Budowa otwartych stref aktywności w Medyce oraz Siedliskach na terenie Gminy Med

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa otwartych stref aktywności w Medyce oraz Siedliskach na terenie Gminy Medyka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMedyka
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Medyka
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-26
 • Numer ogłoszenia565464-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 565464-N-2019 z dnia 2019-06-26 r.

Gmina Medyka: Budowa otwartych stref aktywności w Medyce oraz Siedliskach na terenie Gminy Medyka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Medyka, krajowy numer identyfikacyjny 65090037000000, ul. Medyka  288 , 37-732  Medyka, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 671 53 91, e-mail ug_medyka@poczta.onet.pl, faks 16 671 53 91.
Adres strony internetowej (URL): medyka.itl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.medyka.itl.pl./bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art 10 c ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 2188)
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa otwartych stref aktywności w Medyce oraz Siedliskach na terenie Gminy Medyka
Numer referencyjny: BiD.7013.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa otwartych stref aktywności w Medyce oraz Siedliskach na terenie Gminy Medyka 1. Budowa otwartej strefy aktywności w Medyce. W Medyce otwartą strefę aktywności projektuje się na działce nr 260/260 w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przy istniejącym placu zabaw i boisku piłkarskim o nawierzchni trawiastej. W późniejszym etapie planuje się również budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. W ramach projektu OSA projektuje się budowę: Sześcioelementową siłownię zewnętrzną w skład której wejdą: - DRABINKA mocowana na pylonie o wymiarach w rzucie 70cmx95cm. Drabinka pozwala na trening mięśni ramion, pleców, obręczy barkowej, w mniejszym stopniu mięśni brzucha. Wpływa także na prawidłową postawę. - NARCIARZ mocowany na pylonie o wymiarach w rzucie 75cmx190cm. Narciarz to świetny przyrząd do ćwiczeń wzmacniających mięśnie nóg, pośladków i ramion, przy równoczesnym bardzo niewielkim obciążeniu stawów. Rozwija kondycję, wydolność organizmu. - ROWEREK mocowany na pylonie o wymiarach w rzucie 100cmx95cm. Urządzenie wzmacniające mięśnie nóg, pośladków, idealnie wpływa na poprawę kondycji, krążenia i wydolności organizmu. - WIOŚLARZ mocowany na pylonie o wymiarach w rzucie 190cmx90cm. Urządzenie poprawiające kondycję górnych partii ciała - obręczy barkowej i ramion, dolnych partii - mięśni nóg, szczególnie czworogłowego oraz mięśni pośladków. Bardzo pozytywnie wpływa na rzeźbę sylwetki. Poprawia pracę układu oddechowego i krążeniowego, a także pracę stawów - PROSTOWNIK PLECÓW mocowany na rurze o wymiarach w rzucie (90x55cm). Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń mięśni kręgosłupa. Pozwala na rozwój i wzmocnienie często zaniedbanej przez nas partii ciała. Systematyczny trening pozwala na utrzymywanie prawidłowej sylwetki ciała, zapobiega krzywieniu kręgosłupa - ŁAWKA mocowana na rurze o wymiarach w rzucie (140x100cm). Urządzenie idealne do ćwiczeń poprawiających budowę mięśni prostych i skośnych brzucha, przez co wpływa pozytywnie na sylwetkę i wzmocnienie ogólne organizmu Strefę relaksu w skład której wejdą: - Stół do gry w szacho-chińczyka montowany na stałe do podłoża - Stół do gry w szachy montowany na stałe do podłoża - Zestaw zabawowy – gra edukacyjna kółko i krzyżyk - Ławki montowane na stałe do podłoża szt. 4 T Trójelementowy plac zabaw o charakterze sprawnościowym w skład którego wejdą: - URZĄDZENIE LINOWE JOWISZ o średnicy w rzucie 400cm - Zestaw sprawnościowy FIGA o wymiarach w rzucie (170cmx195Cm) - Zestaw zabawowy – wielokąt sprawnościowy BOCIAN o konstrukcji metalowej o wymiarach w rzucie (230cmx350cm) - NAWIERZCHNIA Z WARSTWY PIASKU. Na części terenu pod urządzeniami placu zabaw projektuje się powierzchnię piaskową ( 20cm grubości) ograniczoną bezpiecznymi obrzeżami – krawężnikami wykonanymi z granulatów gumowych. Elementy uzupełniające: - Kosz na śmieci montowany na stałe do podłoża szt. 2 - Tablica regulaminowa - Stojak na rowery - Nasadzenia - 2 drzewa (buk). - Ogrodzenie - Projektuje się ogrodzenie części działki 260/260 siatką metalową powlekaną na słupkach stalowych i podmurówce betonowej Dostępność komunikacyjna ogrodzonej części poprzez 2 bramki o szerokości 120cm oraz bramę wjazdową otwieraną o szerokości 400cm w świetle. 2. Budowa otwartej strefy aktywności w Siedliskach. W Siedliskach otwartą strefę aktywności projektuje się na działce nr 802/45. Obok znajduje się boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej. Projektuje się budowę: Sześcioelementową siłownię zewnętrzną w skład której wejdą: - DRABINKA mocowana na pylonie o wymiarach w rzucie 70cmx95cm. Drabinka pozwala na trening mięśni ramion, pleców, obręczy barkowej, w mniejszym stopniu mięśni brzucha. Wpływa także na prawidłową postawę. - NARCIARZ mocowany na pylonie o wymiarach w rzucie 75cmx190cm. Narciarz to świetny przyrząd do ćwiczeń wzmacniających mięśnie nóg, pośladków i ramion, przy równoczesnym bardzo niewielkim obciążeniu stawów. Rozwija kondycję, wydolność organizmu. - ROWEREK mocowany na pylonie o wymiarach w rzucie 100cmx95cm. Urządzenie wzmacniające mięśnie nóg, pośladków, idealnie wpływa na poprawę kondycji, krążenia i wydolności organizmu. - WIOŚLARZ mocowany na pylonie o wymiarach w rzucie 190cmx90cm. Urządzenie poprawiające kondycję górnych partii ciała - obręczy barkowej i ramion, dolnych partii - mięśni nóg, szczególnie czworogłowego oraz mięśni pośladków. Bardzo pozytywnie wpływa na rzeźbę sylwetki. Poprawia pracę układu oddechowego i krążeniowego, a także pracę stawów - PROSTOWNIK PLECÓW mocowany na rurze o wymiarach w rzucie (90x55cm). Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń mięśni kręgosłupa. Pozwala na rozwój i wzmocnienie często zaniedbanej przez nas partii ciała. Systematyczny trening pozwala na utrzymywanie prawidłowej sylwetki ciała, zapobiega krzywieniu kręgosłupa - ŁAWKA mocowana na rurze o wymiarach w rzucie (140x100cm). Urządzenie idealne do ćwiczeń poprawiających budowę mięśni prostych i skośnych brzucha, przez co wpływa pozytywnie na sylwetkę i wzmocnienie ogólne organizmu Strefę relaksu w skład której wejdą: - Stół do gry w szacho-chińczyka montowany na stałe do podłoża - Stół do gry w szachy montowany na stałe do podłoża - Zestaw zabawowy – gra edukacyjna kółko i krzyżyk - Ławki montowane na stałe do podłoża szt. 4 Trójelementowy plac zabaw o charakterze sprawnościowym w skład którego wejdą: - URZĄDZENIE LINOWE JOWISZ o średnicy w rzucie 400cm - Zestaw sprawnościowy FIGA o wymiarach w rzucie (170cmx195Cm) - Zestaw zabawowy – wielokąt sprawnościowy BOCIAN o konstrukcji metalowej o wymiarach w rzucie (230cmx350cm) - NAWIERZCHNIA Z WARSTWY PIASKU. Na części terenu pod urządzeniami placu zabaw projektuje się powierzchnię piaskową ( 20cm grubości) ograniczoną bezpiecznymi obrzeżami – krawężnikami wykonanymi z granulatów gumowych. Elementy uzupełniające: - Kosz na śmieci montowany na stałe do podłoża szt. 2 - Tablica regulaminowa - Stojak na rowery - Nasadzenia - 2 drzewa (buk). - Ogrodzenie - Plac zabaw zostanie ogrodzony bezpiecznym ogrodzeniem drewnianym o wysokości 100 wraz z bramką szerokości 120cm.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37410000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
l. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - którego wzór stanowi załącznik do SI WZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, łub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w spraw ie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności łub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potw ierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, łub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w' sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności łub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystaw ione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków' o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeśli wykonawca przewidzi takowe. 2. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. 3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 4. Oświadczenie wykonawcy w sprawie RODO.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000.00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia otwarcia ofert tak, aby zostało ono zaksięgowane na koncie Zamawiającego. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Żurawicy, Filia Medyka nr 78 9113 0004 2001 0009 0434 0024; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 poz. 310). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 0,60
Gwarancja 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w zakresie terminu wykonania: Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy termin może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: przestojów, opóźnień lub przeszkód zawinionych przez zamawiającego (nieprzekazanie placu budowy, zmiana terminu dokonania odbioru), zawieszenia robót przez Zamawiającego, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne łub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (na okoliczność wystąpienia wymienionego taktu Wykonawca sporządza notatkę służbową, która wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego), wstrzymania robót przez organy administracji publicznej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy W przypadkach wystąpienia opóźnień Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy podając przyczynę i proponowany termin zakończenia prac. Strony ustalą nowy termin wykonania przedmiotu umowy, który nie może być dłuższy od taktycznego okresu przerwy lub postoju Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli uchybienie Zamawiającego spowodowane było przez błąd łub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu Wykonawcy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia, - w zakresie ceny: wartość oferty może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na jej wysokość, w tym również zmiany stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, niepóźniej niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 Pzp, tj.: m in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-12, godzina: 10:05,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Wypranie garnituru - Zarszyn/Iława
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Chciałabym wyprac garnitur, który moge dostarczyć w piatek a chcialsbym aby byl gotowy na sobote. Czy jest taka możliwość? Moge zapłacić podwójnie Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI