Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-08-16
 • ZamawiającyZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00280575
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001257557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budziwojska 149

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-317

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0445b12-034b-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065878/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Montaż barier energochłonnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną.
1.1. Oferty, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
oraz pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
w formatach danych określonych w § 12 ust. 4 SWZ i opatruje się podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
1.2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ust. 1.1. przekazywane
w postępowaniu sporządzane są w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w ust. 10 lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ofertę z załącznikami należy złożyć korzystając z:
1) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
3. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
Formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego Formularza do: złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
7. Zamawiający zaleca korzystanie z systemu miniPortal i ePUAP jedynie w zakresie w jakim jest to bezwzględnie wymagane tzn.
złożenie oferty.
W pozostałym zakresie komunikacji Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail :
przetargi@zdp.rzeszow.pl
Zaleca się aby dokumenty przesyłane do Zamawiającego pocztą elektroniczną przed złożeniem podpisu elektronicznego zapisane
były w formacie PDF.
8. Ofertę wg wzoru stanowiącego rozdział II SWZ z załącznikami wskazanymi w ust. 9 i 10
należy:
- sporządzić pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
w formatach danych docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, .xml, .xlsx, .XAdES, PAdES, .zip, .7Z. - określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517
i 2320).
9. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych
danych: .ods, .odt, .html, .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, xlsx,.zip,
Maksymalny rozmiar wiadomości wraz z załącznikami wynosi 20 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149,
• w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
e-mail: iod@zdp.rzeszow.pl, kontakt bezpośredni: Inspektor ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych.
• prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** ;
- prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
** Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-6-DZ/373/12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poprzez ustawienie barier energochłonnych stalowych.


2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje:
1. Demontaż barier energochłonnych – 504 mb;
2. Zakup, transport, montaż i ustawienie:
- barier energochłonnych stalowych – odcinki proste – 1796 mb;
- elementów barier - łącznik ukośny prowadzący – 86 szt;
- elementów barier - zakończenie czołowe – 97 szt;
3. Montaż i ustawienie barier energochłonnych pochodzących z demontażu – 104 mb;
4. Wymagania:
1)Bariery energochłonne stalowe muszą być:
- zgodne z normą PN-EN 1317;
- posiadać oznaczenie CE;
- dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym na podstawie świadectw wydanych przez uprawnioną jednostkę;
2) W związku z dotychczasową realizacją przez Zamawiającego montażu barier energochłonnych bez przekładkowych typu SP-04, Zamawiający zaleca Wykonawcy, aby dostarczone do remontu i wykonania nowe bariery energochłonne posiadały takie same parametry co dotychczasowe tj.:
- słupki o przekroju ceowym szerokości 140 mm lub o przekroju sigma szerokości 100 mm, moduł rozstawu słupków co 4,0 m,
- prowadnicę z profilowanej taśmy stalowej typu B,
- dla przyskarpowego zakotwienia słupków długość słupków powinna wynosić min. 2.5 m.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa kosztorys ofertowy stanowiący Rozdział 3 SWZ. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik do SWZ.

Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają dostarczone materiały, sprzęt oraz wykonane roboty będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania, bądź też zamienników powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone upoważnionemu Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że:
1.
dysponuje jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg;

2. nie podlega wykluczeniu.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia:
1) warunek spełniony w ust. 1 może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) warunek określony w ust. 2 musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych art. 108 ust.1 pkt 1-4 i 6.

3) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. na potwierdzenie spełniania warunku określonego w §7.2 ust. 1 SWZ

a) wykaz osób z podaniem imienia i nazwiska osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót - 1 osoba,
b) informację o podstawie dysponowania tą osobą,
c) rodzaj uprawnień posiadanych przez Kierownika Robót.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125.1) Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu Udostępniającego Zasoby.

2) Kosztorys ofertowy

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4) Odpis z KRS/CEIDG lub inny właściwy rejestr, z którego będzie wynikać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ Podmiotu Udostępniającego Zasoby.

5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu Udostępniającego Zasoby w przypadku reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /Podmiotu Udostępniającego Zasoby przez pełnomocnika.

6) Oświadczenie, o którym mowa w §7.5. ust. 6 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( w tym Spółki cywilne) – załącznik Nr 2 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający będzie porozumiewał się za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie, o którym mowa w ust. 2.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym Spółki cywilne) zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, dołączają do oferty oświadczenie, wskazujące które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik Nr 2 do oferty).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:

1.1. sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Specyfikacji Technicznej zwanej dalej dokumentacją, w przypadku:

1) wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

2) wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. zmiany ceny określonej w §12 ust.1 umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług (VAT) o wskaźnik zmiany stawki podatku,

2) zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §10 umowy,


1.3. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:

1) zwiększenia zakresu robót - termin będzie wydłużony o ilość dni wynikającą ze wzoru:

T= Z x D

gdzie:

T - ilość dni o które zostanie wydłużony termin wykonania określony w umowie podstawowej,
Z - procent zwiększenia wartości zamówienia w stosunku do wartości określonej w umowie,
D – ilość dni na realizację zamówienia określona w umowie podstawowej.

Ilość dni T będzie zaokrąglana do 1 dnia w górę.

Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zwiększonego zakresu robót.

2) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres na jaki roboty zostały wstrzymane,

3) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemożliwiającej wykonanie zamówienia, o okres trwania siły wyższej i czasu niezbędnego na usunięcie jej skutków,

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia lub świadczenia jednej lub obu stron;

5) zmiany na stanowisku Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru w przypadku niemożliwości pełnienia przez nich powierzonych im funkcji na zasadach określonych w § 6 i § 7 umowy.

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1.2 jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:40

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 „ustawy sankcyjnej”, a mianowicie:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 „ustawy sankcyjnej”;
2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy sankcyjnej”
3) wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 zwanej dalej „ustawy sankcyjnej””.
Powyższe wykluczenie następować będzie na czas trwania ww. okoliczności.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie wylewek maszynowych w domu jednorodzinnym - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania01-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie wylewek maszynowych w domu jednorodzinnym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI