Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu – Etap III....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu – Etap III. Część lekkoatletyczna.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBudzyń
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-10-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Budzyń
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-15
 • Numer ogłoszenia585050-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585050-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Gmina Budzyń: Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu – Etap III. Część lekkoatletyczna.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budzyń, krajowy numer identyfikacyjny 57079101700000, ul. ul. Przemysłowa  16 A , 64-840  Budzyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 843 201, e-mail p.jankowski@budzyn.pl, m.grabarski@budzyn.pl, faks 672 843 313.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.budzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.budzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
na piśmie
Adres:
Gmina Budzyń ul. Przemysłowa 16A 64-840 Budzyń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu – Etap III. Część lekkoatletyczna.
Numer referencyjny: GKM.272.9.2020.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części lekkoatletycznej na stadionie sportowym w Budzyniu, jako III etap przebudowy w zakresie bieżni i odwodnienia.Część lekkoatletyczna stadionu będzie obejmowała czterotorową bieżnię lekkoatletyczną 400 m z sześcioma odcinkami na prostej. Szerokość toru 1,22 m. Pokrycie – nawierzchnia poliuretanowa. Odwodnienie liniowe po wewnętrznej stronie bieżni.Zakres zadania obejmującego budowę bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem liniowym – jako Etap III, określony został na rysunku PZT-01.Rodzaj oraz sposób wykonania nawierzchni, odwodnienia i malowania linii musi spełniać wymagania PZLA dla stadionu kategorii VA.Nawierzchnia sportowa poliuretanowa: 2582,4 m²Tereny zielone: 468,7 m²Bieżnia na podbudowie betonowej z pełnego poliuretanu z wypełnieniem EPDM z produkcji pierwotnej.Warstwy konstrukcyjne nawierzchni : nawierzchnia sportowa -poliuretan pełny, warstwowy z wypełnieniem EPDM gr. min. 13mm, warstwa gruntująca, podbudowa betonowa gr. 20 cm, podsypka piaskowa gr. min. 15 cm zagęszczona do Is>0,9, grunt rodzimy.1.1. PODBUDOWA BETONOWA Pod bieżnię należy wykonać płytę z betonu C20-25 wodoszczelnego o gr. 20 cm zbrojonego włóknem polipropylenowym w ilości 0,9kg/m³.Wtrakcie wykonywania prac należy zadbać o wykonanie spadków na nawierzchni (spadki określone w części rysunkowej projektu wykonawczego ) oraz zachowanie odpowiednich dylatacji. Podbudowę o gr. min. 15 cm pod płytę betonową należy wykonać z piasku zagęszczonego do Is>0,9. Zachować rzędne wymagane w projekcie. Odchyłki nawierzchni mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny być większe niż 2 mm.Przed wykonaniem nawierzchni z poliuretanu, należy sprawdzić : odpowiednie wyprofilowanie podłoża, tak aby równość podbudowy była zgodna z wymaganiami producenta systemu, podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), spękane ani wyszczerbione, podbudowa musi być odebrana komisyjnie, a wyniki powinny zostać zapisane w formie protokołu, zaleca się zlecenie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzanie badań przed wbudowaniem nawierzchni w zakresie równości podłoża i odprowadzenia wody, prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40–90% i temperaturze podłoża wyższej o co najmniej 3˚C od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy. Nie dopuszcza się stosowania betonu jamistego jako podbudowę.1.2. NAWIERZCHNIA BIEŻNI Nawierzchnia syntetyczna bezspoinowa układana warstwowo z pełnego poliuretanu (system FULL PUR) gr. min. 13 mm, z wypełnieniem z granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w każdej warstwie. Nawierzchnia układana na podbudowie betonowej. Grubość warstw ok. 3,5 mm. Warstwy jednolite w strukturze z mieszaniny granulatu EPDM i spoiwa PU. Nawierzchnia wykonywana na placu budowy, barwiona w masie, nieprzepuszczalna dla wody, odporna na kolce lekkoatletyczne, mrozoodporna. Kolor czerwony, jednolity w każdej warstwie poliuretanu.Nie dopuszcza się stosowania granulatów innego rodzaju niż EPDM.1.2.1. Wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014:1) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0.4 N/mm²2) odkształcenie pionowe w temp. 23˚ C ≤ 3 mm 3) tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:a) nawierzchnia sucha 80÷110b) nawierzchnia mokra 55÷1104) odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g ≤ 45) odporność po przyśpieszonym starzeniu:a) wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² ≥ 0,4b) wydłużenie podczas zerwania, %≥ 40c) amortyzacja lekkoatletyczna % 35÷50 typ SA35÷506) odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: a) wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²≥ 0,4b) zmniejszenie wytrzymałości, % ≤ 20c) wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %≥ 40d) zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, % ≤ 207) zawartość metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6:2014.Przed wykonaniem warstwy z poliuretanu, nawierzchnię betonową należy zagruntować przy użyciu środka gruntującego do poliuretanu. Środek należy dobrać wg wskazań producenta wybranego systemu.W trakcie wykonywania nawierzchni należy zwrócić szczególną uwagę na: niewystępowanie niedoskonałości nawierzchni (niedopuszczalne są bąble, pęknięcia, pęcherzyki, szczeliny i rozwarstwienia), równości nawierzchni –brak wypukłości lub wgłębień, różnice poziomu mierzone łatą długości 4 m w linii prostej nie mogą być większe niż 6 mm, a mierzone łatą długości 1 m w linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku, niedopuszczalne są wypukłości lub wgłębienia (maksimum 1 mm przy uskokach w nawierzchni), odwodnienie powinno zapewnić, aby w przeciągu maksimum 20 minut po opadach deszczu nigdzie na jej powierzchni nie znajdowała się warstwa wody, której głębokość jest większa od wysokości faktury nawierzchni (nawierzchnia może być mokra), jednolitość koloru na całej powierzchni zapewniająca dobrą widoczność linii, przy stosowaniu dowolnego systemu oceny kolorów. W przypadku wykonania niektórych elementów nawierzchni w różnych barwach zaleca się, aby ich kolor był jednolity bez przebarwień i plam.Zgodnie z wytycznymi PZLA, uzyskane podczas badań powykonawczych pojedyncze wyniki nie mogą różnić się od wartości średniej o więcej niż:  ±3% – dla amortyzacji siły,  ±5 jednostek miary – dla oporu poślizgu  ±0,3 mm – dla odkształcenia pionowego.  Rozciąganie (własności wytrzymałościowe) nie mogą być niższe niż:  0,5 MPa – dla nawierzchni nieporowatych  0,4 MPa – dla nawierzchni porowatych)  wydłużenie przy zerwaniu nie może być mniejsze niż 40%. W odniesieniu do grubości nawierzchni na bieżni i rozbiegach (z wyłączeniem miejsc celowo pogrubionych) wymaga się, aby łączna powierzchnia, której grubość jest niższa niż 90% wartości grubości bezwzględnej określonej w Certyfikacie IAAF Produktu nie przekraczała 10% ogólnej powierzchni obiektu. W ramach zadania Wykonawca robót uzyska dla Zamawiającego stosowne Świadectwo PZLA dla zakładanej kategorii stadionu VA.Nie uzyska Świadectwa PZLA obiekt z nawierzchnią o grubości niższej niż 80% wartości grubości bezwzględnej zmierzonej w jakimkolwiek miejscu. Wg zapisów IAAF wymagania dotyczące amortyzacji siły i odkształcenia pionowego mają pierwszeństwo przed wymaganiami dotyczącymi grubości. Oznacza to, że wyniki obydwu tych parametrów muszą być zgodne z wymaganiami IAAF lub PZLA, bez względu na grubość nawierzchni w punkcie pomiarowym.1.3. TABLICA WYNIKÓW Po wschodniej stronie boiska, naprzeciw trybuny należy wykonać montaż elektronicznej tablicy wyników. Tablica wyników powinna współpracować z systemem obsługi zawodów. Rama tablicy: stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny. Tablica wyświetlająca czas biegu na torach. Tablica wyników mocowana do istniejącej, wykonanej we wcześniejszym etapie realizacji stalowej konstrukcji wsporczej. Do rusztu mocowana przy pomocy połączeń śrubowych wg zaleceń producenta. Do tablicy wyników oraz zainstalować okablowanie umożliwiające kompletne uruchomienie i przetestowanie systemu. Przewody sterujące tablicy wyników należy doprowadzić do pomieszczenia komentatorów, które wyposażyć w komputer z monitorem LCD min. 27 cala, VA, 1920 x 1080 i odpowiednim oprogramowaniem połączonym z tablicą wyników. Do tablicy wyników należy doprowadzić przewód światłowodowy z budynku komentatorów i połączyć po obu stronach na mediakonwerterach. Przewód prowadzić w przygotowanej pod ten cel kanalizacji kablowej zgodnie z planami sieci.1.4. ODWODNIENIE LINIOWE Z wykonanej nawierzchni woda powierzchniowa musi być odprowadzona w sposób szybki i skuteczny. Stosowane w tym celu korytka odwadniające muszą odpowiadać normom DIN 18035, a także spełniać wymogi IAAF. Przewiduje się odwodnienie liniowe dostosowane do odprowadzania wody z bieżni lekkoatletycznych. Dolną część korytka stanowi korpus o typowej długości 1,0 m, wykonane z polietylenu dużej gęstości z domieszką polipropylenu - PE- PP, na którym leży pokrywa wykonana z tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Przekrój poprzeczny korpusu ma kształt litery U lub prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami dla korytek płytkich, a dno w przekroju podłużnym jest bez spadku. Po zewnętrznej stronie korpusu (na ściankach i na dnie) wykonane żebra usztywniające oraz profile w kształcie okręgu do podłączania rur odpływowych o średnicy 70 mm, 100 mm. Wewnątrz tych okręgów można wycinać otwory odpływowe. Górną część korytek stanowi pokrywa. Pokrywa wykonana jest z białego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie promieni UV a także na działanie mrozu i soli. Dzięki gładkiej powierzchni nie osadzają się na nich zanieczyszczenia. Pokrywy samoczynnie blokują się na korpusach koryt. Przy styku koryt z trawą zamontować należy koryta wyposażone w krawędź trawnikową. System koryt z krawędzią trawnikową należy stosować w miejscach, gdzie będzie nawierzchnia trawiasta. Odwodnienie należy włączyć do wyprowadzonych przewodów kanalizacji (wcześniejszy etap realizacji).1.5. NASADZENIA ROŚLINNOŚCI Przewiduje się nasadzenia w miejscach projektowanych oraz uzupełnianej i odtwarzanej po zniszczeniach w trakcie prowadzenia prac budowlanych zieleni istniejącej. Z uwagi na bliskość nawierzchni trawiastej boiska głównego oraz zastosowanej na nim mieszanki traw, zaleca się użycie mieszanki o składzie ( gatunek /odmiana /udział w mieszance ) : życica trwała Taya, Stadion 50%  wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40%  kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10% Dopuszcza się użycie innej mieszanki, o składzie zbliżonym do zaproponowanego.Opis wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi : projekt wykonawczy ( część LA ), przedmiary robót, Projekt Zagospodarowania Terenu, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( dalej STWiORB ).Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212224-2
45112720-8
45233250-6
45236200-2
45262311-4
45112700-2
45232451-5
45255600-5
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia z dniem przekazania terenu budowy,2. przekazanie terenu budowy – w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,3. zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia - do 30 czerwca 2021r.Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie, jeżeli wystąpią okoliczności i warunki zmian przewidziane we wzorze umowy – załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.Termin wykonania może ulec zmianie, jeżeli w okresie zaplanowanym na układanie nawierzchni bieżni wystąpią warunki uniemożliwiające wykonanie nawierzchni zgodnie z reżimen technologicznym przewidzianym przez producenta dla gwarantowanego wykonania nawierzchni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie określa się
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000 zł ( słownie : czterysta tysięcy złotych ).Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia.Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:1) Doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektów sportowych lekkoatletycznych lub obiektów sportowych z elementami LA, w ramach których wykonane były co najmniej : bieżnia o nawierzchni poliuretanowej typu full pur układanej na podłożu z asfaltobetonu lub z betonu,lub boiska o nawierzchni poliuretanowej typu full pur układanej na podłożu z asfaltobetonu lub z betonu,lub innych obiektów, gdzie była zastosowana nawierzchnia poliuretanowa typu full pur układanej na podłożu z asfaltobetonu lub z betonu, odwodnienie liniowe bieżni.Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia :O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:a) Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz doświadczenie w budowie obiektów sportowych typu stadion,b) Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach.Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg wzoru załącznika Nr 8 );2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wg wzoru załącznika Nr 7 );3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań PZLA dla oferowanej nawierzchni :a) certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate), b) kartę techniczną producenta oferowanej nawierzchni określającą technologię wykonania nawierzchni oraz jej parametry,c) aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE, d) autoryzację producenta nawierzchni, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, e) kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu (Product Certificate), f) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 20 x20 cm z oznaczeniem producenta i rodzaju oferowanego produktu, g) raport na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877-2014 w zakresie spełnienia pozostałych parametrów nie wyszczególnionych w raporcie IAAF, h) raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego, wykonanego przez niezależne autoryzowane laboratorium potwierdzające nie przekroczenie przez nawierzchnię dopuszczalnej zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6, i) raport wyników badań na odporność ogniową i mrozoodporność.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 10.000,00 złotych, słownie: dziesięć tysięcy złotych.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy Chodzież / Oddział Budzyń Nr rachunku: 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070z dopiskiem na blankiecie przelewu: Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu – Etap III. Część lekkoatletyczna.2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty :1. oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę : dowodu dokonania przelewu,2. oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości.5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:1) nazwa i adres Zamawiającego;2) nazwę przedmiotu zamówienia;3) nazwę i adres wykonawcy;4) termin ważności gwarancji;7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli:1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,2) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,3) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy,4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA wykonania zamówienia 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany umowy przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, numeru rachunku.2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany ( każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na wykonawcy ),3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia ( Zamawiający może uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w umowie i SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa ),5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy ( Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamówienia ).Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wskazanej do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania wymagań wymienionych w SIWZ. Nie dopuszcza się zmiany ww. osoby przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być uzasadniona,2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w przypadku:a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe – powyżej 5 dni : długotrwałe ulewne deszcze, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 25˚C, długotrwałe – powyżej 5 dni mrozy o temperaturze poniżej 10˚C) lub wytworzenia się warunków gruntowo-wodnych, które uniemożliwiały prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inżynierowi i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej,c) opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, że Wykonawca ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem należytej staranności i terminowości,d) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane,e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych,f) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy,g) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,h) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,i) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności działania, właściwej dla profesjonalisty,j) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,k) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami umowy,l) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,m) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,n) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.Rozliczenia za wykonane roboty zamienne lub za zamówienia dodatkowe będą dokonywane na podstawie czynników kalkulacyjnych i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich elementów rozliczeniowych, podstawą będą powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego.5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: 1) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy,2) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,4) zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy,5) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy;6. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach :1) w przypadku wykonywania robót zamiennych, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi,2) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą,3) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 8. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.9. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych przez Wykonawcę. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności.10. Przewiduje się dokonanie zmiany treści umowy, jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,4) zamówienie dodatkowe będzie wykonywane w czasie wykonywania zamówienia podstawowego.11. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki :1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości zawartej umowy.12. Przewiduje się możliwość zmiany umowy ze względu ma małą wartość zmiany, jeżeli :1) zmiana dla robót budowlanych jest mniejsza niż 15% wartości zawartej umowy,2) zmiana dotycząca dostaw lub usług wykonywanych na rzecz prowadzonych robót budowalnych jest mniejsza niż 10% wartości zawartej umowy,3) zmiany, o których mowa w pkt. 1-2 nie będą prowadzić do zmiany istotnej.13. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto umowę, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca:1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.14. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.ZMIANY UMOWY W SYTUACJI ZAISTNIENIA OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy.2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności będących podstawą do zmiany.4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:1) zakres proponowanej zmiany,2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) powyżej, są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:1) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia,2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem epidemii, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem epidemii, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 374, ze zm.),4) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy,5) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą),6) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń,7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń,8) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń,9) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany),10) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą umowy,11) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy.6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: zaakceptować wniosek o zmianę, wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia.9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawienie kostki brukowej i granitowej - Gniezno
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania29-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawienie kostki brukowej (lekko zapadnięta, wyrównanie) oraz kostki granitowej (lekko zapadnięta, wyrównanie, uzupełnienie fug). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI