Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Wiązownica, Nielepkowice...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Wiązownica, Nielepkowice i Manasterz
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWiązownica
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-10
 • ZamawiającyGmina Wiązownica
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-30
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00044050
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Wiązownica, Nielepkowice i Manasterz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiazownica.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Mołodycz, Wiązownica, Nielepkowice i Manasterz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4c555f4-a8c8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004314/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa 7 placów zabaw w miejscowościach: Piwoda, Wiązownica, Manasterz, Mołodycz, Szówsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/wiazownica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/wiazownica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami , w szczególności składanie oferty oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/wiazownica. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej określone w ustawie o świadczenia usług drogą elektroniczną określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia), zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji może odbywać się na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica za pomocą formularza i przycisku „wyślij wiadomość” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.comWe wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy będą posługiwać się numerem postępowania.Sporządzanie i przekazywanie informacji, w tym dokumentów w formie elektronicznej musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.Przekazywane drogą elektroniczną informacje, w szczególności oferty, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i inne dokumenty uznaje się, że datą przekazania jest data zapisania pliku uwidoczniona w systemie (serwerze) platformy zakupowej. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej.Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje treści SWZ, zakresu lub warunków udziału w postępowaniu, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/wiazownica. Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj:1) stały dostęp do sieci internetowej o przepustowości min 512 kb/s2) komputer klasy PC lub MAC z systemem operacyjnym MS Windows, Linux lub nowsze wersje, pamięć min 2 GB Ram, procesor Intel 2GHZ lub nowszy,3) przeglądarkę internetową, obsługująca TLS 1.2, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10.04) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf,6) dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PAdES lub XAdES8.13 Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych plików o wielkości do 75 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7a, html, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMlenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach części nr 1 - Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w miejscowości Mołodycz, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (dostawa i montaż) placu zabaw z jednolitym wyposażeniem, w postaci zestawów zabawowych, karuzeli, sprężynowców i huśtawek, celem zapewnienia najmłodszym dzieciom dostępu do wypoczynku i rekreacji. Teren działki przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci, należy wyposażyć w dodatkowe elementy, tj. ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem oraz kosz na odpady. zestaw zabawowy ze ślizgami o wym. 730x600x400 cm. 1 kpl.  karuzela obrotowa dla 6 osób o śr. 150 cm. 1 kpl. sprężynowiec nr 1 typu baran 1 kpl. sprężynowiec nr 2 typu mały lew 1 kpl. huśtawka wahadłowa o wym. 650x130x220 cm. 1 kpl. huśtawka ważka o wym. 250x40x60 cm. 2 kpl. ławka ogrodowa z oparciem o wym. 150x60x78 cm. 3 kpl. regulamin placu zabaw 1 kpl. kosz na odpady 1 kpl.Szczegółowy opis techniczny urządzeń określono w rozdziale IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37482000-0 - Sportowe tablice informacyjne

37535210-2 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw

37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

39113600-3 - Ławki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach części nr 2 - Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w miejscowości Wiązownica,przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (dostawa i montaż) placu zabaw z jednolitym wyposażeniem, w postaci zestawów zabawowych, karuzeli, sprężynowców i huśtawek, celem zapewnienia najmłodszym dzieciom dostępu do wypoczynku i rekreacji. Teren działki przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci, należy wyposażyć w dodatkowe elementy, tj. ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem oraz kosz na odpady.  zestaw zabawowy ze ślizgami o wym. 730x600x400 cm. 1 kpl.  karuzela obrotowa dla 6 osób o śr. 150 cm. 1 kpl. sprężynowiec nr 1 typu żyrafa 1 kpl. sprężynowiec nr 2 typu żółw 1 kpl. huśtawka wahadłowa o wym. 650x130x220 cm. 1 kpl. huśtawka ważka o wym. 250x40x60 cm. 2 kpl. ławka ogrodowa z oparciem o wym. 150x60x78 cm. 3 kpl. regulamin placu zabaw 1 kpl. kosz na odpady 1 kpl.Szczegółowy opis techniczny urządzeń określono w rozdziale IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37482000-0 - Sportowe tablice informacyjne

37535210-2 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw

37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

39113600-3 - Ławki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwaracji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach części nr 3 - Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w miejscowości Nielepkowice,przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (dostawa i montaż) placu zabaw z jednolitym wyposażeniem, w postaci zestawów zabawowych, karuzeli, sprężynowców i huśtawek, celem zapewnienia najmłodszym dzieciom dostępu do wypoczynku i rekreacji. Teren działki przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci, należy wyposażyć w dodatkowe elementy, tj. ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem oraz kosz na odpady.  zestaw zabawowy ze ślizgami o wym. 730x600x400 cm. 1 kpl.  karuzela obrotowa dla 6 osób o śr. 150 cm. 1 kpl. huśtawka wahadłowa o wym. 650x130x220 cm. 1 kpl. ławka ogrodowa z oparciem o wym. 150x60x78 cm. 1 kpl.Szczegółowy opis techniczny urządzeń określono w rozdziale IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37482000-0 - Sportowe tablice informacyjne

37535210-2 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw

37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

39113600-3 - Ławki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach części nr 4 - Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w miejscowości Manasterz,przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (dostawa i montaż) placu zabaw z jednolitym wyposażeniem, w postaci zestawów zabawowych, karuzeli, sprężynowców i huśtawek, celem zapewnienia najmłodszym dzieciom dostępu do wypoczynku i rekreacji. Teren działki przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci, należy wyposażyć w dodatkowe elementy, tj. ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem oraz kosz na odpady.  zestaw zabawowy ze ślizgami o wym. 730x600x400 cm. 1 kpl.  karuzela obrotowa dla 6 osób o śr. 150 cm. 1 kpl. sprężynowiec nr 1 typu pony 1 kpl. sprężynowiec nr 2 typu żyrafa 1 kpl. huśtawka wahadłowa o wym. 650x130x220 cm. 1 kpl. huśtawka ważka o wym. 250x40x60 cm. 2 kpl. ławka ogrodowa z oparciem o wym. 150x60x78 cm. 3 kpl. regulamin placu zabaw 1 kpl. kosz na odpady 1 kpl.Szczegółowy opis techniczny urządzeń określono w rozdziale IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37482000-0 - Sportowe tablice informacyjne

37535210-2 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw

37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

39113600-3 - Ławki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy. Uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy. Zdolności technicznej lub zawodowej. 1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, zadania odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie), tj.:a) w zakresie części nr 1 - co najmniej jedno zamówienie na dostawę o wartości co najmniej 70 tys. złotych brutto w ramach jednego zamówienia.b) w zakresie części nr 2 - co najmniej jedno zamówienie na dostawę kruszywa o wartości co najmniej 70 tys. złotych brutto w ramach jednego zamówienia.c) w zakresie części nr 3 - co najmniej jedno zamówienie na dostawę kruszywa o wartości co najmniej 50 tys. złotych brutto w ramach jednego zamówienia.d) w zakresie części nr 4 - co najmniej jedno zamówienie na dostawę kruszywa o wartości co najmniej 70 tys. złotych brutto w ramach jednego zamówienia. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonano dostawy wskazane w wykazie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dowodów.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp.b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył ofertę odrębną, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg. załącznika do SWZ.c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, odpowiadające swoim rodzajem zamówieniu (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, że dostawy zostały wykonane należycie),przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16.17 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.2. Podstawę do wprowadzenia zmian w umowie stanowi pisemny wniosek każdej ze stron umowy.3. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:4. Termin ustalony w § 2 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z następujących przyczyn: 1) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót. Poprzez nadzwyczajne warunki atmosferyczne niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie tj.: - niskie temperatury powietrza poniżej -10 ̊C w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; - wysokie temperatury powietrza powyżej 35 ̊C, w ciągu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co mogłoby skutkować nienależytym wykonaniem robót lub przedłużeniem czasu ich wykonania; - nadmierne i długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu,2) wystąpienia koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. Na okoliczność wykonania robót dodatkowych sporządzony zostanie protokół konieczności określający zakres robót dodatkowych oraz ich wartość , która zostanie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku takich pozycji w kosztorysie ofertowych, na podstawie nośników średnich cen określonych w Secocenbud, za okres (kwartał) poprzedzający wykonywane roboty.3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku konieczności zrealizowania robót zamiennych sporządzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokół różnicowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 4) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury i siły wyższej, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały, epidemie ograniczające prowadzenie robót i mające bezpośredni wpływ na terminowe zakończenie robót. 5) odmowy wydania lub przekroczenia określonych przepisami terminów wydania przez właściwe organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,6) zmiany spowodowane opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji budowlanej, 7) wstrzymania robót przez Zamawiającego, powodujące nieprzewidziane przestoje w realizacji robót8) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,9) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, wykopalisk archeologicznych, niewypałów niezinwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instalacji lub obiektów, które skutkować mogą nieterminowym wykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08

2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Wypranie garnituru - Zarszyn/Iława
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Chciałabym wyprac garnitur, który moge dostarczyć w piatek a chcialsbym aby byl gotowy na sobote. Czy jest taka możliwość? Moge zapłacić podwójnie Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI