„Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJasło
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-08-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Jasło
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-14
 • Numer ogłoszenia586359-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586359-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Miasto Jasło: „Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jasło, krajowy numer identyfikacyjny 37044030100000, ul. ul. Rynek  12 , 38-200  Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 486 311, e-mail wzp@um.jaslo.pl, faks 134 486 360.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://um_jaslo.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. nr 19 (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w Jaśle oraz utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego”, oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.
Numer referencyjny: FE.042.12.2019:7
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres zadania obejmuje dwie części: 1. Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim wzdłuż istniejących alejek parkowych poprzez: • umieszczenie 7 szt. tablic dwustronnych obrazujących i opisujących dzieje Miasta Jasła i jego historycznej zabudowy. Zamierzone do opracowania graficznego, wykonania i montażu tablice będą dotyczyć tematyki historycznej związanej z Jasłem (zgodnie z Projektem zagospodarowania edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w mieście Jaśle). Wkład merytoryczny tablic zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Mocowanie aluminiowych tablic informacyjnych nastąpi poprzez zatopienie rury stalowej w fundamencie wkopowym. Wygląd nowych tablic powinien być spójny z tablicami już zamontowanymi w Parku Miejskim • zakup i montaż 2 szt. zestawów gier edukacyjnych trwale, związanych z podłożem. W skład zestawu wchodzi: a) Gra edukacyjna puzzle Konstrukcja: Zewnętrzne wymiary konstrukcji: szerokość ok. 103 cm, wysokość ok. 199 cm. Konstrukcja gry wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantującego odporność na warunki atmosferyczne. Zadrukowane tabliczki wykonane z aluminium w ramkach, z wysokogatunkowego tworzywa będą zabezpieczone utwardzonym lakierem. Aluminium w standardowych kolorach z palety RAL (w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji). Obracane tabliczki zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Pionowe pręty wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości pełnokolorowy wydruk na obrotowych tabliczkach aluminiowych zabezpieczonych lakierem utwardzalnym UV. Konstrukcja posadowiona na prefabrykatach wykonanych ze wzmocnionego betonu. Tematem gry edukacyjnej puzzle będzie postać związana z historią Jasła (w uzgodnieniu z Zamawiającym). b) Gra terenowa o historii miasta Zewnętrzne wymiary konstrukcji: szerokość ok. 103 cm, wysokość ok. 199 cm. Konstrukcja gry wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantującego odporność na warunki atmosferyczne. Zadrukowane tabliczki wykonane z aluminium w ramkach, z wysokogatunkowego tworzywa będą zabezpieczone utwardzonym lakierem. Aluminium w standardowych kolorach z palety RAL (w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji). Obracane tabliczki zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Pionowe pręty wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości pełnokolorowy wydruk na obrotowych tabliczkach aluminiowych zabezpieczonych lakierem utwardzalnym UV. Konstrukcja posadowiona na prefabrykatach wykonanych ze wzmocnionego betonu. Tematem gry terenowej będzie historia Jasła (w uzgodnieniu z Zamawiającym). c) Słup edukacyjny Konstrukcja: Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 42 cm szerokości i wysokości do 191 cm. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantującego odporność na warunki atmosferyczne. Zadrukowane kostki wykonane z aluminium w ramkach z wysokogatunkowego tworzywa są zabezpieczone utwardzonym lakierem. Obracane kostki zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Pionowy pręt wykonany ze stali nierdzewne. Aluminium w standardowych kolorach z palety RAL (w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji).. Montaż bezpośrednio na prefabrykatach betonowych lub bezpośrednio do utwardzonego podłoża. Wydruk obracanych prostopadłościanów pełno kolorowy, zabezpieczony lakierem utwardzalnym UV. Tematyka gry będzie ściśle związana z historią miasta Jasła i postaciami historycznymi związanymi z miastem (w uzgodnieniu z Zamawiającym). W celu zagospodarowania ścieżki, istniejące ławki zostaną przeniesione wraz z istniejącym fundamentem na nowe miejsce zgodnie z Projektem zagospodarowania edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w mieście Jaśle. • zakup Zestawu Audio składającego się z: - 35 sztuk Audioprzewodników(4 GB). Pojemność nagraniowa ok. 60 godz. dźwięku stereo HQ. Wbudowany głośnik. Do 60 godz. pracy bez konieczności ładowania akumulatorów. Klawiatura przystosowana dla osób słabo widzących i niedowidzących z częścią numeryczną w j. Braille’a, - 20 sztuk słuchawek stereo, - 15 sztuk słuchawek z pętlą indukcyjną dla osób z aparatami słuchowymi, - 4 sztuk ładowarek dla akumulatorów dla 10 szt. audio przewodników. • oznakowanie pasami naprowadzającymi (długość 545 m, szerokość 0,22 m) dla osób niedowidzących (trasa zgodnie z Projektem zagospodarowania edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w mieście Jaśle). Pasy naprowadzające powinny być wyraźnie wyczuwalne pod stopami przez osoby niewidome. Kolor pasów do uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim poprzez: • wytyczenie i zagospodarowanie trzech ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, które zostaną poprowadzone po istniejących utwardzonych alejkach (zgodnie z projektem ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle). Każda ze ścieżek ze względu na długość i tematykę będzie dedykowana innej wiekowo grupie odbiorców, jednakże co do zasady wyznaczone trasy będą miały charakter uniwersalny i dostępny dla wszystkich. Pierwsza trasa przeznaczona będzie dla najmłodszych (dł. ścieżki – 148 m), druga trasa będzie ścieżką dla dzieci – ogród motyli (dł. ścieżki – 330 m), trzecia trasa będzie dla dzieci starszych i młodzieży – lekcja dendrologii (dł. ścieżki – 750 m). Zagospodarowanie ścieżki obejmuje: • dostarczenie i zamontowanie 41 szt. tablic identyfikacyjnych drzewa, • dostarczenie i zamontowanie 5 szt. wielkoformatowych tablic edukacyjnych w tym: 2 głównych-informacyjnych, 3 pulpitowych, 1 dźwiękowej, • dostarczenie i zamontowanie 1 ruchomej gry edukacyjnej, • dostarczenie i zamontowanie 1 kosza do segregacji odpadów z ruchomymi elementami, • dostarczenie i zamontowanie mini skoczni z linijką skoków, • dostarczenie i zamontowanie 6 szt. domków dla motyli, • oznakowanie poziome na trasach utworzonych ścieżek Znak ma powierzchnię 1 m2 w odstępach co 10 mb.(kształt i kolor znaku każdej ścieki w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku pokrywania się tras ścieżek znaki umieszczane będą na zmianę). Oznakowanie ma być odporne na ścieranie. 2. Szczegółowy opis zamieszczony został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 37530000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Nie przewiduje się możliwości zmiany treści umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Ścieżka edukacyjno-historyczna w Parku Miejskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim wzdłuż istniejących alejek parkowych poprzez: • umieszczenie 7 szt. tablic dwustronnych obrazujących i opisujących dzieje Miasta Jasła i jego historycznej zabudowy. Zamierzone do opracowania graficznego, wykonania i montażu tablice będą dotyczyć tematyki historycznej związanej z Jasłem (zgodnie z Projektem zagospodarowania edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w mieście Jaśle). Wkład merytoryczny tablic zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Mocowanie aluminiowych tablic informacyjnych nastąpi poprzez zatopienie rury stalowej w fundamencie wkopowym. Wygląd nowych tablic powinien być spójny z tablicami już zamontowanymi w Parku Miejskim • zakup i montaż 2 szt. zestawów gier edukacyjnych trwale, związanych z podłożem. W skład zestawu wchodzi: a) Gra edukacyjna puzzle Konstrukcja: Zewnętrzne wymiary konstrukcji: szerokość ok. 103 cm, wysokość ok. 199 cm. Konstrukcja gry wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantującego odporność na warunki atmosferyczne. Zadrukowane tabliczki wykonane z aluminium w ramkach, z wysokogatunkowego tworzywa będą zabezpieczone utwardzonym lakierem. Aluminium w standardowych kolorach z palety RAL (w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji). Obracane tabliczki zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Pionowe pręty wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości pełnokolorowy wydruk na obrotowych tabliczkach aluminiowych zabezpieczonych lakierem utwardzalnym UV. Konstrukcja posadowiona na prefabrykatach wykonanych ze wzmocnionego betonu. Tematem gry edukacyjnej puzzle będzie postać związana z historią Jasła (w uzgodnieniu z Zamawiającym). b) Gra terenowa o historii miasta Zewnętrzne wymiary konstrukcji: szerokość ok. 103 cm, wysokość ok. 199 cm. Konstrukcja gry wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantującego odporność na warunki atmosferyczne. Zadrukowane tabliczki wykonane z aluminium w ramkach, z wysokogatunkowego tworzywa będą zabezpieczone utwardzonym lakierem. Aluminium w standardowych kolorach z palety RAL (w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji). Obracane tabliczki zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Pionowe pręty wykonane ze stali nierdzewnej, wysokiej jakości pełnokolorowy wydruk na obrotowych tabliczkach aluminiowych zabezpieczonych lakierem utwardzalnym UV. Konstrukcja posadowiona na prefabrykatach wykonanych ze wzmocnionego betonu. Tematem gry terenowej będzie historia Jasła (w uzgodnieniu z Zamawiającym). c) Słup edukacyjny Konstrukcja: Konstrukcja o wymiarach zewnętrznych około 42 cm szerokości i wysokości do 191 cm. Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo gwarantującego odporność na warunki atmosferyczne. Zadrukowane kostki wykonane z aluminium w ramkach z wysokogatunkowego tworzywa są zabezpieczone utwardzonym lakierem. Obracane kostki zamontowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe skaleczenie. Pionowy pręt wykonany ze stali nierdzewne. Aluminium w standardowych kolorach z palety RAL (w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji).. Montaż bezpośrednio na prefabrykatach betonowych lub bezpośrednio do utwardzonego podłoża. Wydruk obracanych prostopadłościanów pełno kolorowy, zabezpieczony lakierem utwardzalnym UV. Tematyka gry będzie ściśle związana z historią miasta Jasła i postaciami historycznymi związanymi z miastem (w uzgodnieniu z Zamawiającym). W celu zagospodarowania ścieżki, istniejące ławki zostaną przeniesione wraz z istniejącym fundamentem na nowe miejsce zgodnie z Projektem zagospodarowania edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w mieście Jaśle. • zakup Zestawu Audio składającego się z: - 35 sztuk Audioprzewodników(4 GB). Pojemność nagraniowa ok. 60 godz. dźwięku stereo HQ. Wbudowany głośnik. Do 60 godz. pracy bez konieczności ładowania akumulatorów. Klawiatura przystosowana dla osób słabo widzących i niedowidzących z częścią numeryczną w j. Braille’a, - 20 sztuk słuchawek stereo, - 15 sztuk słuchawek z pętlą indukcyjną dla osób z aparatami słuchowymi, - 4 sztuk ładowarek dla akumulatorów dla 10 szt. audio przewodników. • oznakowanie pasami naprowadzającymi (długość 545 m, szerokość 0,22 m) dla osób niedowidzących (trasa zgodnie z Projektem zagospodarowania edukacyjnej ścieżki historycznej w Parku Miejskim w mieście Jaśle). Pasy naprowadzające powinny być wyraźnie wyczuwalne pod stopami przez osoby niewidome. Kolor pasów do uzgodnienia z Zamawiającym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37530000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Ekologiczna ścieżka edukacyjna w Ogródku Jordanowskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim poprzez: • wytyczenie i zagospodarowanie trzech ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, które zostaną poprowadzone po istniejących utwardzonych alejkach (zgodnie z projektem ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim w Jaśle). Każda ze ścieżek ze względu na długość i tematykę będzie dedykowana innej wiekowo grupie odbiorców, jednakże co do zasady wyznaczone trasy będą miały charakter uniwersalny i dostępny dla wszystkich. Pierwsza trasa przeznaczona będzie dla najmłodszych (dł. ścieżki – 148 m), druga trasa będzie ścieżką dla dzieci – ogród motyli (dł. ścieżki – 330 m), trzecia trasa będzie dla dzieci starszych i młodzieży – lekcja dendrologii (dł. ścieżki – 750 m). Zagospodarowanie ścieżki obejmuje: • dostarczenie i zamontowanie 41 szt. tablic identyfikacyjnych drzewa, • dostarczenie i zamontowanie 5 szt. wielkoformatowych tablic edukacyjnych w tym: 2 głównych-informacyjnych, 3 pulpitowych, 1 dźwiękowej, • dostarczenie i zamontowanie 1 ruchomej gry edukacyjnej, • dostarczenie i zamontowanie 1 kosza do segregacji odpadów z ruchomymi elementami, • dostarczenie i zamontowanie mini skoczni z linijką skoków, • dostarczenie i zamontowanie 6 szt. domków dla motyli, • oznakowanie poziome na trasach utworzonych ścieżek Znak ma powierzchnię 1 m2 w odstępach co 10 mb.(kształt i kolor znaku każdej ścieki w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku pokrywania się tras ścieżek znaki umieszczane będą na zmianę). Oznakowanie ma być odporne na ścieranie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37530000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wypranie garnituru - Zarszyn/Iława
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Chciałabym wyprac garnitur, który moge dostarczyć w piatek a chcialsbym aby byl gotowy na sobote. Czy jest taka możliwość? Moge zapłacić podwójnie Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI