrowych lub analogowych odbitek próbnych z systemu cyfrowego lub negatywów i pozytywów filmowych, ocenianie ich jakości i dokonywanie korekty; elektroniczne grawerowanie lub trawienie naświetlonych form drukowych, 2) osoby wykonujące czynności drukarza obejmujące: mocowanie w maszynie drukującej formy drukowej; przygotowywanie farb o odpowiedniej barwie i konsystencji; zasilanie maszyn drukujących w podłoża drukowe (arkusze, zwoje, kształtki); ustawianie i regulowanie mechanizmów podawania podłoża drukowego, mechanizmów odbierających oraz systemów podawania farb drukarskich; uruchamianie kontrolne maszyny drukującej w celu oceny jej działania; wykonanie odbitki kontrolnej i na podstawie jej oceny ewentualne korygowanie ustawień maszyny i farb użytych do drukowania; drukowanie nakładu i kontrolowanie procesu drukowania; obsługiwanie maszyn do druku cyfrowego; obsługiwanie; obsługiwanie kserokopiarek; czyszczenie i konserwowanie maszyn drukujących. 10. Przedmiot zamówienia realizowany będzie z podziałem na następujące etapy: 1) etap I – obejmujący publikację ogłoszeń prasowych w roku 2021, 2) etap II – obejmujący publikację ogłoszeń prasowych w roku 2022, 3) etap III – obejmujący publikacje ogłoszeń prasowych w roku 2023. 11. W przypadku braku środków finansowych w latach 2022 - 2023 na realizację przedmiotu zamówienia w ramach etapu II i/lub III, zamawiający odstąpi od realizacji tego etapu, a wykonawcy w takim przypadku będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenia należne z tytułu wykonanego etapu zamówienia. 12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79970000-4 - Usługi publikacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów wskazanych w SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty według wskazanego w SWZ wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia dzienna sprzedaż dziennika

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali lub wykonują nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż rok, co najmniej jedną usługę polegającą na publikacji ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu co najmniej wojewódzkim, której wartość była nie mniejsza niż 50.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy (kontraktu). W przypadku usługi jeszcze nie zakończonej i wykonywanej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż rok wymaga się, aby wartość już zrealizowanej do dnia składania ofert usługi wyniosła nie mniej niż 50.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy (kontraktu).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania, tj. z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ, 2) wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca dołącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę (pełnomocnika) – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 4) pełnomocnictwo do reprezentowaniu wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu – w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, 5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 6) wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców: 1) wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców, 2) wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę (pełnomocnika), 3) do oferty należy dołączyć wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie wykonawcy – skutkującej uprawnieniem stron umowy do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających strony umowy do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone, 4) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – uprawniającej strony umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, 5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – uprawniającej strony umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, 6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne – uprawniającej strony umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, 7) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których jest mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – uprawniającej strony umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę. 3. Podstawą do dokonania zmian, o których jest mowa w pkt. 2, jest złożenie pisemnego wniosku przez jedną ze stron umowy i jego akceptacja przez drugą stronę umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę składa się za pośrednictwem platformy zakupowej https://olsztyn-uw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06

2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Wypożyczę welon - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania25-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam! Czy macie Państwo w ofercie welony do wypozyczenia. Interesuje mnie welon biały dł za kolana lub zakrywający ramiona. Pozdrawiam
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI