Remont elewacji budynku oraz remont nawierzchni parkingu w PT KRUS w Przeworsku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont elewacji budynku oraz remont nawierzchni parkingu w PT KRUS w Przeworsku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze
 • Termin składania wniosków2022-08-19
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00280550
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont elewacji budynku oraz remont nawierzchni parkingu w PT KRUS w Przeworsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01251326200299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-060

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48178673400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzeszow@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krus.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont elewacji budynku oraz remont nawierzchni parkingu w PT KRUS w Przeworsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c25b0d5-08db-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080116/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont elewacji budynku oraz remont nawierzchni parkingu w PT KRUS w Przeworsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania
zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2.Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób nie będzie brana pod uwagę.
3. System jest dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników zewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
4. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
5. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych , w tym do złożenia oferty, przesyłania dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej
jednego uprawnionego Użytkownika zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich
użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
8. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu
korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
9. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: rzeszow@krus.gov.pl (nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami).
10. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
11. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB, w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale XXXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale XXXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1300-OP.261.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont elewacji budynku administracyjno – biurowego siedziby Placówki Terenowej KRUS w Przeworsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XXV. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont nawierzchni parkingu przynależnego do budynku Placówki Terenowej KRUS w Przeworsku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XXV. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale IX SWZ oraz zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, spełniają następujące warunki dotyczące:

1. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał – odrębnie dla każdej części zamówienia - co najmniej 1 robotę budowlaną (umowę) o podobnym charakterze, których wartość:
- dla części 1 zamówienia wynosi nie mniej niż 100 000,00 złotych brutto,
- dla części 2 zamówienia wynosi nie mniej niż 20 000,00 złotych brutto,

Nie można sumować kontraktów o mniejszych wartościach, aby uzyskać wartości wymagane powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z nich musi spełnić ten warunek samodzielnie. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą zgodnie z art. 117 ust. 3 polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego ma wynikać, które roboty będące przedmiotem postępowania, odrębnie w każdej części zamówienia, wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik Nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych zobowiązany będzie tylko Wykonawca, którego oferta w niniejszym postępowaniu zostanie oceniona najwyżej w poszczególnych częściach zamówienia.

1. Na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający zażąda złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców biorący udział w postępowaniu musi złożyć odrębne oświadczenie.
2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu wskazanych w Rozdziale IX SWZ - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych zobowiązany będzie tylko Wykonawca, którego oferta w niniejszym postępowaniu zostanie oceniona najwyżej w poszczególnych częściach zamówienia.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda złożenia:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik Nr 7 do SWZ), potwierdzającego wykonanie odrębnie dla każdej części zamówienia - co najmniej 1 roboty budowlanej (umowy) o podobnym charakterze, których wartość:
- dla części 1 zamówienia wynosi nie mniej niż 100 000,00 złotych brutto,
- dla części 2 zamówienia wynosi nie mniej niż 20 000,00 złotych brutto,
Nie można sumować kontraktów o mniejszych wartościach, aby uzyskać wartość wymaganą powyżej. Wraz z wykazem robót należy złożyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn nienależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Termin 5 lat liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 mogą polegać na doświadczeniu tych z wykonawców, którzy samodzielnie należycie wykonali odrębnie dla każdej części zamówienia - co najmniej 1 robotę budowlaną (umowę) o podobnym charakterze, których wartość:
- dla części 1 zamówienia wynosi nie mniej niż 100 000,00 złotych brutto,
- dla części 2 zamówienia wynosi nie mniej niż 20 000,00 złotych brutto,

2) wypełnionego Załącznika Nr 5 do SWZ - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zadania do wykonania, w ramach poszczególnych części zamówienia.
3) w przypadku skorzystania z potencjału podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca zobowiązany jest złożyć podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotu(ów) udostępniającego(cych) zasoby, o których mowa w niniejszym Rozdziale w ust. 2, (wykaz robót) stosownie do zakresu udostępnionych zasobów, z których Wykonawca będzie korzystał.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie są wymagane

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ (wszyscy wykonawcy);
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału określonych w Rozdziale X SWZ w zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ (dotyczy wykonawców polegających na zdolnościach innych podmiotów);
3) Oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
4) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (wszyscy wykonawcy).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Rozdziale VI - Załącznika Nr 3 do SWZ. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przetłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów potwierdzających umocowanie, o których mowa w ust. 6 pkt 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą zgodnie z art. 117 ust. 3 polegać na doświadczeniu tych z wykonawców, którzy samodzielnie należycie wykonali odrębnie dla każdej części zamówienia - co najmniej 1 robotę budowlaną (umowę) o podobnym charakterze, których wartość:
- dla części 1 zamówienia wynosi nie mniej niż 100 000,00 złotych brutto,
- dla części 2 zamówienia wynosi nie mniej niż 20 000,00 złotych brutto,
7. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia realizowali w/w roboty budowlane wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót winien zawierać tylko roboty budowlane, w których wykonywaniu wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia bezpośrednio uczestniczył.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp – Załącznik Nr 8 do SWZ, wskazujące, które roboty budowlane będące przedmiotem postępowania, odrębnie w każdej części zamówienia, wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone są we wzorze umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 4

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował w celu ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji odrębnie w każdej części zamówienia będzie uzyskanie przez nich kolejno najwyższej ilości punktów w danej części zamówienia w ramach ogólnych kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XXV SWZ .

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi klasyczne prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 2) w związku z art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej także „ustawą Pzp”.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie profilu sieci gazowej - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania24-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę narysowanie profilu sieci gazowej z PE o długości ok. 120mb wg mapy. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI