Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki dla pieszych na zadaniu pn.:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki dla pieszych na zadaniu pn.: „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrosno
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-11-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Krosno
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-13
 • Numer ogłoszenia610021-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 610021-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.

Gmina Miasto Krosno: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki dla pieszych na zadaniu pn.: „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Krosno, krajowy numer identyfikacyjny 52698900000000, ul. Lwowska  28A , 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 47 43 218, e-mail zp@um.krosno.pl, faks 13 47 43 218.
Adres strony internetowej (URL): www.krosno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie (pocztą, osobiście, za pośrednictwem posłańca)
Adres:
Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (Kancelaria Ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki dla pieszych na zadaniu pn.: „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28”
Numer referencyjny: ZP.271.67.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kładki dla pieszych wraz z dojściami po lewej stronie drogi krajowej nr 28 pomiędzy miastem Krosno a miejscowością Potok.Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku do SIWZ – Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia. 2. Obowiązki wykonawcyWykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i realizowania czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, tak aby postęp prac dawał gwarancję zakończenia ich w terminie umownym.Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na realizację robót budowlanych.Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów oraz wszelkie opracowania niezbędne do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.Z uwagi na to, że teren obejmujący realizację zadania leży na terenie będącym własnością Gminy Miasto Krosno, Gminy Jedlicze oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jego realizacja będzie się odbywać na podstawie porozumienia z dnia 2 stycznia 2020 roku zawartego pomiędzy podmiotami, którego przedmiotem jest ustalenie zasad przygotowania realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu oraz budowie połączenia ciągów pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 226+591 pomiędzy miastem Krosno i miejscowością Potok.3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę następujących osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, a w szczególności roboty: ziemne, ciesielskie, betoniarskie, zbrojarskie.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków wskazanych powyżej.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3. czynności w trakcie realizacji zamówienia:a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie.Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3. czynności.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71240000-2
45220000-5
45233130-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie – w okresie odpowiednio ostatnich trzech lat (punkt 1) i pięciu lat (punkt 2) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:1) jednej usługi związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej tj. dokumentacji, w ramach której wykonany został projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy/przebudowy mostu stałego/wiaduktu/estakady/kładki o długości całkowitej min. 8,00 m zlokalizowanego w ciągu drogi/ulicy min. klasy Z.Poprzez dokumentację projektową rozumie się opracowanie, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odebrane protokołem odbioru dokumentacji projektowej lub równoważnym dokumentem.2) jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o długości całkowitej min. 8,00 m. Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie warunek określony w punkcie 7.3. można spełnić łącznie. 2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje:1) dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej (1 projektant i 1 sprawdzający),2) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,Wymagane doświadczenie zawodowe:Doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej budowy obejmującej budowę lub przebudowę obiektu mostowego od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót mostowych.Jako zakończenie pełnienia funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej funkcji.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie. Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.Zamawiający dopuszcza możliwość uznania uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest:a) złożyć wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia (tam, gdzie to wymagane), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,b) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest:a) złożyć wykaz usług oraz robót budowlanych określonych rodzajowo w punkcie 7.3.1. ppkt 1) i ppkt. 2) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat (dot. usług) i 5 lat (dot. robót) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:- przedmiotu (dot. usług) i rodzaju (dot. robót)- daty wykonania (dot. usług) oraz daty i miejsca wykonania (dot. robót) - podmiotów, na rzecz których usługi i roboty te zostały wykonane;b) załączyć dowody określające, czy te usługi i roboty zostały wykonane należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje,- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (dot. usług) lub inne dokumenty (dot. robót).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. II. Pełnomocnictwo: Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. III. Wykonawca dołącza do oferty Tabelę wartości elementów zryczałtowanych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 z późn. zm.).W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku Pekao S.A. 64 1240 1792 1111 0010 6150 0157. Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wpłacać przelewem” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wyżej wskazanym rachunku przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale (nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu). Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 219 przy ul. Lwowskiej 28a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą.Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
doświadczenie zawodowe projektanta branży mostowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy,b) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i innych przepisów prawa w przypadku, gdy mają one wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,c) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania zatwierdzeń poszczególnych elementów/części dokumentacji,d) opóźnień jednostek opiniujących i uzgadniających w wydaniu warunków technicznych/uzgodnień/odstępstw,e) opóźnień w uzyskaniu ostatecznych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wynikających z procedur odwoławczych,f) wezwania wystosowanego do wykonawcy przez organy administracji państwowej lub samorządowej prowadzące postępowania administracyjne niezbędne dla wykonania umowy, do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów - o ile wezwanie nie jest następstwem wadliwości lub niekompletności złożonej dokumentacji. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni zakreślonych przez organ do wykonania wezwania, ale nie dłużej niż okres faktycznego wykonania tego wezwania,g) niezałatwienia przez organy administracji państwowej lub samorządowej w terminie określonym ustawą, sprawy administracyjnej, której zakończenie niezbędne jest dla wykonania umowy. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, o które organ przedłużył postępowanie administracyjne,h) objęcie w trakcie wykonania umowy zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni niezbędnych do wykonania umowy z uwzględnieniem powyższych okoliczności,i) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni niezbędnych dla wydania oraz wykonania decyzji i zaleceń organów ochrony konserwatorskiej,j) opóźnień w uzyskaniu operatów geodezyjnych – podziałowych;k) zawieszenia realizacji usług przez Zamawiającego. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni zawieszenia. Wykonawca nie jest uprawniony do zawieszenia wykonania umowy,l) w przypadku wystąpienia w okresie umownego terminu wykonania umowy okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty lub podpisania umowy i nie jest przez niego zawiniona. Wykonawcy przysługuje prawo żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, w których te okoliczności uniemożliwiły wykonywanie jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem umowy, m) wystąpienie szczególnych trudności w pozyskiwaniu przez wykonawcę materiałów wyjściowych do wykonania umowy, których nie można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności przed zawarciem umowy. O zaistnieniu takich okoliczności wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia informacji o ich wystąpieniu, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na tę okoliczność. Wykonawca zobowiązany jest wraz z wnioskiem o zmianę terminu przedłożyć dowody wykazujące wystąpienie niniejszej przesłanki, wskazując długość trwania oraz czynności podejmowane przez wykonawcę w celu jej usunięcia. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni, w których z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę nie było możliwe pozyskanie dokumentów, których brak uniemożliwiał prowadzenie jakichkolwiek prac związanych z realizacją umowy,n) konieczność uzyskania odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 9 Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia okresu wykonania umowy o ilość dni niezbędnych do uzyskania odstępstwa,o) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, którego przedmiot pozostaje w bezpośrednim związku i istotnie wpływa na termin wykonania umowy o ilość dni, w których wykonawca faktycznie nie mógł wykonywać żadnych czynności związanych z wykonywaniem umowy oczekując na uzyskanie przedmiotu takiego zamówienia,p) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów,q) zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego,r) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac przez dwa kolejne dni – temperatury wykraczające poza dopuszczalne przez producentów materiałów, ulewne opady deszczu, huraganowy wiatr, które zostaną potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,s) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,t) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin realizacji zamówienia – o czas ich realizacji,u) zmiany przepisów prawa.v) w przypadku, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron, wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenie, pandemie, epidemie – o ile wykonawca wykaże, że wystąpienie ich wystąpienie ma wpływ na zmianę terminu realizacji zamówienia;W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.w) w przypadku, gdy po dniu składania ofert przetargowych wystąpią takie skutki COVID - 19, które nie były możliwe do przewidzenia na dzień składania ofert.Zamawiający dokona zmiany terminu o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności, pod warunkiem uznania przez Zamawiającego zasadności zmiany.2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę,b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę,c) zmiana stawki urzędowej podatku VAT - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę, 3. Inne zmiany:a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze i/lub projektowe,b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:- powierzenie podwykonawcom realizacji innej części usług/robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, - powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,c) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np.: technologii robót, rozwiązań technicznych, zmiany materiału, itp.), d) w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, mogą ulec zmianie terminy odstąpienia od umowy;e) zmiany w przepisach prawa istotne dla realizacji przedmiotu umowy.4. Warunki zmian:a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych usług/robót,c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ) oraz za pośrednictwem plarformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są:• Przemysław Szklarski - Wydział Drogownictwa Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2 – w sprawach merytorycznych,• Małgorzata Babczyńska lub Edyta Filip – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w sprawach formalno – prawnych.Sposób porozumiewania się:a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Biuro Zamówień Publicznych”b) drogą elektroniczną – zp@um.krosno.plc) za pośrednictwem plarformazakupowa.pl (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno.Zamawiający zaleca korzystanie z Platformy w celu komunikacji z Zamawiającym, za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość”. W celu skrócenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,- włączona obsługa JavaScript,- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje (elektroniczne składanie ofert nie dotyczy niniejszego postępowania, ofertę należy złożyć w formie pisemnej).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję ekip murarskich do prac - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania19-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję ekip murarskich do prac. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI