Przebudowa przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski wraz z budową siłowni plenerowej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski wraz z budową siłowni plenerowej w Leżajsku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLeżajsk
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-09-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Leżajsk
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-28
 • Numer ogłoszenia609389-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 609389-N-2018 z dnia 2018-08-28 r.

Miasto Leżajsk: Przebudowa przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski wraz z budową siłowni plenerowej w Leżajsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leżajsk, krajowy numer identyfikacyjny 69058170300000, ul. ul. Rynek  1 , 37300   Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2427333, e-mail uml@miastolezajsk.pl ; tadeusz.ulman@miastolezajsk.pl, faks 17 2427333.
Adres strony internetowej (URL): www.miastolezajsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski wraz z budową siłowni plenerowej w Leżajsku
Numer referencyjny: RM.271.1.9.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie (dwie) części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę z instalacją urządzeń zabawowych na dwóch placach zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku oraz dostawę z instalacją urządzeń siłowni plenerowej na terenie Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski wraz z budową siłowni plenerowej w Leżajsku”. Ww. instalacje stanowią roboty budowlane. Zamówienie składa się z dwóch części p.n.: Część 1 – Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na dwóch placach zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku; Część 2 Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku. Zakres zadania: 1) Część 1- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na dwóch placach zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch placów zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: plac zabaw nr I o powierzchni 446 m2: zestaw zabawowy w formie statku – 1 szt, ciuchcia metalowa – 1 szt, wagonik zamknięty etalowy – 1 szt, huśtawka na dwóch sprężynach, podwójna, typu kiwak w formie skutera śnieżnego – 1 szt, huśtawka na przegubach podwójna typu kiwak w formie tuby – 1 szt, huśtawka podwójna dla małych dzieci, - 1 szt, huśtawka podwójna wahadłowa – 1 szt, huśtawka typu Bocianie Gniazdo – 1 szt, RM.271.1.9.2018 Strona 2 z 22 Uwaga: wykreślony Zestaw zabawowy w formie statku (na str. 2 w opisie technicznym w pliku: opisOgrodekplacezabaw należy wykonać wg specyfikacji zawartej dla urządzenia z numerem 1 w pliku urzadzeniazabawoweOgrodek pod nazwą: STATEK BAHAMY. plac zabaw nr II o powierzchni 553 m2: zjazd na linie 20 m – 1 kpl., karuzela talerzowa (oznaczona w dokumentacji -jako „tajfun”) – 1 szt, ścianka wspinaczkowa czteroramienna – 1 szt, huśtawka wagowa ważka – 1 szt, słupki sprawnościowe – 1 kpl., hamak - 1 kpl, huśtawka dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. Wszystkie urządzenia przewidziane do montażu na obu placach zabaw charakteryzują się parametrem HIC ≤ 1,5 m. Oba place zabaw ograniczone będą obrzeżami betonowymi o wysokości 30 cm i grubości 8 cm. Na obu placach zabaw będzie wykonana „wylewana” nawierzchnia bezpieczna, bezspoinowa (na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie miału) z EPDM (górna warstwa) i SBR (dolna warstwa) o odpowiadającej HIC min. = 1,5 m (rozwiązanie systemowe). Uwaga: opisów dotyczących nawierzchni bezpiecznych w pliku urzadzeniazabawoweOgrodek nie należy uwzględniać w zakresie niniejszego zamówienia - nie mają one zastosowania. Zakres rzeczowy obejmuje ułożenie rur ochronnych z PP w ilości 25 m (rury ochronne pod przyszłe kable ziemne usytuowane pod nawierzchniami poliuretanowymi). Zadanie będzie realizowane na podstawie projektu budowlano –wykonawczego dla części zakresu robót objętych projektem. Place zabaw w odniesieniu do urządzeń oraz nawierzchni muszą spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi normami - tj. odpowiednio: PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Dla realizacji zamówienia wymagany jest kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach – zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.). 2) Część 2 Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w oparciu o dokumentację projektową. Siłownia o nawierzchni z kostki betonowej wyposażona jest w sześć pylonów, do których przymocowane są po dwa urządzenia zgodnie z opisem funkcji jak poniżej i zgodnie z załączoną dokumentacją: a) urządzenie typu ”piechur” (wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego, uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych, zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych, korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca - stopień trudności: średni) – urządzenie typu „orbitrek eliptyczny” (poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu, korzystnie wpływa na układ krążenia i oddechowy, redukuje tkankę tłuszczową), b) urządzenie typu „wyciskanie w pozycji siedzącej” (krzesełko do podnoszenia masy ciała -służące do ćwiczeń klatki piersiowej, wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej, poprawia ogólną kondycję fizyczną- stopień trudności średni) – urządzenie typu ”siedzący przywodziciel nóg” (poprawa muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśnia pośladkowego wielkiego, praca w obrębie stawu biodrowego), c) urządzenie typu „rower” (poprawa ruchomości stawów kończyn dolnych, wzmocnienie mięśni nóg, ogólna poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi, zwiększenie wydolności organizmu - szczególnie wskazane dla osób starszych, które nie mogą czynnie jeździć na rowerze) – urządzenie typu „wahadło” (wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych, korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny, poprawia krążenie, wskazane dla osób z bólami odcinka krzyżowego i bólami nóg - stopień trudności: łatwy), d) urządzenie typu „twister” (budowanie i wzmacnianie mięśni talii i brzucha, poprawia ruchomość stawów biodrowych ogólną wydajność organizmu, odpowiednie dla osób z bólami pleców odcinka krzyżowo-lędźwiowego) – urządzenie typu „trenażer bicepsa” (wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, obręczy barkowej - stopień trudności: średni), e) urządzenie typu „motyl klasyczny” (wzmocnienie mięśni rąk, mięśni obręczy barkowej, mięśni klatki piersiowej oraz grzbietu) – urządzenie typu „motyl w rewersie” (funkcje identyczne jak dla „motyla klasycznego”), f) urządzenie typu „prasa nożna” (poprawa muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha - stopień trudności: łatwy) - urządzenie typu „wioślarz” (budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg, poprawia ogólną kondycję organizmu, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa - stopień trudności: łatwy). Montaż urządzeń obejmuje również wykonanie fundamentów wykonywanych na miejscu lub dostawę i ustawienie fundamentów prefabrykowanych. Strefę relaksu stanowi przyległy do siłowni pas utwardzonego terenu wraz z dojściem (z kostki brukowej) wyposażony w zamontowane na stałe ławki oraz stojak na rowery. Zakres zamówienia nie obejmuje dwóch urządzeń do gry edukacyjnej (2 stoły z siedziskami) wskazanych w opisie technicznym dokumentacji zgłoszenia budowy siłowni, natomiast obejmuje dostawę i montaż stojaka na rowery – 1 szt, ławek – 4 szt. (z wyłączeniem nasadzeń roślin iglastych wskazanych ww. opisie w zakresie prac towarzyszących). W zakres zamówienia wchodzi ułożenie rur ochronnych z PP – 12 m (rury ochronne pod przyszłe kable ziemne usytuowane pod nawierzchnią z kostki). Łączna nawierzchnia z kostki betonowej (o gr. 6 cm) wynosi – 220,34 m2. Zamawiana siłownia plenerowa musi spełniać wymagania bezpieczeństwa wg normy PN-EN 16630:2015-06. Dodatkowo zamówienie zawiera dostawę i montaż krat ochronnych na istniejące drzewa – 4 szt, (drzewa oznaczone na zielono w obszarze siłowni plenerowej w planie sytuacyjnym). Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania dostaw określa dokumentacja projektowa zawierająca opis zakresu rzeczowego oraz formularze cenowe zawierające przedmiary robót - stanowiące Załączniki nr 2.1 i 2.2 do SIWZ. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych podmioty biorące udział postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do ich przestrzegania. W szczególności Zamawiający będący operatorem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Podwykonawców, czy podmiotów udostępniających zasoby - przekazuje im dotyczące informacje zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ. Klauzula ta jest dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem URL: http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/wiadomosc/423268/klauzula_informacyjna_dot_przetwarzania_danych_osobowych_na_pods Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz do zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przez ewentualnych Podwykonawców, czy przez podmioty udostępniające zasoby w przypadku powołania się na nie przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem oprócz wykonania dostaw także wszystkie niezbędne działania i związane z instalacją stanowiącą roboty budowlane w zakresie wykonania tego zamówienia, zagospodarowanie placów budowy, zabezpieczenie terenu w okresie prowadzenia prac, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w związku z prowadzeniem prac, zapewnienie warunków wymaganych przepisami BHP dotyczących placu budowy oraz zaplecza technicznego i socjalnego, zapewnienia bezpiecznego dojazdu i dojścia do istniejących budynków, obiektów handlowych/usługowych w okresie realizacji prac, sprowadzenie sprzętu, dowóz materiałów, działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów i materiałów z rozbiórki – przez przekazanie uprawnionemu do tego podmiotowi (z dostarczeniem Zamawiającemu kart przekazania odpadów), bądź odwóz odpadów na wskazane przez Zamawiającego miejsce, opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót, uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, opracowania dokumentacji powykonawczej - w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla obydwóch części zamówienia (a w zakresie placów zabaw dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie), zabezpieczenie elementów budowlanych lub wyposażenia niepodlegających robotom, pozostałe prace np. geodezyjne wyposażenie BHP, p-poż., usuwanie ewentualnych usterek w ramach gwarancji i rękojmi, udział w przeglądach gwarancyjnych, itp. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Możliwość zastosowania urządzeń, materiałów równoważnych, technologii o których mowa powyżej uzależniona będzie od zgodności z wymaganymi do spełnienia parametrami - określonymi w pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu robót, w załączonej dokumentacji technicznej i wykazanymi w Tabeli równoważności – stanowiącej Załącznik Nr 10a do SIWZ. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i złożone wraz z ofertą wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 10b do SIWZ. Brak wskazania w tym załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w dokumentacji przetargowej. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przedmiocie zamówienia zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i dla wszystkich użytkowników poprzez urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci z ograniczeniami - tj. huśtawka dla niepełnosprawnych ruchowo oraz przez dostęp do zamontowanych urządzeń placów zabaw i siłowni z poziomu terenu.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112723-9
37440000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Datę (termin) zakończenia realizacji zamówienia należy traktować jako nieprzekraczalną.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie sytuacji finansowej - posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 100 000,00 zł - tylko w zakresie Części 1.
Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. jeżeli sytuacja finansowa, podmiotu nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową. W przypadku, gdy wartości dotyczące wymaganej sytuacji finansowej wyrażone będą w walucie obcej Wykonawca dokona przeliczenia tych wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do tej walut obcej określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (aktualny na dzień sporządzenia tej informacji). W ofercie wspólnej warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zamówienia/ zamówień, obejmującego/cych zakresem: - dla Części 1: dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw o łącznej wartości wraz z podatkiem VAT co najmniej: 250 000,00 zł, - dla Części 2: dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowej o łącznej wartości wraz z podatkiem VAT co najmniej: 30 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca wartości dostaw wyrażona będzie w walucie obcej Wykonawca dokona przeliczenia jej wartości (w dotyczącej pozycji wykazu) na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do tej walut obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (aktualny na dzień odbioru tych dostaw). W ofercie wspólnej warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, że nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Daty wystawienia dokumentu lub oświadczenia jak dla odpisu - tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie sytuacji finansowej - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczącego sytuacji finansowej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (zwiększenie okresu z 3 do 5 lat w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przyjmie do oceny spełnienia warunków wykazy i referencje dla placów zabaw lub siłowni wykonanych w formule robót budowlanych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego przez oferowane dostawy/roboty: certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, bądź zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom - tj. mających zastosowanie odpowiednio: PN-EN 1176, PN-EN 16630:2015-06 oraz PN-EN 1177. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa powyżej, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia ich jakości. W przypadku dokumentu wydanego w języku obcym należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (przykładowy wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji jw., przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - sporządzone wg wzoru zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Część 1 - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), Część 2 - 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 53 2030 0045 1110 0000 0251 4070 w Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. Do oferty należy dołączyć dowód przelewu wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu przelewem powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). Wadium wnoszone w innej, dopuszczonej w ustawie formie, (poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku, oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Do oferty należy dołączyć na nośniku elektronicznym elektroniczną formę formularza cenowego w formacie Excel, zgodnego z wersją papierową w ofercie.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. W obu ww. przypadkach – tj. w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany ilości lub zakresu oferowanych do wykonania robót (w tym określonych w przedmiarze zawartym w formularzu cenowym) oraz zmian wynikających z rozliczenia robót faktycznie wykonanych. 1. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w przypadku: 1) konieczności wykonania dostaw/robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia zamówienia podstawowego, a ich wykonanie wymagać będzie dłuższego terminu niż 7 dni, 2) konieczności wykonania dodatkowych dostaw/robót od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, a wykonanie ich wymagać będzie dłuższego terminu niż 7 dni, 3) działania siły wyższej mającej wpływ na niemożność realizacji dostaw lub prowadzenia robót budowlanych, 4) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wykonania dodatkowych opracowań lub uzyskania dokumentów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, 5) wstrzymania dostaw/robót przez właściwy organ z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca; 6) wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie dostaw/robót, za które nie odpowiada Wykonawca - trwających dłużej niż 7 dni. Ww. zmiany terminu realizacji zamówienia dotyczą terminów zakończenia dostaw dla poszczególnych części zamówienia. Inne zmiany terminów są zmianami nieistotnymi i odbywają się w trybie zmiany harmonogramu. 2. Zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 1) ustawowych zmian stawek podatku VAT, 2) wykonania robót dodatkowych w przypadkach wskazanych w ust.1 pkt 1 i pkt 2 – bez względu na czas ich trwania, 3) zmiany zakresu, w tym zmniejszenia lub ograniczenia części dostaw. 3. Zmiana zakresu, ilości lub ograniczenie oferowanych do wykonania dostaw, określonych w formularzu cenowym, mogą nastąpić w przypadku występowania błędów w dokumentacji przetargowej (w tym w przedmiarze robót zawartym w formularzu cenowym) dotyczącej zamówienia lub koniecznych do wprowadzenia zmian w realizacji zamówienia, wynikłych w trakcie realizacji umowy. Dla przypadków wymienionych powyżej, okoliczności będące podstawą do zmian umowy należy potwierdzić protokolarnie przez osoby będące przedstawicielami stron w zakresie niniejszej umowy. 4. Rozliczanie realizacji zamówienia w zakresie dostaw lub robót stanowiących instalacje nie będzie stanowić zmiany ilości, zakresu dostaw czy wartości wynagrodzenia i będzie dokonywane na podstawie faktycznie wykonanych ilości wynikających z wykonanych obmiarów i wartości jednostkowych dostaw określonych w formularzu cenowym. 5. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące realizacji umowy w zakresie ochrony danych osobowych, w sytuacji zmian dotyczących przepisów prawa lub nowych interpretacji czy wytycznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-05, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi być zgodna z przepisami ustawy Pzp i przepisami odrębnymi oraz musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki. W ofercie Wykonawca może zastrzec, że zawarte w niej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, jeżeli wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ust. Pzp. 2. Integralną częścią oferty są wypełnione i podpisane dokumenty, w tym wg wzorów stanowiących załączniki do SIWZ: 1) formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ) zawierający cenę oferty i między innymi oświadczenia o wyborze terminu gwarancji i rękojmi i zaakceptowaniu warunków płatności. Płatności następować będą w dwóch ratach: pierwsza rata po wykonaniu i odbiorze częściowych zakresów dostaw/robót (w miesiącu październiku) - do wysokości 90 % wartości dostaw/robót i druga ostatnia rata po wystawieniu faktury końcowej po końcowym odbiorze. Termin płatności do 30 dni od dostarczenia poprawnie wystawionych faktur wraz ze wszystkimi niezbędnymi protokołami do siedziby Zamawiającego, 2) formularz cenowy (wg załącznika składającego się z części nr 2). Do oferty należy dołączyć na nośniku elektronicznym elektroniczną formę formularza cenowego w formacie Excel, zgodnego z wersją papierową w ofercie, 3) kosztorys szczegółowy przedstawiający kalkulacje wartości jednostkowych dostaw (dla ilości =1). Kosztorys szczegółowy przedstawiający kalkulacje wartości jednostkowych dostaw netto powinien być przedstawiony wraz z zestawieniem cen materiałów i sprzętu (odrębny wydruk), które posłużyły do wyznaczenia wartości jednostkowych dostaw, 4) wykaz urządzeń materiałów równoważnych (wg wzoru jak w Załączniku nr 10b do SIWZ), jeżeli Wykonawca zastosował równoważność. 5) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3 do SIWZ. Informacje Wykonawcy zawarte w powyższym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie w zakresie spełnienia warunków i potwierdzenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy Pzp. 6) pełnomocnictwa lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, 7) dowód wniesienia wadium, 8) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu zamieszcza informacje o tych zasobach i podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5, 9) Zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów jw. (wg wzoru będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ) na potrzeby realizacji zamówienia określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 10) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza informacje o Podwykonawcach (w tym w zakresie ich nazw i zakresu podwykonawstwa) w oświadczeniu wg wzoru będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 (oraz, jeżeli dotyczy dokumenty o których mowa w pkt 9 i pkt 10 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ww. załączniki muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie (w sposób trwały). Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem. Oferta w tym ww. załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Miejsca, w których oferent dokonał poprawek, muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Kompletne wg wymagań jw. oferty należy składać w jednym egzemplarzu w dwóch zamkniętych kopertach. Zewnętrzna i wewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opisana „Oferta na Przebudowę przestrzeni publicznej – Ogródek Jordanowski wraz z budową siłowni plenerowej w Leżajsku”. Koperta wewnętrzna powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres oferenta. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, dokonać w ofercie zmian lub ją wycofać pod warunkiem pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, w formie przewidzianej dla składania ofert, z tym, że zewnętrzna koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. Dla kryteriów oceny ofert: 1) cena - waga 60 % ; 2) okres gwarancji i rękojmi - waga 40 % , -Zamawiający przyzna punkty wg następujących zasad: 1) dla kryterium ceny -obliczone wg wzoru: [najniższa cena oferty]/[cena oferty ocenianej] x100 pkt. Waga kryterium 60%, 2) dla kryterium gwarancji i rękojmi: Wykonawca za zapewnioną gwarancję i rękojmię jw. minimum 60 miesięcy otrzyma 80 punktów, a za jej wydłużenie o dodatkowe dwa, nie krótsze niż 12 miesięczne pełne okresy ponad minimalny okres, punktacja zwiększa się dodatkowo dwa razy po 10 punktów, co przedstawia poniższa tabela. Waga kryterium - 40%. Opis procedury oceny ofert. 1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp w postępowaniu Zmawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 3. W przypadku, gdy złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 4. Zasady postępowania w zakresie rażąco niskiej ceny 1) Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie: a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 847); b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 2) W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1. 3) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 5. Zasady dotyczące poprawy oczywistych pomyłek 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający w wyniku przeprowadzonej oceny ustala ofertę najkorzystniejszą w podanych kryteriach wyboru - tj. taką, która uzyskała łączną najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert ustala jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną. Jeżeli ich cena również będzie równa, to przez analogię do art. 91 ust. 5 ustawy Pzp będzie zastosowana procedura wezwania do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 7. W wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza o uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do wyboru oferty aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. Po uzupełnieniu oświadczeń lub dokumentów przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane ww. Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i w art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. 11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ar. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ww. dowodów. 12. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 14. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 15. Jeżeli pomimo uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń czy dokumentów lub udzielenia wyjaśnień, czy dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 11 - 14 (powyżej), Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków i braku podstaw do wykluczenia – Zamawiający dokona wykluczenia tego Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Pzp, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, 7a) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp - na przedłużenie terminu związania ofertą; 7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 17. Zamawiający nie odrzuca oferty w przypadku: 1) gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, 2) gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską aprobatą techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, aprobaty, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca w ofercie musi udowodnić, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. 18. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej procedury oceny określonej jw. w cz. XVII SIWZ Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą zostanie oceniony za spełniającego warunki udziału w postępowaniu i nie podlegającego wykluczeniu oraz dokonano wyboru jego oferty, to w celu zawarcia umowy Zamawiający i wybrany Wykonawca zobowiązani będą do spełnienia formalności wg zasad określonych w cz. XVIII SIWZ. 19. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 4) o unieważnieniu postępowania, – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 20. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zastosowanie w tym przypadku mają ustalenia zawarte w ust. 7 powyżej. 21. Zamawiający postępuje tak samo jak ust. 20 powyżej, jeżeli Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub podlega wykluczeniu. 22. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja dotycząca wykluczenia Wykonawców zawiera wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawców, Zamawiający uznał za niewystarczające. 23. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa powyżej w ust. 19 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. W celu zawarcia umowy po wyborze oferty wybrany Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym warunków umowy sformułowanych w dołączonym do specyfikacji wzorze umowy. O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego pisemnie lub faxem. Przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga najpierw wskazania formy należytego zabezpieczenia umowy, a następnie jego wniesienia wg wymagań w cz. XIX SIWZ. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, to Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną będą ponosić solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 2. W postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 6. Wypłata, o której mowa w ust. 5 powyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Leżajsku dla osoby od której pochodzą przetwarzane dane osobowe Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37 300 Leżajsk, tel. 17 242 73 33 e-mail uml@miastolezajsk.pl INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Magdalena Więcław, ul. Rynek 1, 37 300 Leżajsk, tel. 17 242 73 33 e mail IODO@miastolezajsk.pl, tel.17 242 73 33. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA udzielanie zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ODBIORCY DANYCH - wykonawcy, osoby reprezentujące Zamawiającego, osoby Zamawiającego do kontaktu, prowadzący postępowanie wspólne lub w imieniu innego Zamawiającego, eksperci, Komisja Przetargowa, organy kontroli zamówień publicznych, Prezes i Urząd Zamówień Publicznych, KIO, sądy (przy skardze). - Udostępnienie publiczne: otwarcie ofert - udostępnianie obecnym, ogłoszenia w BIP, w BZP/DUUE, na tablicach ogłoszeń, w prasie i innych publikatorach. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady powyższej nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE I PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 1. żądania od administratora: 1) dostępu do danych osobowych, 2) sprostowania nieprawidłowych danych, 3) uzupełnienia niekompletnych danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 4) usunięcia danych osobowych. 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych PODSTAWA PRZETWARZANIA 1. zrealizowanie uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 2. realizacja umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 3. wykonanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 4. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 5. cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na dwóch placach zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch placów zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: plac zabaw nr I o powierzchni 446 m2: zestaw zabawowy w formie statku – 1 szt, ciuchcia metalowa – 1 szt, wagonik zamknięty metalowy – 1 szt, huśtawka na dwóch sprężynach, podwójna, typu kiwak w formie skutera śnieżnego – 1 szt, huśtawka na przegubach podwójna typu kiwak w formie tuby – 1 szt, huśtawka podwójna dla małych dzieci, - 1 szt, huśtawka podwójna wahadłowa – 1 szt, huśtawka typu Bocianie Gniazdo – 1 szt, Uwaga: wykreślony Zestaw zabawowy w formie statku (na str. 2 w opisie technicznym w pliku: opisOgrodekplacezabaw należy wykonać wg specyfikacji zawartej dla urządzenia z numerem 1 w pliku urzadzeniazabawoweOgrodek pod nazwą: STATEK BAHAMY. plac zabaw nr II o powierzchni 553 m2: zjazd na linie 20 m – 1 kpl., karuzela talerzowa (oznaczona w dokumentacji -jako „tajfun”) – 1 szt, ścianka wspinaczkowa czteroramienna – 1 szt, huśtawka wagowa ważka – 1 szt, słupki sprawnościowe – 1 kpl., hamak - 1 kpl, huśtawka dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. Wszystkie urządzenia przewidziane do montażu na obu placach zabaw charakteryzują się parametrem HIC ≤ 1,5 m. Oba place zabaw ograniczone będą obrzeżami betonowymi o wysokości 30 cm i grubości 8 cm. Na obu placach zabaw będzie wykonana „wylewana” nawierzchnia bezpieczna, bezspoinowa (na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie miału) z EPDM (górna warstwa) i SBR (dolna warstwa) o odpowiadającej HIC min. = 1,5 m (rozwiązanie systemowe). Uwaga: opisów dotyczących nawierzchni bezpiecznych w pliku urzadzeniazabawoweOgrodek nie należy uwzględniać w zakresie niniejszego zamówienia - nie mają one zastosowania. Zakres rzeczowy obejmuje ułożenie rur ochronnych z PP w ilości 25 m (rury ochronne pod przyszłe kable ziemne usytuowane pod nawierzchniami poliuretanowymi). Zadanie będzie realizowane na podstawie projektu budowlano –wykonawczego dla części zakresu robót objętych projektem. Place zabaw w odniesieniu do urządzeń oraz nawierzchni muszą spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi normami - tj. odpowiednio: PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Dla realizacji zamówienia wymagany jest kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne do przedstawionych powyżej zdobyte w innych państwach – zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie Ogródka Jordanowskiego w Leżajsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w oparciu o dokumentację projektową. Siłownia o nawierzchni z kostki betonowej wyposażona jest w sześć pylonów, do których przymocowane są po dwa urządzenia zgodnie z opisem funkcji jak poniżej i zgodnie z załączoną dokumentacją: a) urządzenie typu ”piechur” (wzmacnia mięśnie nóg i pasa biodrowego, uelastycznia i rozciąga ścięgna kończyn dolnych, zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych, korzystnie wpływa na układ krążenia, serce i płuca - stopień trudności: średni) – urządzenie typu „orbitrek eliptyczny” (poprawa muskulatury nóg i rąk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolności organizmu, korzystnie wpływa na układ krążenia i oddechowy, redukuje tkankę tłuszczową), b) urządzenie typu „wyciskanie w pozycji siedzącej” (krzesełko do podnoszenia masy ciała -służące do ćwiczeń klatki piersiowej, wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej, poprawia ogólną kondycję fizyczną- stopień trudności średni) – urządzenie typu ”siedzący przywodziciel nóg” (poprawa muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśnia pośladkowego wielkiego, praca w obrębie stawu biodrowego), c) urządzenie typu „rower” (poprawa ruchomości stawów kończyn dolnych, wzmocnienie mięśni nóg, ogólna poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi, zwiększenie wydolności organizmu - szczególnie wskazane dla osób starszych, które nie mogą czynnie jeździć na rowerze) – urządzenie typu „wahadło” (wzmacnia muskulaturę pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych, korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny, poprawia krążenie, wskazane dla osób z bólami odcinka krzyżowego i bólami nóg - stopień trudności: łatwy), d) urządzenie typu „twister” (budowanie i wzmacnianie mięśni talii i brzucha, poprawia ruchomość stawów biodrowych ogólną wydajność organizmu, odpowiednie dla osób z bólami pleców odcinka krzyżowo-lędźwiowego) – urządzenie typu „trenażer bicepsa” (wzmacnia mięśnie ramion, klatki piersiowej, obręczy barkowej - stopień trudności: średni), e) urządzenie typu „motyl klasyczny” (wzmocnienie mięśni rąk, mięśni obręczy barkowej, mięśni klatki piersiowej oraz grzbietu) – urządzenie typu „motyl w rewersie” (funkcje identyczne jak dla „motyla klasycznego”), f) urządzenie typu „prasa nożna” (poprawa muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda, dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha - stopień trudności: łatwy) - urządzenie typu „wioślarz” (budowa muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg, poprawia ogólną kondycję organizmu, uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa - stopień trudności: łatwy). Montaż urządzeń obejmuje również wykonanie fundamentów wykonywanych na miejscu lub dostawę i ustawienie fundamentów prefabrykowanych. Strefę relaksu stanowi przyległy do siłowni pas utwardzonego terenu wraz z dojściem (z kostki brukowej) wyposażony w zamontowane na stałe ławki oraz stojak na rowery. Zakres zamówienia nie obejmuje dwóch urządzeń do gry edukacyjnej (2 stoły z siedziskami) wskazanych w opisie technicznym dokumentacji zgłoszenia budowy siłowni, natomiast obejmuje dostawę i montaż stojaka na rowery – 1 szt, ławek – 4 szt. (z wyłączeniem nasadzeń roślin iglastych wskazanych ww. opisie w zakresie prac towarzyszących). W zakres zamówienia wchodzi ułożenie rur ochronnych z PP – 12 m (rury ochronne pod przyszłe kable ziemne usytuowane pod nawierzchnią z kostki). Łączna nawierzchnia z kostki betonowej (o gr. 6 cm) wynosi – 220,34 m2. Zamawiana siłownia plenerowa musi spełniać wymagania bezpieczeństwa wg normy PN-EN 16630:2015-06. Dodatkowo zamówienie zawiera dostawę i montaż krat ochronnych na istniejące drzewa – 4 szt, (drzewa oznaczone na zielono w obszarze siłowni plenerowej w planie sytuacyjnym).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37440000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wypranie garnituru - Zarszyn/Iława
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Chciałabym wyprac garnitur, który moge dostarczyć w piatek a chcialsbym aby byl gotowy na sobote. Czy jest taka możliwość? Moge zapłacić podwójnie Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Leżajsk: Dostawa produktów leczniczych w ramach terapeutycznego programu zdrowotnego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Leżajsk: Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Doposażenie placu zabaw Szwajcaria – Fundusz Sołecki
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI