USŁUGI PORZĄDKOWE, OCHRONY OSÓB I MIENIA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGI PORZĄDKOWE, OCHRONY OSÓB I MIENIA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDębica
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-03
 • ZamawiającyPOWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-25
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00284932
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI PORZĄDKOWE, OCHRONY OSÓB I MIENIA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690694324

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cmentarna 20

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6809100

1.5.8.) Numer faksu: 14 680 91 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzde@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI PORZĄDKOWE, OCHRONY OSÓB I MIENIA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8273226a-4e01-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284932

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002167/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi porządkowe ochrony osób i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
2) ePUAPu adres skrytki /PUP_DEBICA/skrytka,
3) poczty elektronicznej – adres: rzde@praca.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w
dokumentach zamówienia OPiW

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

Ochrona osób i mienia polegać będzie na (dotyczy budynku PUP przy ul. Cmentarnej
20, Dębica):
1) ochronie obiektu, pomieszczeń, urządzeń Zamawiającego przed dostępem osób nieuprawnionych,
2) zapewnieniu bezpieczeństwaosób znajdujących się w granicach chronionego obszaru i obiektu Zamawiającego,
3) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
4) bezzwłocznym poinformowaniu Zamawiającego o wszystkich awariach, nieprawidłowościach systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianego obiektu, prawidłowa i szybka ocena ryzyka zagrożenia, sporządzenie właściwych protokołów,
5) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego i powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,
6) ujawnieniu faktów dewastacji mienia Zamawiającego,
7) powiadomienie organów ścigania o przestępstwach, które miały miejsce na terenie Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania,
8) przed zamknięciem chronionego budynku dokonanie obowiązkowego obchodu wewnątrz i na zewnątrz budynku w celu sprawdzenia czy wszyscy pracownicy i osoby postronne opuściły Urząd oraz stanu zabezpieczenia pomieszczeń (zamknięcie drzwi i okien),
9) sprawdzenie na stacji monitorowania obiektów systemu sygnalizacji włamania i napadu czy wszystkie strefy zostały uzbrojone.
2. Ochrona osób i mienia polegać będzie na (dotyczy - lokal mieszczący się w budynku przy ul. Rzeszowskiej 83):
1) ochronie pomieszczenia biurowego w budynku biurowym przylegającym do budynku wielomieszkaniowego, urządzeń Zamawiającego przed dostępem osób nieuprawnionych,
2) zapewnieniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionego obszaru i obiektu Zamawiającego,
3) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
4) bezzwłocznym poinformowaniu Zamawiającego o wszystkich awariach, nieprawidłowościach systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie ochranianego obiektu, prawidłowa i szybka ocena ryzyka zagrożenia, sporządzenie właściwych protokołów,
5) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego i powiadomienia Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,
6) ujawnieniu faktów dewastacji mienia Zamawiającego,
7) powiadomienie organów ścigania o przestępstwach, które miały miejsce na terenie Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania,
8) sprawdzenie na stacji monitorowania obiektów systemu sygnalizacji włamania i napadu czy wszystkie strefy zostały uzbrojone.
3. Działania ochronne grupy interwencyjnej polegają na:
1) fizycznym zabezpieczeniu obiektów
2) zatrzymaniu, jeżeli to będzie możliwe, sprawców i przekazaniu ich organom ścigania3) obchodzie obiektów Zamawiającego w celu sprawdzenia zamknięć okien i drzwi oraz uzgodnieniu przesłanek włączenia alarmu,
4) w przypadku zdefiniowania przesłanek włączenia alarmu, telefonicznym powiadomieniu Zamawiającego,
5) sporządzeniu protokołu z ww. czynności,
6) rejestracji uzgodnionych sygnałów, przyjętych z lokalnego systemu alarmowego Zamawiającego,
7) udostępnianiu na wniosek Zamawiającego wyciągu z rejestru sygnałów.
4. Zapewnienie bieżącej konserwacji SSWiN i telewizji dozorowej polega na:
1) nadzorze nad prawidłową pracą systemu sygnalizacji włamania i napadu,
2) kontroli sprawności działania systemu,
3) analizie przyczyn zakłóceń w funkcjonowaniu systemu,
4) usuwaniu na bieżąco zakłóceń i awarii - w trybie pilnym, reakcja na zgłoszenie max do 3 godz.in,
5) przeglądzie, czyszczeniu, regulacji czujek ruchu (wew. i zew. - szt. 57, w tym 2 szt. w pomieszczeniu wynajmowanym) oraz 14 szt. kamer zewnętrznych i 5 szt. wewnątrz obiektu - raz na kwartał,
6) dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15:30 i kontakcie telefonicznym.
5. Konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
6. Konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę:
1) stacji monitorowania obiektów, która pracuje na paśmie zastrzeżonym oraz posiada Homologację Ministerstwa Łączności,
2) grupy interwencyjnej na terenie miasta Dębica.
7. ZAKRES USŁUG PORZĄDKOWYCH (dotyczy budynku PUP przy ul. Cmentarnej 20, Dębica)
1) Świadczenie usług porządkowych wewnątrz budynku polegać będzie na utrzymaniu w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych z uwzględnieniem rodzaju materiałów wykończeniowych:
2) w pokojach biurowych - wykładziny dywanowe, płytki podłogowe gresowe, panele, płyty meblowe (boazeria MDF),
3) w składnicy akt - płytki podłogowe gresowe, podłoga drewniana,
4) w pomieszczeniu z kartami bezrobotnych - płytki podłogowe terakota,
5) w salach obsługi klienta - płytki podłogowe gresowe, płyta meblowa (boazeria MDF),
6) w salach na piętrze - płytki podłogowe gresowe,
7) w pomieszczeniu socjalnym- płytki podłogowe gresowe, ścienne glazurowane, płyta meblowa (boazeria MDF),
8) w toaletach (7 pomieszczeń WC) - płytki podłogowe terakota i ścienne glazurowane,
9) na korytarzach, holach, klatkach schodowych - płytki podłogowe gresowe, płyty meblowe (boazeria MDF).
8. W przypadku wystąpienia warunków wpływających na zwiększenie stopnia zanieczyszczenia (niekorzystne warunki atmosferyczne, okresowe nasilenie ruchu użytkowników) Wykonawca
zobowiązany jest do zwiększenia częstotliwości sprzątania powierzchni narażonych na wpływ tych warunków (tj. holi, korytarzy, klatek schodowych).
9. Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania prac interwencyjnych w zakresie sprzątania zgłoszonych przez Zamawiającego (np. w przypadku awarii instalacji wod.-kan., nagłe czyszczenie toalet) w innych godzinach niż 14:00 - 22:00.
10. W zakres prac wchodzi:
1) odkurzanie wykładzin dywanowych - ok. 220 m2,
2) czyszczenie powierzchni podłogowych (gres, terakota, drewno, lastriko, panele) - ok. 1260 m2 i ściennych (płyty meblowe, płytki ścienne glazurowane),
3) czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, pulpitów, stolików, szafek, szaf i innego sprzętu biurowego a także parapetów wewnętrznych, listew ściennych, drzwi, futryn, sztucznych kwiatów (zakres zamówienia nie obejmuje czyszczenia sprzętu komputerowego),
4) mycie paneli szklanych zamontowanych przy stanowiskach pracy w pokojach biurowych – ok. 55 m²
5) mycie paneli z pleksy zamontowanych przy stanowiskach pracy w pokojach biurowych – ok. 17,5 m²
6) mycie paneli stojących na parterze budynku w głównym holu - ok. 13 m²
7) mycie i dezynfekcja toalet, czyszczenie terakoty, płytek ściennych glazurowanych, luster, armatury,
8) zaopatrzenie toalet w papier toaletowy (co najmniej dwuwarstwowy, miękki, z wyłączeniem papieru szarego, małe rolki), mydło w płynie (toalety wyposażone są w dozowniki na mydło w płynie), ręczniki papierowe (rolki), środki dezynfekującą i zapachowe (w sprayu) oraz środki dezynfekujące do rąk (toalety wyposażone są w dozowniki na płyn dezynfekujący),
9) zaopatrzenie w ręczniki papierowe pomieszczeń socjalnych (codziennie) i pokoi biurowych
(4 sztuki na miesiąc),
10) zaopatrzenie w płyn do mycia naczyń pomieszczeń socjalnych (1 raz w miesiącu),
11) opróżnianie i czyszczenie koszy oraz wymiana worków na śmieci (foliowych) - o pojemności 35 I. - 72 kosze, o pojemności 60 I. -10 koszy,
12) usuwanie ścinków i wymiana worków w pojemnikach niszczarek (120 I. - 4 szt., 60 I. - 9 szt.; pozostałe 11 szt. posiada własne pojemniki lub stałe worki),
13) mycie na mokro z użyciem środków myjąco-pielęgnujących wolnej powierzchni posadzek,
14) dezynfekcja (codziennie) klamek (uchwytów przy drzwiach) oraz powierzchni biurek, stolików w pokojach biurowych i holu,
15) dwukrotne w ciągu roku mycie okien tj. szyb, ram okiennych od wewnątrz i na zewnątrz oraz parapetów zewnętrznych - w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,
16) mycie raz na kwartał kaloryferów i lamp środkami myjąco pielęgnacyjnymi,
17) mycie powierzchni przeszklonych (ścianki wewnętrzne - 16,25 m2 i zewnętrzne ok. 28 m2 dot. wiatrołapu).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

90910000-9 - Usługi sprzątania

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość usługi sprzątania

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał koncesję w zakresieusług ochrony i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowejWykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum:
a) dwie usługi ochrony w systemie monitoringu – świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w budynku użyteczności publicznej (zgodnie z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),
b) jedną usługę utrzymania w czystości powierzchni biurowych (o wielkości co najmniej 900 m2 świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy i wartości rocznej netto minimum 100.000,00 zł( słownie: sto tysięcy złotych).
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:
c) na terenie miasta Dębica grupą interwencyjną (2-osobową) wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego,
d) systemem monitorowania obiektów – modułem nadawczo – odbiorczym i stacją monitorowania alarmów czynną 24h na dobę, do której możliwe będzie podpięcie systemu alarmowego Zamawiającego.
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami:
e) do realizacji usług ochrony – minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
f) do realizacji usług konserwacji SSWiN – minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
g) do realizacji usług porządkowych – co najmniej dwiema osobami do sprzątania w przypadku nieobecności pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia;
h) koordynatorem usług porządkowych - osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie usług porządkowych;
i) koordynatorem usług ochrony osób i mienia – osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie usług ochrony osób i mienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia wykonanych oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie .
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji – (należy dołączyć aktualną koncesję na świadczenie usług ochrony osób i mienia)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w OPZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę miniPortal, ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 11:00

8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:

1. Usługi sprzątania świadczone będą przez dwóch pracowników ( dane osobowe pracowników zostaną ustalone w trakcie negocjacji). Praca świadczona będzie od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wskazanych przez Zamawiającego) w godzinach 14-22, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania prac interwencyjnych w zakresie sprzątania zgłoszonych przez Zamawiającego (np. w przypadku awarii instalacji wod.-kan., nagłe czyszczenie toalet) w innych godzinach niż 14:00 - 22:00. 3. Do codziennych obowiązków należeć będzie:
1) sprzątanie, odkurzanie i czyszczenie powierzchni podłogowych:
a) pokoje biurowe: płytki podłogowe gresowe, panele i wykładzina dywanowa,
b) sale obsługi klienta - płytki podłogowe gresowewejście i hol główny, wejście i hol boczny, klatki schodowe nr 1 i nr 2, korytarze i poczekalnie na każdej kondygnacji,
c) dezynfekcja (codziennie) klamek (uchwytów przy drzwiach) oraz powierzchni biurek, stolików w pokojach biurowych i holu,
d) toalety na każdej kondygnacji: płytki podłogowe gresowe i terakota,
e) pomieszczenie socjalne,
- łączna powierzchnia podłogowa wynosi: ok. 983 m2;
f) opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci we wszystkich pomieszczeniach, wyposażanie koszy w worki foliowe na odpady, wyposażenie toalet w papier toaletowy (małe rolki), mydło w płynie (dozowniki), ręczniki papierowe (rolki), środki dezynfekujące i zapachowe (w sprayu) oraz środki dezynfekujące do rąk (dozowniki);
2) mycie i dezynfekcja wszystkich toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, luster oraz armatury.
Czynności wykonywane dwa razy w tygodniu:
1) sprzątanie, mycie i czyszczenie powierzchni podłogowej w składnicy akt oraz pomieszczeniu z kartami bezrobotnych (łączna powierzchnia wynosi 60 m2),
2) czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, pulpitów, stolików, szafek, szaf i innego sprzętu biurowego a także parapetów, listew ściennych, drzwi, futryn, sztucznych kwiatów.
Czynności wykonywane w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc:
1) mycie drzwi wejściowych i ewakuacyjnych,
2) mycie ścianek wiatrołapu (mycie szyb i profili),
3) mycie paneli szklanych oraz z pleksy (przy biurkach) oraz paneli stojących na holu.
Czynności wykonywane kilka razy w ciągu roku:
1) mycie kaloryferów oraz lamp z użyciem środków myjąco-pielęgnacyjnych - dotyczy całego budynku - raz na kwartał,
2) mycie ścian (płyta meblowa, pow. szklane) - cały budynek - dwa razy w roku,
3) mycie okien (szyby, ramy okienne, parapety) od zewnątrz w terminach uzgodnionych z Zamawiającym - 2 razy w roku (szt. 126 o pow. 1,44 m2 + 2 szt. o pow. 2,92 m2 + 5 szt. o pow. 0,70 m2-wszystkie okna otwierane, dostępne od wewnątrz budynku).
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zamykania budynku po zakończonej pracy i włączania systemu alarmowego;
2) ewidencjonowania pobierania i zdawania kluczy, właściwego zabezpieczania sprzątanych pomieszczeń;
3) zabezpieczania we własnym zakresie środków czystości oraz środków do dezynfekcji rąk i powierzchni;
4) wykorzystywania materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji usługi, które będą spełniać wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska;
5) składowania odpadów (śmieci, makulatury) w pojemnikach, kontenerach, workach przeznaczonych na ten cel;
6) zgłaszania Zamawiającemu konieczności wywozu odpadów komunalnych i segregowanych oraz makulatury;
7) każdorazowego informowania Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i instalacji elektrycznej;
8) niezatrudniania przy wykonywaniu prac porządkowych osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) wykonywania prac porządkowych w ubraniach roboczych (firmowych) z identyfikatorami;

(...)Pozostały zakres minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia został określony w Opisie Potrzeb i Wymagań.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie pożyczka pod zastaw sprzętu - Kuryłówka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania16-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie pożyczka pod zastaw sprzętu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI