Kompleksowa usługa ochrony fizycznej siedziby ZGN przy ul. Szwoleżerów 5, siedziby...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa usługa ochrony fizycznej siedziby ZGN przy ul. Szwoleżerów 5, siedziby ADK 4 Jezuicka 1/3 oraz budynków przy ul. Foksal 11, Zgoda 11 oraz Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-11-08
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00417050
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa ochrony fizycznej siedziby ZGN przy ul. Szwoleżerów 5, siedziby ADK 4 Jezuicka 1/3 oraz budynków przy ul. Foksal 11, Zgoda 11 oraz Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012547634

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szwoleżerów 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-464

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgn.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa ochrony fizycznej siedziby ZGN przy ul. Szwoleżerów 5, siedziby ADK 4 Jezuicka 1/3 oraz budynków przy ul. Foksal 11, Zgoda 11 oraz Al. Jerozolimskie 30 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7450e8c4-58f3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033540/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Ochrona fizyczna siedzib

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b. com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b. com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/ user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania)
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Strony, jako Administratorzy danych osobowych uzyskanych od siebie w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej umowy zobowiązane są do przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ dalej RODO) oraz jakichkolwiek podobnych lub analogicznych praw, wymogów ustawowych lub kodeksów postępowania regulujących użytkowanie, przechowywanie lub przesyłanie danych osobowych oraz zobowiązane są do niedopuszczenia do żadnych działań mogących spowodować naruszenie lub w inny sposób skutkować naruszeniem przez którąkolwiek ze Stron tych regulacji.
2. W związku z zawarciem Umowy dochodzi do przekazywania pomiędzy Stronami danych osobowych (między administratorami danych):
a) osób reprezentujących drugą Stronę;
b) osób wyznaczonych przez drugą Stronę do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień w związku z realizacją Umowy.
3. Strony oświadczają, że osoby wymienione w pkt 2 lit. a) i b) w zakresie swoich obowiązków zostaną zaznajomione z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania ich danych osobowych.
4. Informacje dotyczące przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy dostępne są pod adresem: http://www.zgn.waw.pl oraz w siedzibie Administratora.
5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: iod@zgn.waw.pl lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ-212/U/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1298845,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest zapewnienie kompleksowej ochrony osób i mienia w obiektach objętych umową: zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów, ochrony obiektów i pomieszczeń przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, ochrony mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zapobiegania próbom zakłócania porządku, niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na chronionych obiektach i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, kontroli ruchu osobowego w chronionych obiektach, zgodnie z otrzymywanymi od Zamawiającego wytycznymi, prowadzenia dokumentacji ochronnej, a zwłaszcza dziennika służby zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany, a także prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zwierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (ochrony obiektów/lokali) zgodnie z artykułem 214 ustęp 1 punkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (do 100% wartości zamówienia podstawowego). Termin płatności, częściowy zakres prac w umowie podstawowej

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dojazdu grupy patrolowo – interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) przedstawienie aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 Nr 1995);
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł;
3) wskazanie jednej usługi wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy u jednego zleceniodawcy przynajmniej jednego kontraktu o zbliżonej specyfice i wartości, przy realizacji których zatrudnionych było minimum 6 pracowników na jednej zmianie, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł wraz z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy. Za obiekty o zbliżonej specyfice zamawiający uznaje budynki użyteczności publicznej takie jak: budynki administracji publicznej, urzędy, sądy, banki, budynki instytucji kultury wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania/wykonywania i podmiotu, na rzecz którego usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
4) załączenie dowodu określającego, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie/wykonywanie;
5) dysponowanie Centrum Monitorowania Systemów Alarmowych do dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych i do dysponowania zmotoryzowanymi i wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego grupami interwencyjnymi, zamawiający wymaga instalacji sygnalizacji napadu w budynku przy ul. Szwoleżerów 5, w pozostałych lokalizacjach instalacja jest dopuszczalna;
6) wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich niekaralności, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresie realizowanych przez nich zadań niezbędnych do realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej 8 spośród wykazanych osób posiadało licencje pracownika ochrony. Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usługi ochrony przez osoby niepełnosprawne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) przedstawienie aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 Nr 1995);
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł;
3) wskazanie jednej usługi wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy u jednego zleceniodawcy przynajmniej jednego kontraktu o zbliżonej specyfice i wartości, przy realizacji których zatrudnionych było minimum 6 pracowników na jednej zmianie, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł wraz z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy. Za obiekty o zbliżonej specyfice zamawiający uznaje budynki użyteczności publicznej takie jak: budynki administracji publicznej, urzędy, sądy, banki, budynki instytucji kultury wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania/wykonywania i podmiotu, na rzecz którego usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
4) załączenie dowodu określającego, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie/wykonywanie;
5) dysponowanie Centrum Monitorowania Systemów Alarmowych do dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych i do dysponowania zmotoryzowanymi i wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego grupami interwencyjnymi, zamawiający wymaga instalacji sygnalizacji napadu w budynku przy ul. Szwoleżerów 5, w pozostałych lokalizacjach instalacja jest dopuszczalna;
6) wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich niekaralności, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresie realizowanych przez nich zadań niezbędnych do realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej 8 spośród wykazanych osób posiadało licencje pracownika ochrony. Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usługi ochrony przez osoby niepełnosprawne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) przedstawienie aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 Nr 1995);
2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł;
3) wskazanie jednej usługi wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy u jednego zleceniodawcy przynajmniej jednego kontraktu o zbliżonej specyfice i wartości, przy realizacji których zatrudnionych było minimum 6 pracowników na jednej zmianie, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł wraz z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy. Za obiekty o zbliżonej specyfice zamawiający uznaje budynki użyteczności publicznej takie jak: budynki administracji publicznej, urzędy, sądy, banki, budynki instytucji kultury wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania/wykonywania i podmiotu, na rzecz którego usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
4) załączenie dowodu określającego, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie/wykonywanie;
5) dysponowanie Centrum Monitorowania Systemów Alarmowych do dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych i do dysponowania zmotoryzowanymi i wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego grupami interwencyjnymi, zamawiający wymaga instalacji sygnalizacji napadu w budynku przy ul. Szwoleżerów 5, w pozostałych lokalizacjach instalacja jest dopuszczalna;
6) wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich niekaralności, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresie realizowanych przez nich zadań niezbędnych do realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby przynajmniej 8 spośród wykazanych osób posiadało licencje pracownika ochrony. Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usługi ochrony przez osoby niepełnosprawne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) dokumenty rejestrowe lub wskazanie miejsca, z którego źródła Zamawiający może je pobrać;
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
6) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się zamówienie oświadczenie,
z którego wynika, którą cześć zamówienie wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
2) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie do oferty mają obowiązek dołączyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 2a do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy, poprzez podpisanie przez Strony Aneksu zmieniającego wartość umowy.
2. Na podstawie art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 80 % wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu (np. w przypadku zmiany organizacyjnej w strukturach ZGN lub rezygnacji ZGN z usługi ochrony w poszczególnych obiektach).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego - Szydłowiec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego, Planuję rozbudowę własnej firmy i chciałabym skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI