Przebudowa zabytkowego budynku "Oficyny dworskiej" powstałej w XIX w. polegająca

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa zabytkowego budynku "Oficyny dworskiej" powstałej w XIX w. polegająca na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz przemurowaniu kominów.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMoskorzew
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-06-29
 • ZamawiającyGMINA MOSKORZEW
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00209324
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa zabytkowego budynku "Oficyny dworskiej" powstałej w XIX w. polegająca na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz przemurowaniu kominów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSKORZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 42

1.5.2.) Miejscowość: Moskorzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-130

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 35 42 003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@moskorzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.moskorzew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa zabytkowego budynku "Oficyny dworskiej" powstałej w XIX w. polegająca na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz przemurowaniu kominów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78cd68b1-e327-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005698/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa zabytkowego budynku „Oficyny dworskiej” powstałej w XIX w. polegająca na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz przemurowaniu kominów.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://moskorzew.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://moskorzew.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu następujących narzędzi:
1) za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://moskorzew.ezamawiajacy.pl, w zakładce „Korespondencja”.
2) poprzez ePUAP- /Moskorzew/skrytka
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 7:30-15:30 od pon-czw; 7:00-15:00 w pt.). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na
Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Moskorzew
https://moskorzew.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, sekretariat@moskorzew.pl
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Moskorzew oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Moskorzew prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem:
https://GminaMoskorzew.ezamawiajacy.pl
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, pod adresem e-mail diilg@op.pl lub telefonicznie pod numerami: 695-731-856, 518-331-077;
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym nr postępowania GKZ.271.1.4.2022
na „Przebudowa zabytkowego budynku "Oficyny dworskiej" powstałej w XIX w. polegająca na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz przemurowaniu kominów”;
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ustawy z dnia dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
7. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Informacje dotyczące RODO zawarto w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz przemurowanie kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego o funkcji socjalnej.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy:
1) Roboty przygotowawcze:
-Powieszenie tablicy informacyjnej, ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych – 325 m2,
-Wykonanie bram z siatki – 10 m2,
-Wykonanie ubikacji o konstrukcji drewnianej – oczk. 1,
-Budowa furtki drewnianej – 2 m2,
-Budowa zadaszenia prowizorycznego drewnianego na stanowiska betoniarek – 8 m2,
-Budowa zadaszenia o konstrukcji prostej osłoniętej z trzech stron ścianami – 20 m2,
-Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe – pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztów do 7 m – 200 m2,
2) roboty rozbiórkowe:
-kontener na odpady budowlane 5m^3 – 6 szt.,
-rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderskiej – 606 m2,
-demontaż eternitu – 145 m2,
-wywóz i utylizacja eternitu – 145 m2,
-rozebranie rynny z blachy nie nadającej do użytku 128 m2,
-rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku – 72 m2,
-rozebranie konstrukcji więźb dachowych – ołacenie dachu – 606 m2,
-rozebranie konstrukcji więźb dachowych – 130 m2,
-rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami – 606 m2,
-naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,50 m2 – 10 m2,
-Wykonanie daszków zabezpieczających – 4 m2,
-Rozebranie kominów wolnostojących - 23 m3,
-Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. Ponad 5m – 3 szt.,
3) wykonanie więźby dachowej oraz pokrycia dachowego:
-przygotowanie i montaż zbrojenia elem. Budynków i budowli – pręty gładkie – 0,171 t.,
-przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit. Budowli – pręty żebrowane – 0,768 t.,
-belki i podciągi – 3 m3,
-montaż kotew fii 16 – 354 szt.,
-trójprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 2x1/2x1 i 2x2 ceg. – 13 m3,
-podwaliny o dł. Ponad 2m, -14,4 m3 drew.,
-słupy o dł. Ponad 2 m – 1,9 m3 drew.,
-ramy górne i płatwie, dł. Ponad 3m – 3,5 m3 drew.,
-krokwie zwykłe, dł ponad 4,5 m – 13,84 m3,
-wymiany i rozpory – 1,23 m3,
-miecze i zastrzały – 0,89 m3,
-krokwie narożne i koszowe – 3,94 m3,
-podwaliny krótkie o dł. Do 2m – 10,1 m3 drew.,
-murłaty – 6,32 m3 drew.,
-krokiewki – 5,900 m3,
-wiatrownice – 0,5 m3,
-nadbitki – 0,82 m3,
-izolacje przeciwwilgociowe – 775 m2,
-ołacenie połaci dachowych łatami – 774 m2,
-pokrycie dachów dachówką holenderską płaską barwioną – 774 m2,
-rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej – 128 m,
-rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm – z blachy ocynkowanej – 72 m,
-obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm z blachy ocynkowanej 52 m,
-obróbki przy szer. w roz. do 25 cm z blachy ocynkowanej – 70 m2, oraz blachy nadrynnowej – 40 m2,
-obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówka – z blachy ocynkowanej – 3 szt.,
-obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką – 3 szt.,
-osadzenie wyłazu w połaci dachowej – 2 szt.,
-deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej – podbitka okapu – 92 m2,
-dwukrotne malowanie deskowania podbitki – 92 m2,
4) roboty porządkowe:
-rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie – 325 m2,
-oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci – zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy – 10 m3,
-ustawienie kontenerów na śmieci 1100 l – 4 szt.

Przedmiot zamówienia dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262660-5 - Usuwanie azbestu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 będą to prace z zakresu:
-Roboty budowlane,
-Roboty w zakresie rozbiórki pokrycia dachowego,
-Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych,

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) niepodlegania wykluczeniu
2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane) określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną robotę budowlaną związaną z wymianą pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem
Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosić powinna minimum 200 000,00 zł
UWAGA! Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą realizowały prace w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót na co najmniej jednej inwestycji związanej z wymianą pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz min. 18-miesięczne doświadczenie przy realizacji obiektów zabytkowych (tj. kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków).
Wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej powinna wynosić minimum 200 000,00 zł brutto
Do ww. dokumentacji należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadanych uprawnieniach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie znajdującej się pod adresem: https://moskorzew.ezamawiacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Wizualizacja domu - Pińczów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania06-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecę opracowanie wizualizacji domu, jako reklamę do ogłoszenia. Proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI