„Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStaszów
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-10-19
 • ZamawiającyGMINA STASZÓW
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-11
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00438462
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STASZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Opatowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158648305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@staszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afa4907e-681a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00438462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026095/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie dofinansowane przez Unię Europejską w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” 2022-2029.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/staszow
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, dokumenty, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. W sytuacji awarii platformy zakupowej lub przerwy technicznej w jej działaniu Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres: bzp@staszow.pl z zastrzeżeniem, że komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bzp@staszow.pl nie może dotyczyć składania ofert - pojemność jednej wiadomości na skrzynce do 30 MB.
5. Zamawiający będzie przekazywał informacje Wykonawcom przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, przy przedmiotowym postępowaniu. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”.
6. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana za pośrednictwem platformy zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
7. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana przeglądarka internetowa, EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji,
d) włączona obsługa JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies”,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF 8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
h) platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Staszów (ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: 15 864 83 05);
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Rozbudowa budynku przedszkola nr 8 w Staszowie o dodatkowe pomieszczenia żłobka - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - zwana dalej ustawa Pzp;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz podmioty którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. OpenNexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie – w zakresie przewidzianym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Cd. w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.30.10.2023.III

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, w tym decyzją pozwolenia na budowę, na rozbudowę przedszkola w Staszowie (dz. nr ewid. 5917/20 ) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem, zwanej dalej ,,dokumentacją'', ,,dokumentacją projektowo-kosztorysową'' albo ,,przedmiotem umowy''.
Zakres rzeczowy dokumentacji winien obejmować:
Rozbudowę istniejącego budynku przedszkola od strony południowo-zachodniej o część połączoną funkcjonalnie łącznikiem, przeznaczoną na dodatkowe dwie sale pobytu dzieci w wieku żłobkowym, wraz z niezbędną infrastrukturą w tym z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej oraz przebudowy części istniejącego budynku w celu funkcjonalnego połączenia obu części.
W ramach rozbudowy zakłada się wykonanie nowych pomieszczeń o przybliżonych powierzchniach: komunikacja ~ 65m2, pom. techniczne ~ 6m2, pom. socjalne ~ 9m2, pom. magazynowe ~ 8m2, szatnia ~ 28m2, sala nr 1 pobytu dzieci ~70m2, sala nr 2 pobytu dzieci ~ 72m2, łazienka nr 1 ~ 18m2, łazienka nr 2 ~ 18m2, wózkownia ~ 10m2.
Zamówienie będzie dofinansowane przez Unię Europejską w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+” 2022-2029.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:
1) opracowanie koncepcji architektonicznej, w ramach której należy:
a) uzgodnić z Zamawiającym układ funkcjonalny planowanej rozbudowy budynku,
b) uzgodnić z Zamawiającym planowane rozwiązania techniczne i technologiczne,
c) pozyskać niezbędne materiały w tym: mapy do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje
d) opracować koncepcję architektoniczną wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów zawierającą w szczególności między innymi koncepcję zagospodarowania terenu, rzuty, elewacje, oraz inne dodatkowe rysunki wyjaśniające przyjętą koncepcję.
2) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję architektoniczną, o której mowa w pkt.1) powyżej ,obejmującej m.in.
a) badania geologiczne podłoża;
b) projekt zagospodarowania terenu dla obszaru objętego przedmiotem zamówienia w tym: (obejmujący m.in. projekty chodników, placów i parkingów, projekty niezbędnych przyłączy i przebudowy ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowaną infrastrukturą, projekty oświetlenia zieleni);
c) projekt architektoniczny i konstrukcyjny;
d) projekty branżowe w zakresie instalacji m.in.: sanitarnych (wod.-kan., c.o. ccw, ct. wentylacji mechanicznej), elektrycznych nisko – i silnoprądowych, alarmy, monitoring wizyjny; projekt zabezpieczeń p.poż. i sygnalizacji pożaru SSP, okablowania strukturalnego, CCTV, systemu sygnalizacji pracy central wentylacyjnych;
e) projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz (w projekcie należy uwzględnić specyfikację sprzętu i wyposażenia wraz z opisem i kosztami);
f) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
oraz inne opracowania, ekspertyzy i opinie niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
Na przedmiot zamówienia winno składać się:
a) koncepcja architektoniczna – w ilości 2 egz.
b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej - wszystkie branże w ilości po 5 egz., w tym:
- sporządzenie inwentaryzacji budynku
- projekt budowlany wraz z informacją BIOZ,
- projekt wykonawczy,
- projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz,
c) opracowanie dokumentacji kosztorysowej – w ilości po 2 egz. (kosztorys inwestorski, przedmiar robót – w rozbiciu na wszystkie branże),
d) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 egz.
e) uzyskanie koniecznych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonać wszelkie prace niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,
f) wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
g) przedmiot umowy, o którym mowa w pkt.1 i pkt.2 należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD/pendrive (część opisowa w formacie DOC oraz PDF, - część rysunkowa w formacie DWG oraz PDF, - część kalkulacyjna w formacie ATH oraz XLS),
Wersję elektroniczną przedmiotu umowy należy wykonać dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi dotyczących żłobków i klubów dziecięcych oraz zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia, określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 12 SWZ wraz z załącznikami.
3. Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 11 SWZ.
4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego niniejszego zamówienia.
Uwaga:
Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SWZ.
5. Przedmiotowe zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ.
6. Zamawiający nie wymaga:
- odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub,
- sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
Uwaga:
Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie obejmującym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie rozbudowy budynku przedszkola, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
Całkowita wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług została uwzględniona przy obliczeniu wartości niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach:
A. cena
an / ab x 60 = ilość punktów
gdzie:
an – najniższa cena ofertowa z ofert ważnych,
ab – cena oferty badanej,
B – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy
bb / bn x 40% = ilość punktów
gdzie:
bn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, spośród ofert ważnych
bb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy zaoferowany w ofercie badanej

Uwaga:
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące.


Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach.
X = A +B
gdzie:
X – łączna liczba uzyskanych punktów
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
-- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej 1 usługi polegającej, na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego na podstawie której udzielone zostało pozwolenie na budowę lub dokonano prawomocnego zgłoszenia wykonania robót o wartości prac projektowych nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto;
Uwaga:
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/ informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SWZ, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
-- Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania, zgodne z przedmiotem zamówienia, tj:
- co najmniej jedną osobą - projektant posiadający aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej,
- co najmniej jedną osobą - projektant posiadający aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
- co najmniej jedną osobą - projektant posiadający aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej jedną osobą - projektant posiadający aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.
W zakresie określonych uprawnień budowlanych dopuszcza się odpowiadające im:
- ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA -stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w pkt. 1b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1b), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust. 1pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Zapis pkt 3 stosuje się.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 SWZ.
Uwaga
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz:
1) o którym mowa w pkt 1 a) dotyczył usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu zamawiający może dopuścić, aby wykaz:
2) o którym mowa w pkt 1 a) dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 SWZ.
c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 SWZ.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 SWZ.
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 SWZ (w zakresie niepodlegania wykluczeniu),
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 SWZ (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu).
Oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenia o których mowa w pkt. 2) i 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SWZ (jeżeli dotyczy),
5) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (dotyczy podmiotów udostępniających zasoby), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 SWZ (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 SWZ (jeżeli
dotyczy),
7) wadium, (jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej),
8) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/podmiotu udostępniającego zasoby - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Szczegółowe informacje określa SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100), w formach i w terminie określonych w SWZ, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga szczególnych, sposobów spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
6. Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie było wymagane, zgodnie z art. 445 ust.1ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, zgodnie z art.117 ust. 4 ustawy Pzp - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 SWZ.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy,
zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy o zamówienie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku|:
1) zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w zakresie:
a) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób wykonania przedmiotu umowy,
b) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji: (…)
c) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: (…)
d) zmian osobowych i teleadresowych w przypadku: (…)
e) zmiany sposobu rozliczania lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o wsparcie finansowe projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
2) zmian wskazanych przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c), w art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Szczegółowe informacje określa SWZ, w tym projekt umowy stanowiący załącznik nr 11 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/staszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-17

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę sieci wodociągowej - Starachowice
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania26-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przebudowę sieci wodociągowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Staszów: Utrzymanie szlaków zrywkowych w roku 2023.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Staszów: Dostawa Aparatu USG
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Mławie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI