Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku mienia gminnego ulica Rynek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku mienia gminnego ulica Rynek 11 w Makowie Podhalańskim.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMaków Podhalański
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-09-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Maków Podhalański
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-15
 • Numer ogłoszenia585046-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585046-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Gmina Maków Podhalański: Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku mienia gminnego ulica Rynek 11 w Makowie Podhalańskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: ZADANIE JEST FINANSOWANE W FORMIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Maków Podhalański, krajowy numer identyfikacyjny 55215849630000, ul. Szpitalna  3 , 34-220  Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 33 874 97 00, , e-mail przetargi@makow-podhalanski.pl, , faks 33 874 97 51.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Dostęp do dokumentacji prowadzonego postępowania jest nieograniczony

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Na podstawie art. 10c pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, składanie ofert odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830) – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim Biuro Obsługi Klienta – parter, nie później niż do dnia: 30.09.2020 r. do godz. 12:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski,m,330581,2020.html
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku mienia gminnego ulica Rynek 11 w Makowie Podhalańskim.
Numer referencyjny: ZP.271.1.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
3
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku mienia gminnego mieszczącego się w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 11 poprzez głęboką modernizację systemu grzewczego, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z jego wzmocnieniem, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego.1.1 Zakres prac obejmuje:Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej oraz ekologicznej budynku mienia gminnego mieszczącego się w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 11, nr ewid. działki 5808. Prace obejmują modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. wymianę systemu grzewczego poprzez usunięcie pieca na paliwo stałe i budowa nowej kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym do pieca kondensacyjnego na gaz ziemny, wymianę stolarki okiennej na nowe zespolone okna o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 [W/(m x K)], wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku nie gorszym niż U = 1,3 [W/m x K)]. Zadanie obejmuje również wymianę pokrycia dachu wraz z jego wzmocnieniem z blachy na dachówkę ceramiczną oraz montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 9,8 kW, przebudowa skrzynki elektrycznej rozdzielczej wraz z wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego na oświetlenia energooszczędne typu LED.1.2 Podstawowe parametry budynku objętego przedmiotem zamówienia:1. powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836 – 339,66 m22. powierzchnia użytkowa – 724,15,0 m2 3. wysokość budynku – 13,50 m4. liczba kondygnacji – 2 (dwie) nadziemne i 1 (jedna) podziemna5. kubatura budynku wg PN-ISO 9836 – 5072 m36. szerokość – 23,78 m7. lokalizacja inwestycji – działki o nr ewidencyjnym 5808 jednostka ewidencyjna Maków Podhalański.1.3 Zakres robót obejmuje:1. Roboty budowlane:a) Roboty rozbiórkoweb) Ocieplenie stropodachu wraz z wykonaniem podestu technicznegoc) Roboty murowed) Wymiana pokrycia dachu wraz z jego wzmocnienieme) Wymiana stolarki okiennej na nową zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 [W/(m x K)]f) Wymiana stolarki drzwi wejściowychg) Roboty murarskie i wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń kotłowni 2. Instalacje centralnego ogrzewania, c.w.u. i kotłownia:a) Roboty rozbiórkoweb) Wykonanie kompletnej kotłowni z piecem gazowym kondensacyjnymc) Wykonanie instalacji c.o. wewnątrz budynkud) Instalacja elektryczna wewnątrz kotłownie) Instalacja wodociągowa3. Instalacje elektryczne:a) Demontaż starych opraw oświetlenia wewnętrznegob) Roboty montażowe energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego typu LEDc) Wykonanie projektu wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kWd) Przebudowa wewnętrznej skrzynki elektrycznej rozdzielczejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej załączonych do SIWZ.Wykonawca wybrany do realizacji zadnia winien zastosować właściwe materiały umożliwiające osiągnięcie właściwych założeń energetycznych, estetycznych i funkcjonalnych budynku wynikających z opracowanego i zatwierdzonego audytu energetycznego oraz obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych.Dokumentacja prowadzonego postępowania może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, w celu osiągnięcia rezultatów projektu. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót.Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00. Jednocześnie informuje się Wykonawców, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą trybu udzielania wyjaśnień treści SIWZ.Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić:a. wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania dla poszczególnych branż w porozumieniu z Kierownikiem budowy,b. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń, c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp,d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domów oraz zakładów pracy,e. wykonanie powykonawczo pomiarów natężenia oświetlenia wewnętrznego w poszczególnych pomieszczeniach,f. dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem dokumentów, uzgodnień oraz pozwoleń

II.5) Główny kod CPV: 45261000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421100-5
45111300-1
45331110-0
45331100-7
45300000-0
45316000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – z wolnej ręki, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o łącznej wartości do 15% zamówienia podstawowego. Zamówienie to polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych jakie obejmuje zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula społeczna - Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia dla wszystkich CZĘŚCI zadania – co najmniej 3 osoby, zatrudnione w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne na terenie budowy, związane z wykonywaniem zamówienia;2. Zamawiający dla prawidłowej realizacji zadania wymaga, aby Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania:a). Kierownika budowy, posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995 r. również wpisaną do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.b). Kierownika robót dla poszczególnych branż:dla CZĘŚCI Nr 1 o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanychdla CZĘŚCI Nr 2 o uprawnianiach instalacji sanitarnych wewnętrznychdla CZĘŚCI Nr 3 o uprawnieniach instalacji elektrycznych 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę wyłonionego w prowadzonej procedurze przetargowej Kierownika budowy i Kierownika robót w niepełnym wymiarze czasu godzin pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej podpisanej dla realizacji przedmiotowego zadania.4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy. 5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej we wzorze umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, nie precyzując wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ).
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubiegający się o udzielanie zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla wszystkich CZĘŚCI na kwotę 100 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe Polisa OC lub inny dokument
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku – zdolności technicznej, Zamawiający wymaga wykazania realizacji wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych z podaniem ich wartości, zakresu prac, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Zamawiający wymaga:a). dla CZĘŚCI Nr 1 – 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub remontem budynków użyteczności publicznej odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto każda.b). dla CZĘŚCI Nr 2 – 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub remontem instalacji wewnętrznej wod.-kan., c.o. i c.w.u., odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto każda.c). dla CZĘŚCI Nr 3 – 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub remontem instalacji elektrycznych w budynkach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 złotych brutto każda.d). Wykonawca składający ofertę łączną dla wszystkich CZĘŚCI zamówienia wykazuje wykonanie – 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub remontem budynków użyteczności publicznej, odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto każda.Określenie – roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oznacza wykonanie robót związanych z budową nowych, rozbudową, remontem lub przebudową budynków użyteczności publicznej w zakresie szeroko pojmowanych robót budowlanych, instalacji elektrycznych oraz instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i c.w.u. (wg. zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia.Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.• W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku – zdolności zawodowej, Zamawiający zgodnie z Art. 29 ust. 3a, wymaga złożenia przez Wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnionych przez Wykonawcę na umowę o pracę, w sposób określony w Art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wg Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca dla spełnienia tego warunku zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia dla wszystkich CZĘŚCI zadania – co najmniej 3 osoby, zatrudnionych w wymiarze pełnego wymiaru czasu godzin pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne na terenie budowy związane z wykonywaniem zamówienia;również 1 osoby zatrudnionej w wymiarze pełnego wymiaru czasu godzin pracy (pełny etat) wykonującego obowiązki Kierownika budowy, posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995 r. również wpisaną do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;oraz Kierownika robót dla poszczególnych branż:dla CZĘŚCI Nr 1 o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanychdla CZĘŚCI Nr 2 o uprawnianiach instalacji sanitarnych wewnętrznychdla CZĘŚCI Nr 3 o uprawnieniach instalacji elektrycznych Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę wyłonionego w prowadzonej procedurze przetargowej Kierownika budowy i Kierownika robót w niepełnym wymiarze czasu godzin pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, podpisanej dla realizacji przedmiotowego zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Klauzula społeczna - Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.ZADANIE JEST FINANSOWANE W FORMIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na terenie budowy oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzających spełnienie warunku (załącznik nr 4 do SIWZ);Dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę tego warunku, Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę dla wszystkich CZĘŚCI zadania – co najmniej 3 osoby, zatrudnione w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne na terenie budowy, związane z wykonywaniem zamówienia;4. oświadczenia na temat kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy - potwierdzających spełnienie warunku wskazanego w Rozdziale V pkt. 1 ppkt.B.3 (załącznik nr 4 do SIWZ); Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga również 1 osoby zatrudnionej w wymiarze pełnego wymiaru czasu godzin pracy (pełny etat) wykonującego obowiązki Kierownika budowy, posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995 r. również wpisaną do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;oraz Kierownika robót dla poszczególnych branż: dla CZĘŚCI Nr 1 o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych dla CZĘŚCI Nr 2 o uprawnianiach instalacji sanitarnych wewnętrznych dla CZĘŚCI Nr 3 o uprawnieniach instalacji elektrycznych Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę wyłonionego w prowadzonej procedurze przetargowej Kierownika budowy i Kierownika robót w niepełnym wymiarze czasu godzin pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, podpisanej dla realizacji przedmiotowego zadania.5. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - potwierdzający spełnienie warunku.Zamawiający wymaga kopii opłaconej polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubiegający się o udzielanie zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia dla wszystkich CZĘŚCI na kwotę 100 000,00 złotych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. wykaz zrealizowanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku (załącznik nr 3 do SIWZ); Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga wykazania realizacji wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych z podaniem ich wartości, zakresu prac, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Zamawiający wymaga:a). dla CZĘŚCI Nr 1 – 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub remontem budynków użyteczności publicznej odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto każda.b). dla CZĘŚCI Nr 2 – 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub remontem instalacji wewnętrznej wod.-kan., c.o. i c.w.u., odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych brutto każda.c). dla CZĘŚCI Nr 3 – 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub remontem instalacji elektrycznych w budynkach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 złotych brutto każda.d). Wykonawca składający ofertę łączną dla wszystkich CZĘŚCI zamówienia wykazuje wykonanie – 2 (dwóch) zamówień w zakresie robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową lub remontem budynków użyteczności publicznej, odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto każda.Określenie – roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oznacza wykonanie robót związanych z budową nowych, rozbudową, remontem lub przebudową budynków użyteczności publicznej w zakresie szeroko pojmowanych robót budowlanych, instalacji elektrycznych oraz instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i c.w.u. (wg. zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia.Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1). jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawach rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwanej dalej „Rozporządzeniem” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2). jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania tej osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: a. wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w Rozporządzeniu w pkt 2 p.pkt 1-5. b.dokumenty wymienione w pkt. 3 ppkt 1 składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie. c. w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum, d. umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakresie prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie przewidzianej zgodnie z Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.).2. Ustala się wadium: dla całości przedmiotu zamówienia w kwocie 15 000,00 złotych(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).Dla CZĘŚCI Nr 1 przedmiotu zamówienia w kwocie 9 000,00 złotych(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) Dla CZĘŚCI Nr 2 przedmiotu zamówienia w kwocie 3 000,00 złotych(słownie: trzy tysiące złotych 00/100)Dla CZĘŚCI Nr 3 przedmiotu zamówienia w kwocie 2 000,00 złotych(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)2.1 Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.2.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 2.3 Wadium wnoszone w formie: poręczeń bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy umieścić w oryginale wewnątrz koperty, w której złożono ofertę.2.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 2.5 Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Jordanów oddział w Makowie Podhalańskim Nr 75 8799 0001 0010 0100 0114 0002. Tytuł wpłaty: „Wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP.271.1.11.2020”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
dodatkowa gwarancja i rękojmia 20,00
termin realizacji zadnia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1). zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób reprezentujących Firmę (Zamawiającego, Wykonawcę), zmiany kluczowych specjalistów (kierujących robotami) wskazanych w umowie na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.2). Zmian podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 3). Rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 4). Zmiany osoby/osób wskazanych w umowie, jako nadzorujących roboty – na wniosek Zamawiającego. 5). Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: 5.1. wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 5.2. niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 5.3. wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 5.4. zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 5.5. nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 5.6. nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji technicznej, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 5.7. przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godziny od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 5.8. zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 5.9. przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części, 5.10. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 5.11. wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 5.12. wystąpienia znalezisk archeologicznych, bądź niewybuchów lub niewypałów, 5.13. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 5.14. przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie m. p. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dotyczących przedmiotu umowy, a także odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 5.15. niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 6. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 6.1. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 6.2.konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 6.3. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 6.4. wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 6.5. wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 6.6. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6.7. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 6.8. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 6.9. wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 7. Zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji: 7.1. zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących robót ziemnych, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy, 7.2. wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. 8. Zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy (lub Zamawiającego). 9. Zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktury przejściowej, możliwości odbioru częściowego robót lub zmiany ilości faktur przejściowych, ilości odbiorów częściowych robót – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.10. Zmiany rozliczenia zamówienia na inny niż podany w projekcie umowy – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.11. Zamian przewidzianych w Ustawie - przewidziane zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.12. Wykonania niezbędnych robót i prac budowlanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia albo korzystania z przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności przed rozpoczęciem realizacji zadania.Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 15% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych jakie obejmuje zamówienie podstawowe.Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą 34-220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3.2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.11.2020 prowadzonym w trybie - postępowania przetargu nieograniczonego;4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych mogą być skutki przewidziane ustawą Pzp.8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, jak również dane nie będą podlegały profilowaniu.9. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania do dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania , ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).10. Nie posiada Pan/Pani prawa do usunięcia i przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą 34-220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3.2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.11.2020 prowadzonym w trybie - postępowania przetargu nieograniczonego;4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych mogą być skutki przewidziane ustawą Pzp.8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, jak również dane nie będą podlegały profilowaniu.9. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania do dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania , ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).10. Nie posiada Pan/Pani prawa do usunięcia i przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania na warunkach określonych w ustawie PZP.ZADANIE JEST FINANSOWANE W FORMIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ NR 1 – Roboty budowlane
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku mienia gminnego mieszczącego się w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 11 poprzez głęboką modernizację systemu grzewczego, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z jego wzmocnieniem, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego.1.1 Zakres prac obejmuje:Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej oraz ekologicznej budynku mienia gminnego mieszczącego się w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 11, nr ewid. działki 5808. Prace obejmują modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. wymianę systemu grzewczego poprzez usunięcie pieca na paliwo stałe i budowa nowej kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym do pieca kondensacyjnego na gaz ziemny, wymianę stolarki okiennej na nowe zespolone okna o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 [W/(m x K)], wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku nie gorszym niż U = 1,3 [W/m x K)]. Zadanie obejmuje również wymianę pokrycia dachu wraz z jego wzmocnieniem z blachy na dachówkę ceramiczną oraz montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 9,8 kW, przebudowa skrzynki elektrycznej rozdzielczej wraz z wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego na oświetlenia energooszczędne typu LED.1.2 Podstawowe parametry budynku objętego przedmiotem zamówienia:1. powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836 – 339,66 m22. powierzchnia użytkowa – 724,15,0 m2 3. wysokość budynku – 13,50 m4. liczba kondygnacji – 2 (dwie) nadziemne i 1 (jedna) podziemna5. kubatura budynku wg PN-ISO 9836 – 5072 m36. szerokość – 23,78 m7. lokalizacja inwestycji – działki o nr ewidencyjnym 5808 jednostka ewidencyjna Maków Podhalański.1.3 Zakres robót obejmuje:1. Roboty budowlane:a) Roboty rozbiórkoweb) Ocieplenie stropodachu wraz z wykonaniem podestu technicznegoc) Roboty murowed) Wymiana pokrycia dachu wraz z jego wzmocnienieme) Wymiana stolarki okiennej na nową zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 [W/(m x K)]f) Wymiana stolarki drzwi wejściowychg) Roboty murarskie i wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń kotłowni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej załączonych do SIWZ.Wykonawca wybrany do realizacji zadnia winien zastosować właściwe materiały umożliwiające osiągnięcie właściwych założeń energetycznych, estetycznych i funkcjonalnych budynku wynikających z opracowanego i zatwierdzonego audytu energetycznego oraz obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych.Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić:a. wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania dla poszczególnych branż w porozumieniu z Kierownikiem budowy,b. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń, c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp,d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domów oraz zakładów pracy,e. wykonanie powykonawczo pomiarów natężenia oświetlenia wewnętrznego w poszczególnych pomieszczeniach,f. dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem dokumentów, uzgodnień oraz pozwoleń
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261000-4, 45421100-5, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
Termin wykonania zadania 20,00
Dodatkowa gwarancja i rękojmia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Klauzula społeczna - Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia dla wszystkich CZĘŚCI zadania – co najmniej 3 osoby, zatrudnione w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne na terenie budowy, związane z wykonywaniem zamówienia;2. Zamawiający dla prawidłowej realizacji zadania wymaga, aby Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania:a). Kierownika budowy, posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995 r. również wpisaną do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.b). Kierownika robót dla poszczególnych branż: dla CZĘŚCI Nr 1 o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ Nr 2 – Instalacje c.o., c.w.u., kotłownia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku mienia gminnego mieszczącego się w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 11 poprzez głęboką modernizację systemu grzewczego, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z jego wzmocnieniem, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego.1.1 Zakres prac obejmuje:Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej oraz ekologicznej budynku mienia gminnego mieszczącego się w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 11, nr ewid. działki 5808. Prace obejmują modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. wymianę systemu grzewczego poprzez usunięcie pieca na paliwo stałe i budowa nowej kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym do pieca kondensacyjnego na gaz ziemny, wymianę stolarki okiennej na nowe zespolone okna o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 [W/(m x K)], wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku nie gorszym niż U = 1,3 [W/m x K)]. Zadanie obejmuje również wymianę pokrycia dachu wraz z jego wzmocnieniem z blachy na dachówkę ceramiczną oraz montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 9,8 kW, przebudowa skrzynki elektrycznej rozdzielczej wraz z wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego na oświetlenia energooszczędne typu LED.1.2 Podstawowe parametry budynku objętego przedmiotem zamówienia:1. powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836 – 339,66 m22. powierzchnia użytkowa – 724,15,0 m2 3. wysokość budynku – 13,50 m4. liczba kondygnacji – 2 (dwie) nadziemne i 1 (jedna) podziemna5. kubatura budynku wg PN-ISO 9836 – 5072 m36. szerokość – 23,78 m7. lokalizacja inwestycji – działki o nr ewidencyjnym 5808 jednostka ewidencyjna Maków Podhalański.Zakres robót obejmuje:a) Roboty rozbiórkoweb) Wykonanie kompletnej kotłowni z piecem gazowym kondensacyjnymc) Wykonanie instalacji c.o. wewnątrz budynkud) Instalacja elektryczna wewnątrz kotłownie) Instalacja wodociągowaSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej załączonych do SIWZ.Wykonawca wybrany do realizacji zadnia winien zastosować właściwe materiały umożliwiające osiągnięcie właściwych założeń energetycznych, estetycznych i funkcjonalnych budynku wynikających z opracowanego i zatwierdzonego audytu energetycznego oraz obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanychPrzy kalkulacji oferty należy uwzględnić:a. wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania dla poszczególnych branż w porozumieniu z Kierownikiem budowy,b. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń, c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp,d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domów oraz zakładów pracy,e. wykonanie powykonawczo pomiarów natężenia oświetlenia wewnętrznego w poszczególnych pomieszczeniach,f. dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem dokumentów, uzgodnień oraz pozwoleń
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261000-4, 45111300-1, 45331110-0, 45331100-7, 45300000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
Termin wykonania zadania 20,00
Dodatkowa gwarancja i rękojmia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Klauzula społeczna - Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia dla wszystkich CZĘŚCI zadania – co najmniej 3 osoby, zatrudnione w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne na terenie budowy, związane z wykonywaniem zamówienia;2. Zamawiający dla prawidłowej realizacji zadania wymaga, aby Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania:a). Kierownika budowy, posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995 r. również wpisaną do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.b). Kierownika robót dla poszczególnych branż: dla CZĘŚCI Nr 2 o uprawnianiach instalacji sanitarnych wewnętrznychZamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę wyłonionego w prowadzonej procedurze przetargowej Kierownika budowy i Kierownika robót w niepełnym wymiarze czasu godzin pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej podpisanej dla realizacji przedmiotowego zadania.Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przezZamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej we wzorze umowy.


Część nr: 3 Nazwa: CZĘŚĆ Nr 3 – Instalacje elektryczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku mienia gminnego mieszczącego się w Makowie Podhalańskim przy ul. Rynek 11 poprzez głęboką modernizację systemu grzewczego, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachu wraz z jego wzmocnieniem, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego.1.1 Zakres prac obejmuje:Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej oraz ekologicznej budynku mienia gminnego mieszczącego się w Makowie Podhalańskim ul. Rynek 11, nr ewid. działki 5808. Prace obejmują modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. wymianę systemu grzewczego poprzez usunięcie pieca na paliwo stałe i budowa nowej kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym do pieca kondensacyjnego na gaz ziemny, wymianę stolarki okiennej na nowe zespolone okna o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 [W/(m x K)], wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku nie gorszym niż U = 1,3 [W/m x K)]. Zadanie obejmuje również wymianę pokrycia dachu wraz z jego wzmocnieniem z blachy na dachówkę ceramiczną oraz montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 9,8 kW, przebudowa skrzynki elektrycznej rozdzielczej wraz z wymianą lamp oświetlenia wewnętrznego na oświetlenia energooszczędne typu LED.1.2 Podstawowe parametry budynku objętego przedmiotem zamówienia:1. powierzchnia zabudowy wg PN-ISO 9836 – 339,66 m22. powierzchnia użytkowa – 724,15,0 m2 3. wysokość budynku – 13,50 m4. liczba kondygnacji – 2 (dwie) nadziemne i 1 (jedna) podziemna5. kubatura budynku wg PN-ISO 9836 – 5072 m36. szerokość – 23,78 m7. lokalizacja inwestycji – działki o nr ewidencyjnym 5808 jednostka ewidencyjna Maków Podhalański.Zakres robót obejmuje:a) Demontaż starych opraw oświetlenia wewnętrznegob) Roboty montażowe energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego typu LEDc) Wykonanie projektu wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kWd) Przebudowa wewnętrznej skrzynki elektrycznej rozdzielczejSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej załączonych do SIWZ.Wykonawca wybrany do realizacji zadnia winien zastosować właściwe materiały umożliwiające osiągnięcie właściwych założeń energetycznych, estetycznych i funkcjonalnych budynku wynikających z opracowanego i zatwierdzonego audytu energetycznego oraz obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych.Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić:a. wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania dla poszczególnych branż w porozumieniu z Kierownikiem budowy,b. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń, c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp,d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców pobliskich domów oraz zakładów pracy,e. wykonanie powykonawczo pomiarów natężenia oświetlenia wewnętrznego w poszczególnych pomieszczeniach,f. dostarczenie Zamawiającemu wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem dokumentów, uzgodnień oraz pozwoleń
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45261000-4, 45111300-1, 45300000-0, 45316000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
Dodatkowa gwarancja i rękojmia 20,00
Termin wykonania zadania 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Klauzula społeczna - Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).1. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania zatrudnienia dla wszystkich CZĘŚCI zadania – co najmniej 3 osoby, zatrudnione w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) wykonujących prace fizyczne na terenie budowy, związane z wykonywaniem zamówienia;2. Zamawiający dla prawidłowej realizacji zadania wymaga, aby Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do posiadania:a). Kierownika budowy, posiadającego aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności – konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisaną na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995 r. również wpisaną do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.b). Kierownika robót dla poszczególnych branż: dla CZĘŚCI Nr 3 o uprawnieniach instalacji elektrycznych 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę wyłonionego w prowadzonej procedurze przetargowej Kierownika budowy i Kierownika robót w niepełnym wymiarze czasu godzin pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej podpisanej dla realizacji przedmiotowego zadania.4. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia ww. osób na każdym etapie realizacji umowy. 5. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przezZamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej we wzorze umowy.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę brygadom prace wykończeniowe - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania29-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygad do wykończeń. Zakres prac: zabudowy g/k malowanie, szpachlowanie, gładzie, wylewki. Inwestycje to budynki mieszkalne. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie całego woj. Małopolskiego.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI