„Zakup i dostawa koparki typu Midi z osprzętem – na potrzeby ZGKiM Stąporków”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zakup i dostawa koparki typu Midi z osprzętem – na potrzeby ZGKiM Stąporków”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStąporków
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-06-28
 • ZamawiającyZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STĄPORKOWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00209049
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa koparki typu Midi z osprzętem – na potrzeby ZGKiM Stąporków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STĄPORKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290011929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A

1.5.2.) Miejscowość: Stąporków

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-220

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgkim.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgkim.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Dostarczanie wody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa koparki typu Midi z osprzętem – na potrzeby ZGKiM Stąporków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e285823-ebd8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00175067/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup midi koparki z osprzętem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl
c) poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@zgkim.com.pl
2. Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP.
3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem miniPortal (uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: zamowienia@zgkim.com.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@zgkim.com.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.2452.
8. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym w jednym z formatów określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie przetwarza dane zawarte
w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "Ogólne Rozporządzenie" lub "RODO"), mają charakter danych osobowych.
2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26 – 220 Stąporków,
2.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres mailowy sekretariat@zgkim.com.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:
3.1. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz,
3.2. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
3.3. celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów:
4.1. przez okres wymagany przepisami prawa,
4.2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
4.3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
6.1. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
6.2. prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
6.3. prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych
z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek
o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,
6.5. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny).
Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
6.6. prawo do cofnięcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 5. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKiM.ZP/2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2020 r., minikoparki wraz z osprzętem oraz lawetą do jej przewozu z przeznaczeniem dla ZGKiM Stąporków.
2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Oczyszczalnia Ścieków w Stąporkowie, ul. Odlewnicza 2, 26 – 220 Stąporków.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia - stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34223310-2 - Przyczepy ogólnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami oceny ofert i odpowiadającymi im znaczeniami oraz będzie oceniał spełnianie kryteriów w następujący sposób.
2. Oferty będą oceniane metodą punktową.
3. Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt.
4. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości (G)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
2.2. Uprawnień do prowadzenia w danym zakresie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna wskazany warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 1 dostawę, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie produktów zgodnych z przedmiotem zamówienia
tj. dostawę koparki typu mini lub midi wraz z osprzętem o wartości łącznej zamówienia minimum 60 000,00 PLN brutto.
3. Zamawiający zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej może uznać na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania terminie, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach postępowania. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne, na dzień ich składania, chyba, że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
2.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
2.1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
b) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy – dokument sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
2.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru referencyjnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2.3. Składane przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe winny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – oświadczenie składane zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – oświadczenie składane zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
3. Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 informuje, że w sytuacji w której Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne przewiduje się jednokrotne wezwanie przez Zamawiającego do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz oferty
Załącznik nr 3 oraz 3a – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 oraz 4a - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 5 – wzór umowy
Załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 Pzp)
Załącznik nr 7 – zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
Załącznik nr 8 – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 9 – oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 10 – wykaz dostaw

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3.2. Zamawiający informuje, że wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie
z ustanowionym pełnomocnikiem,
3.3. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia oświadczeń w zakresie niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VII pkt 1.2. SWZ).
3.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art. 117 pkt 4 ustawy Pzp zobligowani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególnie Wykonawcy – treść oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:
a) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane
w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu
na zmiany obowiązującego prawa,
c) wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, jeżeli zmiana
ta jest korzystna dla Zamawiającego,
d) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w sposób określony w SWZ i złożonej ofercie, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
2) zmiany producenta lub typu sprzętu lub rozszerzenie produktu o produkt równoważny lub wyższej jakości, w przypadku:
a) zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
b) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową,
c) zmiany numeru katalogowego produktu, nazwy produktu, przy zachowaniu jego parametrów,
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o czas zwłoki, jeżeli taka zwłoka jest lub będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) zwłoka związana z czynnościami Zamawiającego, od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych umową na Wykonawcę,
b) zawieszenia terminu realizacji zamówienia przez Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
c) określonych w ust. 2 pkt. 1, 2 i 5 umowy - termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas,
o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę,
to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy,
4) zmiany w zakresie podwykonawców wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę,
5) wystąpienia siły wyższej (rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi, epidemia, zamieszki, strajki, działania zbrojne, zakaz przemieszczania się, blokady) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
6) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej nową wysokość tej stawki,
7) zmian wynikających z przepisów prawa,
8) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie prawidłowo zrealizowane dostawy.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w polu ogłoszenia wszelkie zmiany umowy oraz zasady ich wprowadzania zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ - wzorze umowy. Załącznik dostępny jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejsce składania i otwarcia ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-27

NAJNOWSZE ZLECENIE
Wizualizacja domu - Pińczów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania06-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecę opracowanie wizualizacji domu, jako reklamę do ogłoszenia. Proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI