Usługa ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Sekcji Dróg...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOleśnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2020-12-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySekcja Dróg Miejskich
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-03
 • Numer ogłoszenia761630-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 761630-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Sekcja Dróg Miejskich: Usługa ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sekcja Dróg Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 93060744600000, ul. ul. B. Krzywoustego  , 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 889 416, e-mail anna.pieta@sdm.olesnica.pl, faks 71 788 94 17.
Adres strony internetowej (URL): www.sdm.olesnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://sdm-olesnica.ssdip.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://sdm-olesnica.ssdip.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Sekcja Dróg Miejskich, ul. B. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, pok. 01

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony mienia i sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy
Numer referencyjny: ZD.261.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. usługa ochrony mienia na obiekcie objętym systemem monitorowania terenu (16 kamer), 1.2.usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, ul. B. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, zgodnie z poniższymi warunkami. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi ochrony mienia poprzez dozorowanie mienia oraz podejmowanie działań zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Zamawiającego, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren dozorowany za pomocą pracowników ochrony zatrudnionych na umowę o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. 3. Zakres świadczenia usługi ochrony: - budynki o łącznej powierzchni ~1 864,00 m2, - teren o pow. ~5 587,00 m2, - pojazdy, sprzęt budowlany, narzędzia, wyposażenie zakładu, - materiały budowlane składowane na placu ogrodzonym lub w budynkach. 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi grupy interwencyjnej oferującej usługę szybkiego reagowania na wezwanie. 5. Grupa interwencyjna ma być przywoływana za pomocą przycisku alarmowego w formie pilota, w którego posiadaniu będzie pełniący dyżur pracownik ochrony przebywający w wyznaczonych godzinach, w dowolnym miejscu na terenie siedziby Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy grupa interwencyjna będzie podmiotem odrębnym tj. usługa ta realizowana będzie przy udziale Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy nie później jednak niż na 7 dni przed planowaną datą zawarcia umowy na realizację zamówienia dostarczyć kopię umowy na świadczenie usługi szybkiego reagowania na wezwanie przy użyciu przycisku alarmowego w formie pilota wraz z koncesją Podwykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 7. Niedostarczenie umowy opisanej w punkcie III.6 SIWZ w założonym terminie może być podstawą do odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karą w wysokości zgodnej z zapisami wzoru umowy. 8. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązani są posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 9. Ochrona mienia będzie sprawowana przez Wykonawcę w dni powszednie od godziny 15:00 do godziny 7:00 rano dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo. W celu wykonywania ochrony mienia Zamawiający stawia do dyspozycji Wykonawcy jeden posterunek w postaci portierni zlokalizowanej w budynku socjalnym SDM. 10. Ochrona obejmuje współpracę z pracownikami etatowymi Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy w ramach prowadzonego zarządu dróg, w tym akcji zimowej polegającej na przyjmowaniu, w czasie pełnienia dozoru, informacji i wniosków od pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy, Policji i innych instytucji oraz od wszystkich użytkowników dróg dotyczących stanu dróg i potrzeby podjęcia działań oraz na niezwłocznym przekazywaniu otrzymanych informacji i wniosków bezpośrednio lub telefonicznie pracownikom funkcyjnym Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy zgodnie z informacją umieszczoną na portierni. 11. Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do monitoringu terenu, który obejmuje 16 kamer. Utrzymanie kamer leży po stronie Zamawiającego. 12. Środki czystości, narzędzia do sprzątania oraz wszelkie akcesoria niezbędne do wykonywania wszystkich czynności stanowiących przedmiot zapytania cenowego zapewnia Wykonawca. 13. Zakup mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego leży po stronie Zamawiającego. 14. Szacunkowa liczba godzin świadczenia usługi ochrony w ciągu okresu trwania umowy wynosi 10120 godzin. 15. Wyceny usługi sprzątania należy dokonać przy założeniu, że usługa trwać będzie minimum 3 godziny dziennie. 16. Usługa sprzątania obejmuje następujące czynności: 16.1. budynek biurowy: a) wejście główne i korytarz: - codzienne, w dni robocze mycie na mokro posadzek; - dwa razy w miesiącu mycie drzwi zewnętrznych oraz witryny przy drzwiach frontowych; - raz w roku mycie ściany zewnętrznej w postaci luksferów; - trzy razy w roku mycie szklanych drzwi wyjściowych na patio; b) pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna: - codzienne, w dni robocze sprzątanie pomieszczeń biurowych przez wycieranie kurzu z powierzchni zewnętrznych mebli biurowych, mycie na mokro posadzek oraz odkurzanie wykładziny, opróżnianie i wymiana wkładów foliowych koszy; - raz w miesiącu mycie wszystkich drzwi wewnętrznych (drzwi wejściowych do pomieszczeń biurowych) wraz ze szklanymi przystawkami; - trzy razy do roku mycie okien, przeszkleń od strony patio oraz żaluzji zewnętrznych; - raz w miesiącu odkurzanie tabliczek przydrzwiowych; c) pokój śniadań, aneks kuchenny w sekretariacie oraz pomieszczenie gospodarcze: - codzienne, w dni robocze sprzątanie pokoju śniadań poprzez mycie na mokro posadzek oraz wycieranie na mokro wszystkich powierzchni płaskich, armatury sanitarnej oraz opróżnianie i wymiana wkładów foliowych koszy; - raz w miesiącu mycie drzwi wewnętrznych – drzwi wejściowych do pokoju śniadań oraz do pomieszczenia gospodarczego; - trzy razy do roku mycie okien, przeszkleń od strony patio oraz żaluzji zewnętrznych; - raz w miesiącu mycie glazury; d) toalety: - codzienne, w dni robocze sprzątanie pomieszczeń poprzez mycie na mokro posadzek, mycie armatury sanitarnej; - raz w miesiącu mycie glazury; - raz w miesiącu mycie drzwi wewnętrznych; - raz w miesiącu mycie kabiny w toalecie męskiej; - uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego – zgodnie z potrzebami. Zakup mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego leży po stronie Zamawiającego. 16.2. budynek socjalny: a) wejście do budynku, wiatrołap i korytarze: - codziennie, w dni robocze mycie na mokro posadzki; - trzy razy do roku mycie okien oraz drzwi wejściowych do budynku oraz drzwi wyjściowych na patio; - raz w miesiącu mycie szklanych drzwi wewnętrznych; b) szatnia pracownicza i suszarnia: - codzienne, w dni robocze sprzątanie pomieszczeń socjalnych poprzez mycie na mokro posadzek, wycieranie na mokro wszystkich powierzchni płaskich na terenie szatni pracowniczej oraz opróżnianie i wymiana wkładów foliowych koszy; - raz w miesiącu mycie całych zewnętrznych powierzchni szafek ubraniowych oraz szafy suszącej; - raz w miesiącu mycie drzwi wewnętrznych (drzwi wejściowych do szatni oraz suszarni); - raz w roku mycie okna w postaci luksferów; c) sala odpraw: - codzienne, w dni robocze sprzątanie sali odpraw poprzez mycie na mokro posadzki, wycieranie na mokro wszystkich powierzchni płaskich oraz mycie armatury sanitarnej oraz opróżnianie i wymiana wkładów foliowych koszy; - raz w miesiącu mycie glazury; - raz w miesiącu mycie drzwi wewnętrznych (drzwi wejściowych do sali odpraw); - trzy razy do roku mycie przeszkleń od strony patio; d) portiernia: - codzienne, w dni robocze sprzątanie portierni poprzez mycie na mokro posadzki, wycieranie na mokro wszystkich powierzchni płaskich oraz opróżnianie i wymiana wkładów foliowych koszy; - trzy razy do roku mycie okna; - raz w miesiącu mycie całych zewnętrznych powierzchni szafek ubraniowych; e) toalety i umywalnie: - codzienne, w dni robocze sprzątanie pomieszczeń poprzez mycie na mokro posadzek, mycie armatury sanitarnej; - raz w miesiącu mycie glazury; - raz w miesiącu mycie drzwi wewnętrznych (drzwi wejściowych do umywalni); - raz w miesiącu mycie kabiny toalety męskiej oraz kabin prysznicowych; - uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego – zgodnie z potrzebami. Zakup mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego leży po stronie Zamawiającego. 16.3. otoczenie zewnętrzne budynków: a) Codzienne opróżnianie koszy na śmieci – przed wejściem głównym do budynku biurowego, kosz na śmieci na patio, przed wejściem do budynku socjalnego; b) W okresie jesiennym, trzy razy w tygodniu, usuwanie liści przed wejściem (z utwardzonych dojść) do budynku biurowego; c) Dwa razy w miesiącu mycie blaszanych obróbek na murku przy schodach i podjeździe dla niepełnosprawnych do budynku biurowego; d) Jeden raz w miesiącu mycie pylonu informacyjnego z nazwą firmy prze budynkiem Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy; e) Dwa razy w miesiącu zamiatanie przed wejściem głównym do budynku biurowego (schody, podjazd dla niepełnosprawnych, dojście wzdłuż budynku, dojście do schodów od strony zatok parkingowych); f) W okresie zimowym Wykonawca zobowiązuje się do usuwania śniegu przed wejściem głównym do budynku biurowego (schody, podjazd dla niepełnosprawnych, dojście wzdłuż budynku, dojście do schodów od strony zatok parkingowych), przejścia przez patio łączącego budynek biurowy i budynek socjalny oraz wejściem głównym bo budynku socjalnego, wraz z zwalczaniem śliskości zimowej (posypywanie piaskiem z solą); g) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania chwastów ze żwirowej nawierzchni przy dojściu do budynku biurowego oraz wzdłuż betonowego ogrodzenia. 17. Zakres świadczenia usługi sprzątania: - wejście główne i korytarz ~ 60,00 m2; - pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna ~ 150,00 m2; - pokój śniadań oraz aneks kuchenny w sekretariacie, pomieszczenie gospodarcze ~ 12,50 m2 + 2,00 m2 + 1,60 m2 = 16,10 m2; - toalety ~ 23,70 m2; - wejście do budynku socjalnego, wiatrołap i korytarze ~ 19,65 m2; - szatnia pracownicza i suszarnia ~ 27,30 m2; - sala odpraw ~ 27,70 m2; - portiernia ~ 11,80 m2; - toalety i umywalnie ~ 19,10 m2; - drzwi wejściowe z witryną szklaną (drzwi frontowe budynku biurowego) – 1 szt.; - szklane drzwi wejściowe do budynku socjalnego – 1 szt.; - szklane drzwi wyjściowe na patio – 2 szt.; - drzwi wewnętrzne ze szklanymi dostawkami bocznymi – 9 szt.; - drzwi wewnętrzne bez dostawek szklanych – 11 szt.; - okna (portiernia) – 1 szt.; - przeszklenia od strony patio ~ 55,00 m2; - ściana zewnętrzna w postaci luksferów ~ 190,00 m2; - tabliczki przydrzwiowe – 5 sztuk. 18. Usługa mycia przeszkleń od strony patio obejmuje mycie ram. 19. Usługa sprzątania obejmuje również czyszczenie wszystkich kratek wentylacyjnych. 20. Usługa sprzątania ma być wykonywana w dni robocze nie wcześniej niż od godziny 15:00. 21. W przypadku, gdy firma pełniąca usługę sprzątania będzie podmiotem odrębnym tj. usługa ta realizowana będzie przy udziale Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest na 7 dni przed planowaną datą zawarcia umowy na realizację zamówienia dostarczyć kopię umowy na świadczenie usługi sprzątania w zakresie opisanym powyżej. 22. Niedostarczenie umowy opisanej w punkcie III.21 SIWZ w założonym terminie może być podstawą do odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy karą w wysokości zgodnej z zapisami wzoru umowy. 23. Zamawiający zastrzega, że usługa sprzątania nie może być świadczona jednocześnie z usługą ochrony przez tego samego pracownika. 24. Prace cykliczne mają być wykonywane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Jednocześnie informujemy, że z budynku Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy na dzień ogłoszenia zamówienia na stałe korzysta 19 osób oraz średnio 120 klientów w miesiącu.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90910000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 30.06.2022
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30.06.2022

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, określającą zakres i formę jej prowadzenia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838) ważną przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadają aktualną na dzień składania ofert polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę minimum 150.000,00 zł. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w szczególności co najmniej dwoma zamówieniami polegającymi na wykonaniu usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (każda realizowana na podstawie jednej umowy), których wartość wynosiła co najmniej 150.000,00 zł brutto każda, przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w warunek, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy. f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków władz. h) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. .2 Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 150.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. b) niniejszego rozdziału, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy. 3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz oferty przygotowany dla zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 Ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; c) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; d) dowód wpłaty wadium – wg wytycznych rozdziału IX SIWZ; e) dokument, z którego wynika upoważnienie osoby / osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie usługi ochrony 32,00
Czas reakcji grupy interwencyjnej 8,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sekcja Dróg Miejskich, ul. B. Krzywoustego 31c, 56-400 Oleśnica, 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Sekcji Dróg Miejskich jest Pani Danuta Majcher, kontakt: meksoft@vp.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze ZD.261.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zwanej dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Środa Śląska
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania01-03-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI