Dostawa placów zabaw dla przedszkoli w Gminie Raba Wyżna

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa placów zabaw dla przedszkoli w Gminie Raba Wyżna
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRaba Wyżna 29
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-06-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedszkole Gminne w Rabie Wyżnej
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-26
 • Numer ogłoszenia543860-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 543860-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej: Dostawa placów zabaw dla przedszkoli w Gminie Raba Wyżna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
,,Do przedszkola chodź i Ty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiającymi są sygnatariusze porozumienia z dnia 29.04.2020 r. zawartego pomiędzy PrzedszkolemGminnym w Rabie Wyżnej, Przedszkolem Gminnym w Skawie oraz Przedszkolem Gminnym wRokicinach PodhalańskichPrzedszkole Gminne w Rabie Wyżnej, 34-721 Raba Wyżna 29Przedszkole Gminne w Skawie, 34-713 Skawa 584APrzedszkole Gminne w Rokicinach Podhalańskich, Rokiciny Podhalańskie 156, 34-721 Raba Wyżna
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej, krajowy numer identyfikacyjny 12150165900000, ul.   , 34-721  Raba Wyżna 29, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 267 10 73, e-mail pgrw@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://pgrw.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Dokumenty postępowania znajdują się w siedzibie Zamawiającego, na stronie BIP w zakładce Zamówienia Publiczne udostępnia się dokumenty, których publikacja wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://pgrw.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
W biuletynie informacji publicznej udostępnia się dokumenty, których publikacja wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Rabie Wyżnej, Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna - dziennik podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa placów zabaw dla przedszkoli w Gminie Raba Wyżna
Numer referencyjny: ZEAS-271-2/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/formularz cenowy. Znajdują się tam szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia a także wymagane (minimalne) parametry techniczne. Adres dostaw, montażu i instalacji placów zabaw podano w pkt. 1. Minimalny okres gwarancji i rękojmi: 24 miesięcy na całość zamówienia, chyba że postanowienia opisu przedmiotu zamówienia stanowią inaczej. Kryterium gwarancji i rękojmi stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert.Uwaga, dostawa obejmuje rozmieszczenie i instalację, a tym samym prace przygotowawcze, jakie ma obowiązek zrealizować Wykonawca (Dostawca). Prace takie obejmują między innymi prace przygotowawcze w każdej z lokalizacji w zakresie: uzgodnienie dokładnego wymiaru instalowanej powierzchni podbudowy dla każdego placu zabaw wg. wstępnych lokalizacji (plac o powierzchni 50 m2 wyłożony nawierzchnią syntetyczną bezpieczną z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR, w każdej z trzech oddzielnych instalacji), korytowanie w postaci robót ziemnych, z zachowaniem zasad dotyczących przekopów kontrolnych przy użyciu tzw. małych koparek, ewentualne odtworzenie podczas dojazdu, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z uformowaniem przepuszczalnych powierzchni pod plac z kruszyw naturalnych, stabilizowanych mechanicznie w co najmniej dwóch warstwach o różnych frakcjach po min. 15 cm każda, montaż fundamentów betonowych pod wszystkie urządzenia wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, ułożenie krawężników gumowych bezpiecznych po obwodzie całej powierzchni każdego z placów zabaw, ułożenie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR np. w kostkach, montaż urządzeń do przygotowanych kotew betonowych, przekazanie dokumentacji takich jak atesty i deklaracje dopuszczające do stosowania w przedszkolu, w tym dotycząca wysokości krytycznego upadku (HIC). Wykonawca uzgodni paletę kolorystyczną po zawarciu umowy, przedstawiając w każdej z lokalizacji co najmniej dwa warianty kolorystyczne i odcieniowe wraz z kolorowymi rysunkami technicznymi, pokazującym jak będą wyglądać wszystkie urządzenia z detalami.Pozostałe szczegóły w siwz

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 doSIWZ stanowiącym ofertę, zawierający niezbędne dane. Oświadczenia w zakresie wskazanym wzałączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,że wykonawca nie podlega wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wraz z ofertąnależy złożyć również: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisujeupełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należyprzedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa owspółdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należyprzedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.Formularz cenowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wypełniony– wg. wzoru załącznika nr 2do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, októrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samejgrupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawyz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, ze zm.).Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżelibędzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lubniektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniająwarunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożoneuprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lubdokumentów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury określonej w artykule24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może w pierwszej kolejności dokonać ocenyzłożonych ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jakonajkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, napodstawie w/w artykułu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czyspełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośródpozostałych ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja i rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Prawozamówień publicznych, w szczególności: Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmiannieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówieńpublicznych; Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającyprzewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w następujących okolicznościach: a.koniecznościdostarczenia innego, niż określonego w Umowie wyposażenia lub pomocy dydaktycznych lub innychpozycji opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowanazakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia lub wycofania go z produkcji lub obrotu naterytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorsze od zaproponowanych przezWykonawcę w ofercie; b.pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji, olepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że tezmiany nie spowodują zwiększenia ceny; c.w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wadoferowanego urządzenia/wyposażenia/przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę wzakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym,spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SIWZ dla produktu zastępowanego,rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad; d.w przypadkuzmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw,Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmianysposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianamiprawa; e.zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, pouprzedniej akceptacji Zamawiającego; f.konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczeniasądu, organu administracyjnego, Krajowej Izby Odwoławczej, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. f) termin wykonaniaumowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;g.wystąpienia siły wyższej. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowychoraz ich danych kontaktowych. Pozostałe warunki zmian w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że: a)Kontakt z administratorem danych osobowych Przedszkola Gminnego w Rabie Wyżnej, e-mail:przedszkoleraba@interia.pl. b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzonym wtrybie przetargu nieograniczonego. c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy. e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawy Pzp. f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowanew sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. g) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODOprawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO. h) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art.17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych, - prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Uwaga: Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz niemoże naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Wyjaśnienie: prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystaniaze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi naważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań zostałprzedstawiony w Załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/formularzcenowy. Znajdują się tam szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia a takżewymagane (minimalne) parametry techniczne. Adres dostaw, montażu i instalacji placów zabaw podanow pkt. 1. Minimalny okres gwarancji i rękojmi: 24 miesięcy na całość zamówienia, chyba żepostanowienia opisu przedmiotu zamówienia stanowią inaczej. Kryterium gwarancji i rękojmi stanowidodatkowe kryterium oceny ofert. Uwaga, dostawa obejmuje rozmieszczenie i instalację, a tym samymprace przygotowawcze, jakie ma obowiązek zrealizować Wykonawca (Dostawca). Prace takie obejmująmiędzy innymi prace przygotowawcze w każdej z lokalizacji w zakresie: uzgodnienie dokładnegowymiaru instalowanej powierzchni podbudowy dla każdego placu zabaw wg. wstępnych lokalizacji (placo powierzchni 50 m2 wyłożony nawierzchnią syntetyczną bezpieczną z wysokiej jakości granulatugumowego SBR, w każdej z trzech oddzielnych instalacji), korytowanie w postaci robót ziemnych, zzachowaniem zasad dotyczących przekopów kontrolnych przy użyciu tzw. małych koparek, ewentualneodtworzenie podczas dojazdu, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z uformowaniemprzepuszczalnych powierzchni pod plac z kruszyw naturalnych, stabilizowanych mechanicznie w conajmniej dwóch warstwach o różnych frakcjach po min. 15 cm każda, montaż fundamentów betonowychpod wszystkie urządzenia wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, ułożenie krawężnikówgumowych bezpiecznych po obwodzie całej powierzchni każdego z placów zabaw, ułożenie nawierzchnisyntetycznej bezpiecznej z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR np. w kostkach, montaż urządzeńdo przygotowanych kotew betonowych, przekazanie dokumentacji takich jak atesty i deklaracjedopuszczające do stosowania w przedszkolu, w tym dotycząca wysokości krytycznego upadku (HIC).Wykonawca uzgodni paletę kolorystyczną po zawarciu umowy, przedstawiając w każdej z lokalizacji conajmniej dwa warianty kolorystyczne i odcieniowe wraz z kolorowymi rysunkami technicznymi,pokazującym jak będą wyglądać wszystkie urządzenia z detalami. Wykonawca składający ofertęakceptuje wzór umowy w całości. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiintegralny załącznik do Umowy. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostałowskazane ewentualne pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lubnormy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowaniesprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie funkcjonalności niegorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Ze względu na specyfikęprzedmiotu zamówienia (place zabaw w powiecie nowotarskim w przedszkolach, położonych nawzniesieniach o wąskim i/lub ograniczonym dojeździe) oraz ze względu na fakt, że przedmiotuzamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń opis przedmiotu zamówieniasporządzony został z zachowaniem możliwie najpełniejszego opisu. Nie może on jednak stanowićostatecznej podstawy do wyceny. Wykonawca uwzględnia bezpieczny montaż, w tym bezpieczneprzygotowanie montażu, dojazd oraz ewentualną likwidację naniesionych nieczystości po montażu czyteż odtworzenie ciągów dojścia. Obowiązują w każdej z lokalizacji kontrolne i bezpieczne wykopymałymi koparkami. Jeżeli jest konieczne np. ustalenie indywidualnego kształtu placu zabaw, to należy touzgodnić z użytkownikiem w danej lokalizacji. Wskazując znaki towarowe i źródła pochodzenia (o ilemożna im taką cechę przypisać) Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowei stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacjiprzedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie materiałówlub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów (o ilemożna im przypisać takie właściwości), określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, atakże jakościowe (m.in.: przeznaczenie materiałów i urządzeń, itp.) jakim powinny odpowiadać materiałylub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przezZamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile można im przypisać takiewłaściwości), mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku dookreślonego rozwiązania z uwagi na brak możliwości innego opisania przedmiotu zamówienia –wyposażenia placów zabaw. Oczekiwania Zamawiającego wynikają z konieczności zakupu produktów omożliwie najlepszych cechach funkcjonalnych, a także najwyższej przydatności do zastosowania wprocesie dydaktycznym w ramach realizacji zadań związanych z procesem zabawy i nauki. Zamawiający,wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy, o ile można im przypisać takie właściwości),konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produktyrównoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrówwskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o nie gorszych lub lepszych parametrach.Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacjitechnicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawcaktóry powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązanywykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wtakiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających te rozwiązanialub zawarcia takiej informacji w ofercie. a) Wymaga się, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany wmożliwie jednolitym i/lub podobnym standardzie a także musi posiadać wszystkie wymagane prawemdokumenty jakościowe, jak dla szkół z oddziałem przedszkolnym (każde urządzenie powinno posiadaćtabliczki znamionowe identyfikujące producenta). Dostawy mają być realizowane osobiście, akoordynacją dostaw zajmuje się upoważniony przedstawiciel Wykonawcy, który po ukończeniu robótprzeprowadzi odbiory w obecności przedstawicieli użytkownika oraz innych osób wyznaczonych przezZamawiającego. Uwaga, różne lokalizacje. Przed rozpoczęciem dostawy Wykonawca uzgodni dokładniewszystkie punkty realizacji dostawy z Zamawiającym, przeprowadzając rekonesans zapoznawczy. b)Zamawiający ma prawo zażądać przetłumaczonych przez Wykonawcę deklaracji, atestów czy teżinstrukcji sporządzonych lub przetłumaczonych na język polski. c) Wykonawca zobowiązany jest dowykonania wszelkich prac towarzyszących niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu,rozumianych jako dostarczenie, wniesienie, montaż, instalacja, rozruch, przekazanie do eksploatacji,rozpakowanie, odebranie opakowań zbiorczych czy też odtworzenie uszkodzonych dojść i/lub dojazdów,pokrycia kosztów uprzątnięcia skutków dojazdu i prac maszyn, w tym ewentualnegorozkręcania/składania bram, furt czy ogrodzeń. Dopuszcza się wizję lokalne w terenie, jednak nie są oneobowiązkowe. Opis przedmiotu zamówienia sporządzono w sposób możliwie najbardziej wyczerpujący.d) Wykonawca po zawarciu Umowy uzgadnia systematycznie harmonogram dostaw i jest stronąkoordynującą realizację Umowy. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia planurealizacji dostaw na piśmie. e) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020. f) Więcej o RPO na stronie http://www.rpo.malopolska.pl/ g) Zamawiający nie dopuszczamożliwości składnia ofert częściowych. h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. i)Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. j) Zamawiający nie przewiduje ustanowieniadynamicznego systemu zakupów. k) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej zzastosowaniem aukcji elektronicznej oraz udzielenia zamówień powtarzających się. l) Zamawiający nieprzewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 zzastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp. m) Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudnieniaprzez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wzakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy n) Umowy zostaną zawarteodrębnie przez każdą ze szkół oddzielnie. o) Pozostałe szczegóły we wzorze Umowy a także wszczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Jestem zainteresowana świecami do chrztu św. - Dąbrowa Tarnowska
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Jestem zainteresowana świecami do chrztu św. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI