Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Modliszewice Oddział w Sandomierzu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKońskie
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2022-07-15
 • ZamawiającyŚwiętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00237075
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Modliszewice Oddział w Sandomierzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

1.3.) Oddział zamawiającego: ŚODR Modliszewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003689090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: modliszewice@sodr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sodr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Modliszewice Oddział w Sandomierzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-926fcd39-fb87-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027422/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Budowa instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

1.2.5 Budowa instalacji fotowoltaicznej w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Sandomierzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sodr.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sodr.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: opisane w dziale XIII i XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŚODR-AG.261.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonanie prac niezbędnych do wyposażenia siedziby Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, w instalację fotowoltaiczną o mocy pokrywającej zapotrzebowanie energetyczne budynku administracyjnego ŚODR Modliszewice zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 30, o mocy do 50 kWp (status mikro instalacji), obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachu budynku administracyjnego przy siedzibie ŚODR Modliszewice oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień z zarządcą sieci energetycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonanie prac niezbędnych do wyposażenia siedziby Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu, w instalację fotowoltaiczną o mocy pokrywającej zapotrzebowanie energetyczne budynku administracyjnego ŚODR Modliszewice Oddział w Sandomierzu zlokalizowanego przy ul. Mokoszyńskiej 3 w Sandomierzu, o mocy do 50 kWp (status mikro instalacji), obejmującej wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej na połaci dachu wiaty garażowej przy siedzibie ŚODR Modliszewice Oddział w Sandomierzu oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnień z zarządcą sieci energetycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
1) zaistnieją sytuacje, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, braku dostępu do terenu robót,;
2) wystąpi siła wyższa, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwią wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec lub ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać;
3) wystąpią okoliczności związane z trudnościami w dostawach na skutek wojny w Ukrainie,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sodr.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
2. Celem wizji lokalnej jest poznanie warunków realizacji zamówienia, tj. okoliczności, które mają wpływ również na ofertę składaną przez wykonawcę. Zamawiający wyznacza datę odbycia wizji lokalnej na dzień 11.07.2022r., godz. 12.00 na terenie ŚODR: Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie. – dla I części zamówienia oraz na dzień 08.07.2022 r., godz. 12.00 na terenie ŚODR: Sandomierz, ul. Mokoszyńska 3, 27-600 Sandomierz – dla II części zamówienia.
3. Obecność wykonawców na wizji lokalnej potwierdzona będzie protokołem.
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej (art. 226 ust. 1 pkt 18 p.z.p).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje firmy podwykonawczej ciesielsko-dekarskiej - Kielce
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuje firmy podwykonawczej ciesielsko-dekarskiej, inwestycje to budynki mieszkalne, szeregowce i jednorodzinne. Praca na terenie woj. świętokrzyskiego. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI