ZP/35/2022 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZP/35/2022 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-11-09
 • ZamawiającySTOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00417247
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZP/35/2022 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146613264

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mehoffera 72/74

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-131

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@scol.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://scol.warszawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/35/2022 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0aef78f-58fd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417247

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.scol.warszawa.pl/index.php/pl/test-2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
2) poczty elektronicznej: przetargi@scol.warszawa.pl,
- z zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą pkt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP;
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: 1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określono w SWZ dział B rozdział XX

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/35/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.
ZOL Mehoffera

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia
w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.
ZOL Olchy

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995 ze zm.) na prowadzenie usług ochrony osób i mienia.

Dla potwierdzenia tego warunku Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kopii koncesji.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) Dla części I: wykonywał lub wykonuje jedną usługę ochrony osób i mienia, świadczonej przez minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej w szczególności: szpitale, przychodnie, ZOL- e, łącznie z terenem przyległym o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto,
b) Dla części II: wykonywał lub wykonuje jedną usługę ochrony osób i mienia, świadczonej przez minimum 12 miesięcy w budynkach użyteczności publicznej w szczególności: szpitale, przychodnie, ZOL- e, łącznie z terenem przyległym o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
Dla potwierdzenia tego warunku Zamawiający będzie żądał wykazu usług oraz poświadczenia,
że zostały one wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą, o którym mowa wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kopia koncesji wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995 ze zm.) na prowadzenie usług ochrony osób i mienia.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą, o którym mowa wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
Wykaz usług – Załącznik nr 7 do SWZ oraz poświadczenie, że zostały wykonane należycie,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część Nr 1 - 2 500,00 złotych PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Część Nr 2 - 1 500,00 złotych PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowana
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków w postępowaniu składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowaniu, w tym oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy - Załącznik Nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-09 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwe miniportalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-09 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-30

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego - Szydłowiec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego, Planuję rozbudowę własnej firmy i chciałabym skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI