Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie miasta Tarnowa - część

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie miasta Tarnowa - część 2
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-10-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-11
 • Numer ogłoszenia635020-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 635020-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa: Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie miasta Tarnowa - część 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, krajowy numer identyfikacyjny 851661323, ul. Adama Mickiewicza  2 , 33-100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 68 82 400, e-mail zamowienia@umt.tarnow.pl, faks 14 68 82 545.
Adres strony internetowej (URL): www.tarnow.pl, bip.malopolska.pl/umtarnow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.malopolska.pl/umtarnow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta Tarnowa - Kancelaria Główna, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter - sala nr 1A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenie miasta Tarnowa - część 2
Numer referencyjny: WIM.271.39.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania (części zamówienia) i obejmuje: 2.1. ZADANIE NR 1: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - os. Niepodległości Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez ART. – Artur Grodziński, ul. Grottgera 26, 33-100 Tarnów, która określa zakres i sposób wykonywania robót – załącznik nr 1a do SIWZ. Uwaga: Zamówienie obejmuje część zadania zakreśloną linią czerwoną na mapie dotyczącej zagospodarowania działki. Zakres robót do wykonania zadania obejmuje: a) wykonanie nawierzchni żwirowej wraz z obrzeżami, b) dostawa z montażem siłowni zewnętrznych: • wioślarz, • biegacz, • orbitrek, • ławka prosta/prostownik pleców, • motyl/wyciąg górny, • stepper/wahadło, • tablica informacyjna 1 szt., c) ławka z oparciem - 2 szt. 2.2. ZADANIE NR 2: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Tarnowa OPIS ZADANIA NR 2: a) Piaskownica (ul. Kołłątaja): Informacje techniczne: • Długość: 3,00 m +/- 10% • Szerokość: 3,00 m +/- 10% • Wysokość: 0,37 m +/- 10% • Wysokość swobodnego upadku: ≤ 0,40 m Materiały: • Konstrukcja – deski strugane, impregnowane ciśnieniowo i malowane. • Górna powierzchnia piaskownicy wykończona deską struganą stanowiącą ławkę wzdłuż czterech ścian, • Piaskownicę należy uzupełnić piaskiem kopanym do ½ wysokości. b) Piaskownica (os. Niepodległości): Informacje techniczne: • Długość: 3,00 m +/- 10% • Szerokość: 3,00 m +/- 10% • Wysokość: 0,37 m +/- 10% • Wysokość swobodnego upadku: ≤ 0,40m Materiały: • Konstrukcja – deski strugane, impregnowane ciśnieniowo i malowane. • Górna powierzchnia piaskownicy wykończona deską struganą stanowiącą ławkę wzdłuż czterech ścian, • Piaskownicę należy uzupełnić piaskiem kopanym do ½ wysokości. c) Ławka parkowa z oparciem 4 szt., hamak 1 szt. (Park Piaskówka): 1) Ławka: Informacje techniczne: • Długość: 2,00 m +/- 10% • Szerokość: 0,60 m +/- 10% • Wysokość od gruntu: 0,80 m +/- 10% Materiały: • Nogi – żelbet wkopywany w grunt, • Elementy drewniane – jodła impregnowana i dwukrotnie malowana w kolorze ciemny orzech. 2) Hamak: Informacje techniczne: • Długość: 4,80 m +/- 10% • Szerokość: 0,80 m +/- 10% • Wysokość: 1,80 m +/- 10% • Powierzchnia do leżenia: 0,80 x 1,90 m +/- 10% • Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,00 m Materiały: • Powierzchnia do leżenia wykonana z maty wzmocnionej linką stalową i elementów drewnianych, • Zawieszenie z lin (Ø 16 mm, ze stalowym rdzeniem), wiązanie do regulacji długości, • Słupy stalowe (Ø 100 mm) ocynkowane, d) Leżak 2 szt., hamak 2 szt. (Ogród Jordanowski): 1) Leżak: Informacje techniczne: • Długość: 1,60m +/- 10% • Szerokość: 0,65m +/- 10% • Wysokość: 0,90m +/- 10% Materiały: • Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor grafitowy RAL 7024, • Siedzisko i oparcie z drewnianych szczebli odporne na działanie wody w kolorze orzech włoski. 2) Hamak: Informacje techniczne: • Długość: 4,80m +/- 10% • Szerokość: 0,80m +/- 10% • Wysokość: 1,80m +/- 10% • Powierzchnia do leżenia: 0,80x1,90m +/- 10% • Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,00m Materiały: • Powierzchnia do leżenia wykonana z maty wzmocnionej linką stalową i elementów drewnianych, • Zawieszenie z lin (Ø 16 mm, ze stalowym rdzeniem), wiązanie do regulacji długości, • Słupy stalowe (Ø 100 mm) ocynkowane. e) Orbitrek (ul. Skowronków): Informacje techniczne: • Długość: 1,20m +/- 10% • Szerokość: 0,50m +/- 10% • Wysokość: 1,60m +/- 10% Materiały: • Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, • Stopnice - aluminium ryflowane, śruby, podkładki itp. stal nierdzewna. • Końcówki rur, profili itp. zaspawane, • Łożyska zamknięte bezobsługowe, • Urządzenie ma być oznakowane dokładnymi instrukcjami także w formie obrazkowej; na których będą umieszczone informacje odnośnie producenta wyrobu, zgodności z normą • Montaż siłowni w wyznaczonym miejscu z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 16630:2015. • Montaż urządzeń zabawowych w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa zgodnie z aktualną norma PN-EN 1176. • Zdjęcia poglądowe poszczególnych elementów stanowią załącznik nr 1b do SIWZ. 2.3. ZADANIA NR 3: Budowa placu zabaw na os. Zielonym Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji opracowanej przez: ART. – Artur Grodziński, ul. Grottgera 26, 33-100 Tarnów, która określa zakres i sposób wykonywania robót – załącznik nr 1c do SIWZ. Uwaga: Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu zjazdu linowego oraz wykonania nawierzchni z gumowych mat przerostowych. Uwaga! Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na zadania nr 1, 2 i 3: aktualne certyfikaty lub deklarację zgodności, karty techniczne urządzeń, instrukcję montażu, instrukcję kontroli, konserwacji i napraw w języku polskim – najpóźniej w dniu rozpoczęcia montażu urządzeń. Certyfikaty powinny być wydane przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i powinny być zgodne z aktualnymi normami.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37410000-5
45111291-4
45112720-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-15
2018-12-15
2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnego na dzień złożenia, następującego dokumentu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 2.1.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ponadto do oferty należy załączyć: a) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej). 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ (dla zadania nr 1), załącznik nr 4b (dla zadania nr 2) i załącznik nr 4c (dla zadania nr 3) do SIWZ. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm, spółkę cywilną): 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty, o których mowa: • w sekcji III.3, III.4 i III.7 ust. 2 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; • w III.7 ust. 1 Wykonawcy składają łącznie. 2) Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto (C) 60,00
Gwarancja jakości na zamontowane urządzenia (G) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy mogą nastąpić, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujący zakresie: 1) Terminu wykonania przedmiotu umowy - w przypadku: a) Wystąpienia prac zamiennych lub rozwiązań zamiennych; b) wystąpienia zdarzeń losowych; c) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.; d) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp.; e) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych; f) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów lub urządzeń; 2) Sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, § 13. 1. Zmiana umowy, o której mowa w § 12 może zostać dokonana: 1) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – jeżeli przyczyny wystąpienia wpływają na niemożność dochowania terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 – jeżeli zmiana wynika z: a) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych poszczególnych elementów przedmiotu umowy, b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, których te przepisy wymagają, c) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci lub instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np. bunkry, fundamenty itp.); e) z innych przyczyn, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 2. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone w ust. 1, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian, 2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie. 3. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca albo Zamawiający, w terminie 7 dni może zatwierdzić bądź odrzucić otrzymaną propozycję zmiany. 4. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 3, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. § 14. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - os. Niepodległości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez ART. – Artur Grodziński, ul. Grottgera 26, 33-100 Tarnów, która określa zakres i sposób wykonywania robót – załącznik nr 1a do SIWZ. Uwaga: Zamówienie obejmuje część zadania zakreśloną linią czerwoną na mapie dotyczącej zagospodarowania działki. Zakres robót do wykonania zadania obejmuje: a) wykonanie nawierzchni żwirowej wraz z obrzeżami, b) dostawa z montażem siłowni zewnętrznych: • wioślarz, • biegacz, • orbitrek, • ławka prosta/prostownik pleców, • motyl/wyciąg górny, • stepper/wahadło, • tablica informacyjna 1 szt., c) ławka z oparciem - 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 37410000-5, 45111291-4, 45112720-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto (C 60,00
Gwarancja jakości na zamontowane urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przez zamontowane urządzenia w ramach Kryterium "Gwarancja jakości na zamontowane urządzenia" rozumie się: - w przypadku zadania nr 1 urządzenia zamontowane w ramach siłowni zewnętrznych wymienione w rozdz. III ust. 2 pkt 2.1. lit. b) SIWZ, - w przypadku zadania nr 2 urządzenia wymienione w rozdz. III ust. 2 pkt 2.2. lit. a-b, lit. c pkt 2, lit. d pkt 2, lit. e) SIWZ, - w przypadku zadania nr 3 urządzenia wymienione w projekcie budowlanym w pkt. 6 str. 5-7 (poz. nr 2, nr 3, nr 4, nr 5).


Część nr: 2 Nazwa: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta Tarnowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Piaskownica (ul. Kołłątaja): Informacje techniczne: • Długość: 3,00 m +/- 10% • Szerokość: 3,00 m +/- 10% • Wysokość: 0,37 m +/- 10% • Wysokość swobodnego upadku: ≤ 0,40 m Materiały: • Konstrukcja – deski strugane, impregnowane ciśnieniowo i malowane. • Górna powierzchnia piaskownicy wykończona deską struganą stanowiącą ławkę wzdłuż czterech ścian, • Piaskownicę należy uzupełnić piaskiem kopanym do ½ wysokości. b) Piaskownica (os. Niepodległości): Informacje techniczne: • Długość: 3,00 m +/- 10% • Szerokość: 3,00 m +/- 10% • Wysokość: 0,37 m +/- 10% • Wysokość swobodnego upadku: ≤ 0,40m Materiały: • Konstrukcja – deski strugane, impregnowane ciśnieniowo i malowane. • Górna powierzchnia piaskownicy wykończona deską struganą stanowiącą ławkę wzdłuż czterech ścian, • Piaskownicę należy uzupełnić piaskiem kopanym do ½ wysokości. c) Ławka parkowa z oparciem 4 szt., hamak 1 szt. (Park Piaskówka): 1) Ławka: Informacje techniczne: • Długość: 2,00 m +/- 10% • Szerokość: 0,60 m +/- 10% • Wysokość od gruntu: 0,80 m +/- 10% Materiały: • Nogi – żelbet wkopywany w grunt, • Elementy drewniane – jodła impregnowana i dwukrotnie malowana w kolorze ciemny orzech. 2) Hamak: Informacje techniczne: • Długość: 4,80 m +/- 10% • Szerokość: 0,80 m +/- 10% • Wysokość: 1,80 m +/- 10% • Powierzchnia do leżenia: 0,80 x 1,90 m +/- 10% • Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,00 m Materiały: • Powierzchnia do leżenia wykonana z maty wzmocnionej linką stalową i elementów drewnianych, • Zawieszenie z lin (Ø 16 mm, ze stalowym rdzeniem), wiązanie do regulacji długości, • Słupy stalowe (Ø 100 mm) ocynkowane, d) Leżak 2 szt., hamak 2 szt. (Ogród Jordanowski): 1) Leżak: Informacje techniczne: • Długość: 1,60m +/- 10% • Szerokość: 0,65m +/- 10% • Wysokość: 0,90m +/- 10% Materiały: • Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana na kolor grafitowy RAL 7024, • Siedzisko i oparcie z drewnianych szczebli odporne na działanie wody w kolorze orzech włoski. 2) Hamak: Informacje techniczne: • Długość: 4,80m +/- 10% • Szerokość: 0,80m +/- 10% • Wysokość: 1,80m +/- 10% • Powierzchnia do leżenia: 0,80x1,90m +/- 10% • Wysokość swobodnego upadku: ≤ 1,00m Materiały: • Powierzchnia do leżenia wykonana z maty wzmocnionej linką stalową i elementów drewnianych, • Zawieszenie z lin (Ø 16 mm, ze stalowym rdzeniem), wiązanie do regulacji długości, • Słupy stalowe (Ø 100 mm) ocynkowane. e) Orbitrek (ul. Skowronków): Informacje techniczne: • Długość: 1,20m +/- 10% • Szerokość: 0,50m +/- 10% • Wysokość: 1,60m +/- 10% Materiały: • Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, • Stopnice - aluminium ryflowane, śruby, podkładki itp. stal nierdzewna. • Końcówki rur, profili itp. zaspawane, • Łożyska zamknięte bezobsługowe, • Urządzenie ma być oznakowane dokładnymi instrukcjami także w formie obrazkowej; na których będą umieszczone informacje odnośnie producenta wyrobu, zgodności z normą • Montaż siłowni w wyznaczonym miejscu z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 16630:2015. • Montaż urządzeń zabawowych w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa zgodnie z aktualną norma PN-EN 1176. • Zdjęcia poglądowe poszczególnych elementów stanowią załącznik nr 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto (C) 60,00
Gwarancja jakości na zamontowane urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przez zamontowane urządzenia w ramach Kryterium "Gwarancja jakości na zamontowane urządzenia" rozumie się: - w przypadku zadania nr 1 urządzenia zamontowane w ramach siłowni zewnętrznych wymienione w rozdz. III ust. 2 pkt 2.1. lit. b) SIWZ, - w przypadku zadania nr 2 urządzenia wymienione w rozdz. III ust. 2 pkt 2.2. lit. a-b, lit. c pkt 2, lit. d pkt 2, lit. e) SIWZ, - w przypadku zadania nr 3 urządzenia wymienione w projekcie budowlanym w pkt. 6 str. 5-7 (poz. nr 2, nr 3, nr 4, nr 5).


Część nr: 3 Nazwa: Budowa placu zabaw na os. Zielonym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji opracowanej przez: ART. – Artur Grodziński, ul. Grottgera 26, 33-100 Tarnów, która określa zakres i sposób wykonywania robót – załącznik nr 1c do SIWZ. Uwaga: Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu zjazdu linowego oraz wykonania nawierzchni z gumowych mat przerostowych. Zakres robót do wykonania zadania obejmuje: - dostawa z montażem zestawu zabawowego (1 szt.) oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej - trampolina (1 szt.) - leżak (2 szt.) - hamak (1 szt.)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 37410000-5, 45111291-4, 45112720-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa brutto (C) 60,00
Gwarancja jakości na zamontowane urządzenia (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przez zamontowane urządzenia w ramach Kryterium "Gwarancja jakości na zamontowane urządzenia" rozumie się: - w przypadku zadania nr 1 urządzenia zamontowane w ramach siłowni zewnętrznych wymienione w rozdz. III ust. 2 pkt 2.1. lit. b) SIWZ, - w przypadku zadania nr 2 urządzenia wymienione w rozdz. III ust. 2 pkt 2.2. lit. a-b, lit. c pkt 2, lit. d pkt 2, lit. e) SIWZ, - w przypadku zadania nr 3 urządzenia wymienione w projekcie budowlanym w pkt. 6 str. 5-7 (poz. nr 2, nr 3, nr 4, nr 5).


NAJNOWSZE ZLECENIE
Jestem zainteresowana świecami do chrztu św. - Dąbrowa Tarnowska
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Jestem zainteresowana świecami do chrztu św. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI