Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBusko-Zdrój
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBurmistrz Miasta i Gminy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-28
 • Numer ogłoszenia519343-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 519343-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

Burmistrz Miasta i Gminy: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 3.1 „WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH” OSI III „EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 52369500000000, ul. ul. Adama Mickiewicza  10 , 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.umig.busko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.umig.busko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.umig.busko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, pok. Nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”
Numer referencyjny: RSID.271.9.2019.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji prowadzonej przez Gminę Busko-Zdrój, pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 3.1 „WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH” OSI III „EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020. Zamówienie polegać będzie na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności:  - konstrukcyjno-budowlanej,  - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Inspektor w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie pełnić funkcję koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający wymaga, aby Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, oraz sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadali uprawnienia bez ograniczeń. 2) Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie obejmowało w szczególności: 1. Pełnienie obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane; 2. Kontrolę prawidłowości wykonania (zgodnie z wytycznymi RPOWŚ) tablic: informacyjnej, pamiątkowej i naklejek informacyjnych oraz prawidłowości ich umieszczenia. 3. Zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawcę Robót w ramach przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ dla Wykonawcy Robót. 4. Zatwierdzanie audytów opracowywanych przez Wykonawcę Robót dla nowych Beneficjentów wchodzących do udziału w projekcie z listy rezerwowej zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ dla Wykonawcy Robót. 5. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej poprzez: a) przekazanie Wykonawcy w imieniu Zamawiającego terenu budowy, reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej: STWIORB), przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach w ramach odbiorów częściowych i odbioru końcowego prowadzonych na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą Robót. Przystąpienie inspektora nadzoru do wykonywania czynności objętych niniejszą SIWZ jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Inspektora z obowiązkami Wykonawcy Robót, wynikającymi z SIWZ na wykonanie robót i jego załączników oraz umowy z Wykonawcą Robót; b) dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, w przypadku konieczności jego prowadzenia oraz wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robót, kierownikom brygad i innym przedstawicielom Wykonawcy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami Prawa budowlanego; c) zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę elementów instalacji planowanych do zabudowy (w zakresie zgodności z SIWZ na wykonanie robót) oraz kontrolowanie montażu instalacji w oparciu o elementy zatwierdzone; d) koordynację i nadzór nad robotami poszczególnych branż; e) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska; f) kontrolę zgodności wykonania robót z umową zawartą z Wykonawcą robót; g) prowadzenie inspekcji na terenie budowy każdej z instalacji fotowoltaicznych, przynajmniej raz w obrębie każdej nieruchomości w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów. Niedopuszczalne jest aby data inspekcji pokrywała się z datą odbioru; h) sprawdzenie czy roboty w obrębie nieruchomości wykonują osoby wskazane w ofercie wykonawcy robót budowlanych; i) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych wraz z propozycją rozwiązań; j) pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy wraz z propozycją rozwiązań; k) udzielanie Zamawiającemu i Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót; l) zgłaszanie Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe odbiegają od przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść do pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego wraz z przedstawieniem propozycji rozstrzygnięcia (np. osobny montaż instalacji złożonej z kilku paneli fotowoltaicznych w różnych częściach dachu, montaż instalacji na dachu powodującej nadmierne wałowanie śniegu itp.). Analiza przypadków winna być prowadzona przez inspektora nadzoru na podstawie ustaleń wynikających z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót; m) kontrolę rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami w zakresie określonym w umowie z Wykonawcą robót. 6. Kontrolę jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie poprzez: a) sprawdzanie czy wykonano roboty przy użyciu materiałów i urządzeń wymienionych w zatwierdzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ, oraz umowie z Wykonawcą robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty), czy zamiennych, nie objętych ww. dokumentami; b) ścisła współpraca z Zamawiającym oraz podmiotem prowadzącym nadzór autorski (jeżeli będzie powołany); c) zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia; d) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia przez Wykonawcę Robót stwierdzonych wad i usterek oraz uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; e) nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę Robót oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia; f) zlecenie dokonania przez Wykonawcę Robót, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; g) opiniowanie wniosków właścicieli budynków mieszkalnych oraz Wykonawcy Robót dotyczących zmiany zakresu prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji oraz określenie wpływu powyższych zmian na koszty wykonania instalacji. 7. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania poprzez: a) prowadzenie odbioru poszczególnych instalacji fotowoltaicznych jedynie w obecności osoby posiadającej tytuł prawny nieruchomości lub osoby posiadającej stosowne upoważnienie (pisemne pełnomocnictwo) takiej osoby. Niedopuszczalne jest prowadzenie odbioru jedynie z udziałem osób nieletnich zamieszkujących nieruchomość.; b) sprawdzanie czy Właściciel nieruchomości wywiązał się z obowiązków, o których mowa w §3 „Obowiązki Mieszkańca” Umowy zawartej między Mieszkańcem a Gminą Busko-Zdrój na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój”. W razie braku wykonania tego obowiązku przez Właściciela nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. c) sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego w tym dokumentacji fotograficznej sporządzonej przez wykonawcę w zakresie ujętym w umowie z Wykonawcą robót. Brak protokołów prób i pomiarów oraz zła jakość wykonanych zdjęć przez Wykonawcę Robót lub ich brak w dniu odbioru częściowego powoduje odmowę odbioru robót. d) sprawdzanie wykonania przez Wykonawcę Robót obowiązków związanych z przywróceniem nieruchomości do stanu poprzedniego, usunięciem uszkodzeń na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich, spowodowanych wykonywaniem robót budowlanych, usunięciem zanieczyszczeń i odpadów z terenu prowadzonych prac. Stwierdzenie przez Wykonawcę braku wykonania przez Wykonawcę Robót obowiązków w powyższym zakresie stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru częściowego danej instalacji. 8. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez: a) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo finansowym, dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych; b) odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót lub zwiększenie kosztów oraz pomoc w inicjowaniu i podejmowaniu działań zapobiegawczych i naprawczych; c) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania częściowego i końcowego, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Robót; d) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowych Inwestycji, e) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu kwartalnych raportów z postępu realizowanych zadań z uwzględnieniem: - szczegółowego opisu zaawansowania robót, w tym finansowy, - ogólnego opisu analizy ryzyka realizowanych zadań oraz podjętych działań zaradczych, - opisu trudności w realizacji zadań, - planowany zakres prac w następnym okresie sprawozdawczym. Raport winien zostać przekazany do siedziby Zamawiającego w ciągu 7 dni po zakończeniu danego kwartału, będącego okresem sprawozdawczym, w wersji papierowej oraz w elektronicznej edytowalnej. f) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej; g) wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót – po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego; h) opiniowanie, wskazywanie i nadzorowanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym w związku z ewentualnymi skargami właścicieli budynków mieszkalnych objętych robotami, jak i właścicieli nieruchomości sąsiednich; i) regularne przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót budowlanych; j) natychmiastowe przedłożenie dokumentacji i stosownych rozliczeń do stanu faktycznego zaawansowania realizacji inwestycji w przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Nadzoru Budowlanego, instytucję finansującą Inwestycje; k) sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie protokołów odbioru częściowego wykonanych robót i ich zatwierdzanie; sprawdzenie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót; l) w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę Robót wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do zastosowania przez Zamawiającego dostępnych mu sankcji, w tym w zakresie naliczania kar umownych z tego tytułu; m) opiniowanie sporządzonych przez Wykonawcę Robót wycen wszelkich nieprzewidzianych robót dodatkowych; n) doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to możliwe, zapobiegania potencjalnym roszczeniom Wykonawcy Robót, opóźnieniom w realizacji Inwestycji; o) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy Robót co do przedmiotu sporu; p) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją projektową sporządzoną na zlecenie Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy, wraz z przedstawieniem propozycji możliwych rozwiązań zamiennych i kalkulacji ich ewentualnego wpływu na koszty robót lub weryfikacji analogicznych rozwiązań lub kalkulacji przedkładanych przez Wykonawcę Robót. UWAGA ! Wykaz lokalizacji inwestycji oraz Opracowania indywidualne dla każdego obiektu (audyty) stanowiące załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego będącym załącznikiem do SIWZ dla Wykonawcy Robót zostaną przekazane Wykonawcy, w oparciu o zawartą umowę o udostępnienie danych osobowych, po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zadania. Do realizacji zamówienia wobec osób wymaganych nie ma zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71541000-2
71540000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych usług Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę w ramach której pełniono kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami lub dostawami związanymi z montażem instalacji fotowoltaicznych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami: Inspektor nadzoru robót elektrycznych, Koordynator – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu budową/robotami w zakresie branży instalacji elektrycznych. Doświadczenie zawodowe winno obejmować pełnienie funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót budowlanych na min. jednej inwestycji (od rozpoczęcia do zakończenia) związanej z montażem instalacji fotowoltaicznych o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto Inspektor nadzoru robót budowlanych – wskazana osoba powinna posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu budową/robotami w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej. Do wykazu osób w stosunku do inspektorów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. b) stosuje się odpowiednio. 3) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług 9.4.2 SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ. 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z wykazem ich doświadczenia zawodowego, zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 SIWZ – załącznik nr 7 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)” SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Działania organów administracji lub innych podmiotów, związane z przekroczeniem obowiązujących terminów wydania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, w przypadku wydłużenia terminu realizacji zadania, o taki sam okres ulegnie wydłużeniu okres nadzoru inwestorskiego. 2. W zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania: - Zamawiający przewiduje zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego. - Wydłużono realizację inwestycji z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę (nadzór inwestorski) o ponad trzy miesiące, Zamawiający zwiększy wynagrodzenie proporcjonalnie do zaoferowanej ceny liczonej od pierwszego dnia po wydłużonym okresie trzech miesięcy i pod warunkiem, że w okresie wydłużonym będą trwały roboty budowlane. Do okresu wydłużonego nie są wliczane przestoje. 3. Wykonawca ma prawo do zastąpienia każdej z osób wymienionych w umowie, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż określone w SIWZ i przyjętej ofercie Wykonawcy. 4. Zmiana osób w zespole inspektorów nadzoru na zasadzie zastępstwa. Wykonawca musi zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastępstwo wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających doświadczenie i kwalifikacje osoby zastępującej nie mniejsze niż wymagane na tym stanowisku. Zastępstwo wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i nie wymaga zmiany postanowień umowy. 5. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach żądać zmiany osób wchodzących w skład nadzoru inwestorskiego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam dekarzy - Kielce
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam dekarzy. Inwestycje to budynki użyteczności publicznej. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie woj. świętokrzyskiego.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI