Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, obsługi systemów i urządzeń zabezpieczenia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, obsługi systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektu Opery i Filharmonii Podlaskiej położonego w Białymstoku przy ulicy Odeskiej 1 –nr 2
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2021-12-01
 • ZamawiającyOpera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00286312
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, obsługi systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektu Opery i Filharmonii Podlaskiej położonego w Białymstoku przy ulicy Odeskiej 1 –nr 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Odeska 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-406

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@oifp.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oifp.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, obsługi systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektu Opery i Filharmonii Podlaskiej położonego w Białymstoku przy ulicy Odeskiej 1 –nr 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce46757c-4e8a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019187/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu położonego w Białymstoku przy ulicy Odeskiej 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://oifp.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym,
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
Elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@oifp.eu lub
za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://oifp.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.5. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 12.10 niniejszego Rozdziału;
1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Opery ; https://oifp.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
12.10. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. Włączona obsługa JavaScript;
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

12.11. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
12.12. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 23.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok;
2) inspektor ochrony danych osobowych w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, e-mail: iod@oifp.eu;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektu, obsługi systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektu Opery i Filharmonii Podlaskiej położonego w Białymstoku przy ulicy Odeskiej 1, sygnatura sprawy: DA.261.13.2021, prowadzonym w trybie ofertowym;
4) odbiorcami danych osobowych zawartych w ofercie wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., inne podmioty, którym Opera powierza przetwarzanie danych osobowych;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych zawartych w ofercie Wykonawcy*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca lub osoba, której dane osobowe zostały podane w ofercie uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje w odniesieniu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu);
11) Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.261.13.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi z zakresu całodobowej ochrony osób
i mienia siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1 oraz przylegającego do niej Amfiteatru, a także przestrzeni wokół obiektu, zwanego dalej „obiektem”,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-12-22 do 2023-12-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji grupy interwencyjnej w nocy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilne), każdy z nich oddzielnie składa dokumenty, w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: kopię aktualnej koncesji uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach
i systemach alarmowych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilne), każdy z nich oddzielnie składa dokumenty w tym zakresie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 8.2. SWZ oraz dokument, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt. 8.4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia oraz dokument potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w par. 7 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://oifp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie pozostałe informacje zawiera SWZ
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności, Sokółka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania25-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI