,,Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
,,Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynków przy ul. 1 Maja 33A, 1 Maja 31 – oficyna, Kamienna 9 i Sienkiewicza 2 w Żyrardowie w podziale na części”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻyrardów
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-05-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-13
 • Numer ogłoszenia546747-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 546747-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.: ,,Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynków przy ul. 1 Maja 33A, 1 Maja 31 – oficyna, Kamienna 9 i Sienkiewicza 2 w Żyrardowie w podziale na części”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 75008796000000, ul. ul. Armii Krajowej  5 , 96-300  Żyrardów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 46 858 10 00, e-mail pgm@pgm.zyrardow.pl, faks 46 858 10 01.
Adres strony internetowej (URL): www.pgm.zyrardow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.pgm.zyrardow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Gminna osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pgm.zyrardow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pgm.zyrardow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Adres:
PGM Żyrardów Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynków przy ul. 1 Maja 33A, 1 Maja 31 – oficyna, Kamienna 9 i Sienkiewicza 2 w Żyrardowie w podziale na części”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W związku z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2018 poz. 2174) obowiązującymi od dnia 01.01.2017r. w zakresie odwróconego obowiązku podatkowego ( art. 17 ust. 1 pkt. 8 ) Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zamówienia objętego postępowaniem pozostaje on Głównym Wykonawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nazewnictwo użyte w SIWZ oraz w załącznikach ( tj. Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie podzielone jest na 3 części. I część - naprawa dachu przy ul. 1 Maja 33A i 1 Maja 31- oficyna w Żyrardowie Zakres zamówienia obejmuje: naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynków przy ul. 1 Maja 33A i 1 Maja 31- oficyna w Żyrardowie. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót II część – naprawa dachu przy ul. Kamienna 9 w Żyrardowie. Zakres zamówienia obejmuje: naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynku przy ul. Kamiennej 9 w Żyrardowie. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót III część - naprawa dachu przy ul. Sienkiewicza 2 w Żyrardowie Zakres zamówienia obejmuje: naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Żyrardowie. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót

II.5) Główny kod CPV: 45261200-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45211340-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego każdej części.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert dotyczy każdej części.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie w każdej części.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że,: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: Dla części I: na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 zł Dla części II: na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 zł Dla części III: na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną odpowiadającą sumie kwot gwarancyjnych dla tych części na które składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki dotyczące doświadczenia tj. - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane ( tj. wykonał roboty należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) polegające na naprawie dachu o wartości łącznej nie mniejszej niż: Dla części I : 70 000,00 zł. netto. Dla części II: 70 000,00 zł. netto. Dla części III: 50 000,00 zł netto W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać, że wykonał zamówienia określone powyżej odpowiadające sumie zamówień jakie powinien wykonać dla wszystkich części na które składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania odpowiednich zdolności zawodowych jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy. Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia kierownika budowy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości określonej w pkt 5.2(2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności , oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz wykonywanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. – według wzoru stanowiącego zał. nr 7 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia kierownika budowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
termin wykonania 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy: a.zmiana umówionego wynagrodzenia b.zmiana zakresu rzeczowego umowy c.zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy , d.zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę - wskazanych w ofercie, e.zmiany osób przy pomocy których Zamawiający realizuje Umowę, f.zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym zmiany technologiczne nie będące zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ust.5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1529 ze zm.), g.innych zmian Umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 3.Zmiany o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 2) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. 3) Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy. 4) Koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiarach robót, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 5)koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne i celowe i które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 6) działaniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie (przez siłę wyższą należy rozumieć okoliczności, które powstały po zawarciu Umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć, takich jak: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi i inne nieoczekiwane i gwałtowne wydarzenia atmosferyczne, geologiczne czy hydrologiczne, działania wojenne). 7)wystąpieniem warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych na skutek wystąpienia przez okres co najmniej 5 kolejnych dni temperatury powietrza poniżej -5oC, co zostanie wykazane przez Wykonawcę dokumentami wystawionymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ich potwierdzenie, 8)wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, 9) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: a.koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, b.koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, c.zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, d.zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy, e. zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 10) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b)zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, 11) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. 12) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), b)zmiany danych teleadresowych, 13)rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: I część - naprawa dachu przy ul. 1 Maja 33A i 1 Maja 31- oficyna w Żyrardowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje: naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynków przy ul. 1 Maja 33A i 1 Maja 31- oficyna w Żyrardowie. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261200-6, 45211340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin wykonania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny


Część nr: 2 Nazwa: II część – naprawa dachu przy ul. Kamienna 9 w Żyrardowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynku przy ul. Kamiennej 9 w Żyrardowie. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261200-6, 45211340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin wykonania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert


Część nr: 3 Nazwa: III część - naprawa dachu przy ul. Sienkiewicza 2 w Żyrardowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania i naprawą kominów ponad połacią dachową budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Żyrardowie. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261200-6, 45211340-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
termin wykonania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę hali - Brzeziny
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania04-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę hali o powierzchni ok. 290 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI