„Wymiana okien na parterze i I piętrze, docieplenie stropu nad I piętrem materiałem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wymiana okien na parterze i I piętrze, docieplenie stropu nad I piętrem materiałem sypkim na bazie celulozy w budynku Szkoły Podstawowej w Korzkwi.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzybysławice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-05-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół w Korzkwi
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-13
 • Numer ogłoszenia546797-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 546797-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

Zespół Szkół w Korzkwi: „Wymiana okien na parterze i I piętrze, docieplenie stropu nad I piętrem materiałem sypkim na bazie celulozy w budynku Szkoły Podstawowej w Korzkwi.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamawiającym jest: Szkoła Podstawowa im. J. Kukuczki w Korzkwi, ul. Podzamcze 11 , 32088 Korzkiew, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 419 41 09, e-mail spkorzkiew@op.pl, faks 12 419 45 11 Adres strony internetowej (URL): www.zs-korzkiew.zielonki.pl
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Korzkwi, krajowy numer identyfikacyjny 35673807500000, ul. Korzkiew  18 , 32-088  Przybysławice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 194 109, e-mail regina.styn@wp.pl, faks 124 194 511.
Adres strony internetowej (URL): www.zs-korzkiew.zielonki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.malopolska.pl/zswkorzkwi/Article/id,32770.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.malopolska.pl/zswkorzkwi/Article/id,32770.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
adres Zamawiającego (prawidłowy) wskazany jest w sekcji I ogłoszenia w rubryce Informacje dodatkowe

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wymiana okien na parterze i I piętrze, docieplenie stropu nad I piętrem materiałem sypkim na bazie celulozy w budynku Szkoły Podstawowej w Korzkwi.”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont i termomodernizacja budynku Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi ul. Podzamcze 11,. Zakres i sposób wykonywania robót – obejmuje prace polegające na demontażu starych okien skrzynkowych, montażu nowych okien zgodnie ze specyfikacją techniczną, wykonaniem nowych parapetów i wykończeniem szpalet od wewnątrz i od zewnętrznej strony w celu przywrócenia ich stanu pierwotnego. Odrębnym zakresem prac jest wykonanie nowej izolacji termicznej wraz z jej aplikacją w przestrzenie między belkowe i na stropie istniejącym

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421100-5
45320000-6
45321000-3
45261410-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 p.z.p., polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia podstawowego i zgodnych z nim, których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia lub uzupełnienia robót budowlanych, bądź będzie to użyteczne z punktu widzenia celu umowy w sprawie zamówienia publicznego, dla tego samego wykonywanego obiektu lub jego otoczenia, w obszarze zakładanego jego oddziaływania. Prace mogą polegać na robotach termomodernizacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi polegających na zwiększeniu ilości przegród podlegających dociepleniu w tym wymiana ilości okien, oraz prac naprawczych i prac w zakresie remontu. Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy nie odbiegający istotnie od postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 80 000,00 PLN brutto
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia wyrażających się: wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlanej lub robót budowlanych polegającej/cych na budowie lub przebudowie lub remoncie lub termomodernizacji budynku przy czym wartość zrealizowanej/ych robót wyniosła nie mniej niż 300 000,00 PLN brutto, z zastrzeżeniem, że wartość pojedynczej roboty budowlanej przedstawionej do oceny nie może być mniejsza niż 150 000,00 PLN brutto. 2.Dyspnowanie: kierownikiem budowy posiadającym: a) uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej, b) oświadczenie zawodowe wyrażające się wykonywaniem funkcji kierownika budowy dla minimum 1 (jednej) roboty budowlanej gdzie wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła nie mniej niż 200 000,00 złotych brutto; W odniesieniu do powyższych wymagań stawianych kierownikowi budowy, właściwe są uprawnienia budowlane wydawane po 1994 roku (tj. zgodne z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) (tekst jednolity z dnia 2017.07.06 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); Funkcje kierownika budowy mogą również wykonywać osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przed 01.01.1995r właściwych przepisów jeżeli uprawnienia te, z punktu widzenia pełnionej przy realizacji przedmiotu zamówienia funkcji, odpowiadają uprawnieniom wskazanym w punktach 1.2.2 (uprawniają aktualnie do wykonywania odnośnej funkcji) Funkcje kierownika budowy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577) Kierownik budowy winien posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych oraz zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; • • informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia – wzory oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 2 oraz nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa wyżej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużony okres gwarancji 32,00
Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 8,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 p.z.p. 2. Istotna zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna, gdy: 1) zmiany terminu polegającej na przedłużeniu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) działania podmiotów trzecich, np. przedłużanie terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych badań, opinii, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – wówczas Strony umowy doliczą do pierwotnego terminu okres stanowiący różnicę pomiędzy terminem pierwotnym przewidzianym na ich wydania a terminem faktycznym, b) wystąpienie siły wyższej, o której mowa w § 13 umowy uniemożliwiającej wykonanie umowy; c) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; d) działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających wykonanie robót budowlanych, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron umowy; e) wydłużenia terminów dostaw materiałów, nie wynikającego z okoliczności zależnych od wykonawców ponad 14 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów; f) wyrażenie przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, g) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji umowy , których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac; h) podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonywanie „dodatkowych robót budowlanych” będzie miało wpływ na realizację zakresu zamówienia podstawowego; i) konieczności wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej; j) skomplikowany charakter opracowania, tj. braku dokumentacji uzbrojenia terenu wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją, k) wykonywania robót budowlanych lub montażu instalacji bądź urządzeń budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których realizacja okaże się zasadna z punktu widzenia celu umowy, wówczas termin wykonania określony w umowie pierwotnej zostanie zmieniony o okres przewidziany na realizację i odbiór zamówienia dodatkowego określonego w umowie o udzielenie zamówienia dodatkowego, l) wad projektu budowlanego lub innych koniecznych zmian lub poprawek uzupełnień w projekcie budowlanym, wpływających na roboty budowlane, których przy należytym wykonaniu obowiązku określonego w § 9 ust. 4 pkt 1 umowy, Wykonawca nie był w stanie stwierdzić, m) wystąpienia konieczności wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie i spełnienie celów umowy, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności dotyczące rozwiązań budowlanych, rękojmi i gwarancji; n) zadeklarowania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu Umowy w terminie krótszym niż wskazanym w ofercie Wykonawcy. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia lub zakresu przedmiotu umowy w przypadku: a) wprowadzania zmian do umowy na podstawie ust. 2 pkt. 1) ppkt. od g) do m); b) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, z wykonania danego zakresu robót budowlanych objętego przedmiotem zamówienia lub ograniczenia zakresu robót budowlanych wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) podpisania aneksu do umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) ustawy Pzp, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące przesłanki tj. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% określonej pierwotnie w Umowie; e) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego; f) zmiany materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania, w sytuacji: 1) zasadności zastosowania materiałów, technologii lub urządzeń pozwalających o lepszych parametrach użytkowych, wynikającej w szczególności z możliwości usprawnienia procesu budowy lub zwiększenia bezpieczeństwa na budowie lub bezpieczeństwa użytkowania lub zmiany przepisów prawa, a także w przypadku; 2) zasadności zastosowania materiałów, technologii wykonania lub urządzeń, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy; 3) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; g) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 3) zmiany materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania na inne materiały, urządzenia lub technologie posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia; 4) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w przypadku: a) zmian, o których mowa w ust. 2 punktach 1) – 3), b) zmiany wynagrodzenia, mającej wpływ na zmianę wynagrodzenia umownego . 3. O tym, czy wystąpiły podstawy do dokonania zmiany umowy decyduje Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 4. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt. 2 ppkt a) – d) w zakresie wysokości wynagrodzenia będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie w jakim wykonawca udowodni, że miało to wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i było to uzasadnione z punktu widzenia realizacji umowy oraz podyktowane zasadą optymalnej gospodarki zasobami użytymi do jej realizacji. Zmiany wynagrodzenia dokonane w związku zaistnieniem okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2 ppkt g) – h) będą dokonywane w ten sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone odpowiednio do rzeczywiście wykonanego zakresu robót budowlanych. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt. 2 ppkt j) w zakresie wysokości wynagrodzenia będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie w jakim wykonawca udowodni – przedstawiając sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – że miało to wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uwzględniać może jedynie sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego. Zmiany wynagrodzenia rozliczane będą na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę kalkulacji cen szczegółowych robót. Kalkulacja cen, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna uwzględniać ceny nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie oraz wartości nie wyższe od nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) a także nośniki cenotwórcze nie wyższe od przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy , a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, nie wyższe niż określone innymi ogólnie stosowanymi katalogami. W przypadku obiektywnego braku możliwości zastosowania sposobu rozliczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozliczane one będą wg nakładów własnych Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiającym. 5. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) w zakresie terminu zakończenia umowy będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie przedmiotu Umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt. 1). 6. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zmiana umowy wymaga obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust.1 umowy, zmiana taka może nastąpić tylko wraz ze zmianą wynagrodzenia. 7. Zmiana umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-28, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę budynku - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania04-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przebudowę budynku warsztatów szkolnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI