„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach w gminie Oława” - powtórne

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach w gminie Oława” - powtórne
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOława
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-07
 • ZamawiającyGmina Oława
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00211769
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach w gminie Oława” - powtórne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oława

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. M. J. Piłsudskiego 28

1.5.2.) Miejscowość: Oława

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 313 30 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaolawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaolawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach w gminie Oława” - powtórne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce57ec49-d025-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211769

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053196/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Rozbudowa Stacji Uzdatninaia Wody w Siedlcach w gminie Oława

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/891037

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/891037

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1 ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest Gmina Oława z siedzibą pl. M. J.
Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, telefon kontaktowy 71/ 313 30 44 w godzinach pracy: poniedziałek, wtorek: 7.30 - 15.30; środa: 7.30
- 17.00; czwartek: 7.30 - 15.30; piątek: 7.30 - 14.00, email: sekretariat@gminaolawa.pl
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Reginą
Kuźniarską, w następujący sposób - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@gminaolawa.pl , listownie pod
adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, tel. 71/38 12 240;
3) Dane osobowe, zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w celu jego udokumentowania oraz
archiwizacji;
4) Odbiorcami danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp, ustawy o dostępie do informacji
publicznej oraz spółka Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000335959, jako udostępniający platformę zakupową pod adresem platformazakupowa.pl, na której
Gmina Oława prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.;
5) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
6) Dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od
1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;
7) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) W odniesieniu do danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Osoba, której dane dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że
przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.8.2024.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalnoużytkowego
(PFU) inwestycji pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach w gminie Oława”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
w Siedlcach oraz jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych, technicznych i
ekonomicznych) zgodnych z PFU i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U.2017poz.2294 z późn. zmianami);
- uzyskanie map do celów projektowych;
-uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji w zakresie projektowanych elementów, w tym z Konserwatorem Zabytków,
Tauronem;
- uzyskanie pozwolenia na budowę;
- wykonanie dwóch nowych studni nr 1bi 1C;
- wykonanie studni nr 4 i renowacja studni nr 3;
- prowadzenie nadzoru archeologicznego i geologicznego;
- układ technologiczny o maksymalnej wydajności ok.100m3/h bez stosowania środków chemicznych, pracujący
automatycznie z możliwością zdalnego sterowania oraz przesyłania stanu pracy;
- uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzenie popłuczyn;
- pompownia sieciowa pracująca automatycznie z możliwością zdalnego sterowania oraz przesyłania stanu pracy;
- dezynfekcja wody UV oraz podchlorynem sodu;
- budynek socjalno – technologiczny;
- zbiorniki wody uzdatnionej;
- odstojnik popłuczyn, neutralizator;
- sieci międzyobiektowe;
- zagospodarowanie terenu: nawierzchnie drogowe, chodniki, parkingi, zjazdy, zieleń, ogrodzenie;
- oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzna linia zasilająca;
- zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego;
- instalacja fotowoltaiczna hybrydowa z magazynem energii, turbiny wiatrowe, kompensacja mocy biernej, o mocy do 50 kW;
- układ kompensacji mocy biernej;
- instalacja systemu monitoringu CCTV;
- przebudowa istniejącego budynku SUW na budynek techniczny;
- rozbiórka istniejących zbiorników na wodę czystą;
- wyłączenie z użytkowania studni głębinowych nie biorących udziału procesie poboru wody;
- przebudowa drogi dojazdowej do SUW o dł. ok 450 m - przebudowa dostosowująca do ruchu aut typu ciężkiego,
nawierzchnia asfaltowa;
- instalacja BMS wraz z wizualizacją dla wszystkich urządzeń;
- rozebranie istniejących sieci zewnętrznych;
- projektuje się nowe sieci zewnętrzne z wykorzystaniem istniejącej wskazanych obiektów;
- instalacja alarmowa z powiadamianiem;
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie SUW Siedlce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg określonych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił warunek
udziału w postępowaniu, jeżeli:
1) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w tym przemysłowych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez zamawiającego, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 72 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oraz podmiotów, o których mowa w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp) warunek określony w rozdz. IX pkt 2.1) SWZ zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z nich
wykaże się wymaganym doświadczeniem.
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w rozdz. VIII SWZ.
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X pkt 1 ppkt 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (na wezwanie – w przypadku gdy oferta tych wykonawców zostanie najwyżej oceniona).
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga złożenia wraz z
ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia zawarta jest w załączniku do SWZ.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożyć kopię umowy
regulującą współpracę tych wykonawców.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w załaczniku do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - Michałkowa
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz kotłowni opartej na pompie ciepła. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI