Przebudowa skrzyżowania ul. J. Sowińskiego i Al. Wojska Polskiego w zakresie budowy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa skrzyżowania ul. J. Sowińskiego i Al. Wojska Polskiego w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową elementów układu drogowego w Piastowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiastów
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-07
 • ZamawiającyGmina Miasto Piastów
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-22
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277941
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa skrzyżowania
ul. J. Sowińskiego i Al. Wojska Polskiego
w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz
z przebudową elementów układu drogowego
w Piastowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Piastów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 2

1.5.2.) Miejscowość: Piastów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-820

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 77 05 200

1.5.8.) Numer faksu: 22 723 66 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umpiastow@piastow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piastow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa skrzyżowania
ul. J. Sowińskiego i Al. Wojska Polskiego
w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz
z przebudową elementów układu drogowego
w Piastowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62fef84d-4b7b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008376/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa skrzyżowania ul. J. Sowińskiego i Al. Wojska Polskiego w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową elementów układu drogowego w Piastowie w ramach zadania inwestycyjnego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie na ul. Józefa Sowińskiego i Alei Wojska Polskiego na drogach nr 310700W, 310716W”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-62fef84d-4b7b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przyużyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej - zamowieniapubliczne@piastow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkachkorzystania zelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:• administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest:Burmistrz Miasta Piastowa, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów;• administrator
wyznaczył inspektoradanych osobowych w Urzędzie Miejskim, kontakt: adres e-mail iod@piastow.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 315126,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa skrzyżowania
ul. J. Sowińskiego i Al. Wojska Polskiego
w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wraz
z przebudową elementów układu drogowego
w Piastowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Piastowie na ul. Józefa Sowińskiego i Alei Wojska Polskiego na drogach nr 310700W, 310716W”
2) Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej, we wzorze umowy oraz w przedmiarze robót. W/w dokumentacja techniczna tj. dokumentacja projektowo – kosztorysowa, STWiORB stanowią załączniki do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tzn. polegających na powtórzeniu podobnych prac, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Zakres robót objętych zamówieniami o których mowa wyżej może dotyczyć robót z branży: budowlanej

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

cena – waga kryterium 60 %;
okres gwarancji jakości - waga kryterium 40%.

Kryterium cena


Kryterium okres gwarancji jakości
Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji jakości. Wartość punktowa za ww. kryterium wyliczona jest wg punktacji:
Wykonawca podaje okres gwarancji jakości w miesiącach: 30 lub 60.
Zamawiający przyzna za poszczególne okresy gwarancji niżej wymienione punkty:
Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość pkt.
30 20 pkt.
60 40 pkt.
Maksymalna ilość uzyskanych punktów w ww. kryterium wynosi 40.
UWAGA!!! W przypadku udzielenia gwarancji jakości na okres krótszy niż minimalny wymagany przez Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Przy okresie gwarancji jakości dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów przyznania punktacji w niniejszym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów oceny ofert, wyliczonych wg następującego wzoru:
K = KC + KG

K – suma punktów oceny;
KC - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: cena;
KG – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium: okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:
1.1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
1.2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp;
1.3) spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Pzp dotyczące:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE;
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE;
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE;
• zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:
- wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie sygnalizacji świetlnej.
UWAGA!!! Wykonawca przedstawi dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
- skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. minimum: 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy kub kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadającą co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w ww. specjalności.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Informacje zawarte w oświadczeniu, o których mowa w pkt. 1 stanowi
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o których
mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to, maja potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
c) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt. 1
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się a jego zasoby.
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
Informacje zawarte w oświadczeniu, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe – wg załącznika nr 3 do SWZ.
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 roku, poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika nr 6 do
SWZ;
b) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w 11 pkt. 1 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z
2020 roku, poz. 2415);
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: d) wykaz robót budowlanych tj. co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie sygnalizacji świetlnej, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ;
e) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
UWAGA!!! Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
f) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi tj. minimum: 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy kub kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadającą co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w ww. specjalności, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 1 SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww.
pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub
uchwałę.
Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika pełnomocnictwo.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w rozdz. 11 ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wg
załącznika nr 9 do SWZ.
4) Zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegających się o realizację
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art.455 i załącznikiem nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-06

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję osobę do otynkowania pomieszczeń w nowym budynku - Garwolin
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania03-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Potrzebuję osobę do otynkowania pomieszczeń w nowym budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI