DZP. 26.29.2024 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DZP. 26.29.2024 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 6 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-04
 • ZamawiającyZarząd Lokali Miejskich
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-16
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00206987
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
DZP. 26.29.2024 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 6 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administrowanie nieruchomościami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP. 26.29.2024 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 6 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2416d430-cca5-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206987

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00002188/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbiórki budynków 3 etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określa rozdział X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP. 26.29.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Limanowskiego 135, Pogonowskiego 67
• Usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi lub mienia (w oparciu o art. 31a Prawa Budowlanego) poprzez wykonanie rozbiórki do poziomu 0,3 m nad poziom gruntu nieużytkowanego budynku gospodarczego (nr geodezyjny 1289) położonego na nieruchomości przy ul. Limanowskiego 135 w Łodzi (dz. ew. nr 270, obręb B 29) oraz wykonanie prac dodatkowych, zgodnie z OPZ. Kubatura budynku: ok. 385,00 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.
• Usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi lub mienia (w oparciu o art. 31a Prawa Budowlanego) poprzez wykonanie rozbiórki do poziomu 0,3 m nad poziom gruntu nieużytkowanego budynku gospodarczego poprzecznej oficyny położonego na nieruchomości przy ul. Pogonowskiego 67 w Łodzi (dz. ew. nr 173, obręb P 13) oraz wykonanie prac dodatkowych, zgodnie z OPZ . Kubatura budynku ok. 335,00m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Ks. Brzóski 7 i 9, Grudziądzka 6
• Rozbiórka wraz z wykonaniem robót towarzyszących budynków znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ks. Brzóski 7 (działka nr 348, obręb B-28) oraz ul. Ks. Brzóski 9 (działka nr 346, obręb B-28), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1921/2023 z dnia 29.08.2023r. oraz nr 899/2023 z dnia 21.04.2023r., decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-II.2201.2023 z dnia 30.11.2023r. oraz nr DPRG-UAII.1360.2023 z dnia 25.07.2023 r. i dokumentacją techniczną. Kubatura budynków: Brzóski 7 ok. 1 385 m3, Brzóski 9 ok. 2 094 m³. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.
• Rozbiórka wraz z wykonaniem robót towarzyszących budynku gospodarczego znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Grudziądzkiej 6 (działka nr 118, obręb B 31), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 2177/2023 z dnia 02.10.2023r., decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UAII.2116.2023 z dnia 17.11.2023 r. i dokumentacją techniczną. Kubatura budynku: ok. 341,01m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90,70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Sporna 18, Lipowa 76 i 78
• Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz gospodarczego znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Spornej 18 (działki nr 92/1 i 92/2, obręb B-54), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 8635/VII/18 z dnia 13.06.2018 r. oraz 9456/VII/18 z dnia 3.10.2018r., decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG UAI.1597.2022 z dnia 29.08.2022 r. Kubatura obiektu ok. 1 316 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.
• Rozbiórka wraz z wykonaniem robót towarzyszących budynków gospodarczych znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lipowej 76 (działka nr 88, obręb P- 20) oraz ul. Lipowej 78 (działka nr 89/1, obręb P-20), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1699/2022 z dnia 26.07.2022r., decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-V.17.2023 z dnia 04.01.2023 r., pozwoleniem WUOZ zn. WUOZZN.5181.145.2021.TK. Kubatura budynku: ok. 625 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90,60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Rudzka 22, Rudzka 30, Kolumny 341
• Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” dwóch budynków użytkowych (nr geodezyjny 493 i 494) oraz budynku gospodarczego (nr geodezyjny 495) znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 22 (działka nr 158/2, obręb G-40) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 41/2024 z dnia 15.01.2024r. Kubatura budynków ok. 1 278,00 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
• Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” dwóch budynków użytkowych (nr geodezyjny 493 i 494) oraz budynku gospodarczego (nr geodezyjny 495) znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 30 (działka nr 165, obręb G-40) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 71/2024 z dnia 15.01.2024 r. Kubatura budynków: ok. 80,00 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
• Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” budynku gospodarczego (nr geodezyjny 381) znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kolumny 341 (działka nr 140/1, obręb G-55), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 26/2024 z dnia 09.01.2024 r. oraz wykonanie robót dodatkowych. Kubatura budynków ok. 150,00m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130,120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Piasta 11, Rentowna 31, Ksawerowska 41 i 43
• Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” budynku gospodarczego (nr geodezyjny 720) znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piasta 11 (działka nr 159/5, obręb G-1) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 144/2024 z dnia 25.01.2024 r. oraz wykonanie robót dodatkowych. Kubatura budynków: ok. 360,00 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.
• Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” budynku mieszkalnego (nr geodezyjny 1394) znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rentownej 31 (działka nr 1067, obręb G-26) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 23/2024 z dnia 09.01.2024r. Kubatura budynków: ok. 340,00 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 8 do SWZ.
• Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” dwóch budynków mieszkalnych (nr geodezyjny 174 i 175) znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Ksawerowskiej 41 i 43 (działka nr 130/3 i 130/4, obręb G-49), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 143/2024 z dnia 25.01.2024 r. Kubatura budynków: ok. 750,00 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130,145 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Wojska Polskiego 16, Wapiennej 32a
• Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” budynku mieszkalnego (nr geodezyjny 1394) znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 16 (działka nr 295/1, obręb B-47), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 209/2024 z dnia 06.02.2024 r. oraz wykonanie robót dodatkowych. Kubatura budynków: ok. 2 200,00 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 8 do SWZ.
• Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” budynku użytkowego - garażu (nr geodezyjny 107) znajdującego się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wapiennej 32a (działka nr 84/12, obręb P-7), zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 2607/2023 z dnia 30.11.2023r. oraz wykonanie robót dodatkowych. Kubatura budynków: ok. 100,00 m3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 145,120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:
 dla części 1: 100 tys. zł
 dla części 2: 900 tys. zł
 dla części 3: 500 tys. zł
 dla części 4: 200 tys. zł
 dla części 5: 300 tys. zł
 dla części 6: 200 tys. zł
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się sumą wartości ubezpieczenia odpowiadającą tym częściom.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1 robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynku/ów o kubaturze minimum:
 dla części 1: 400 m3
 dla części 2: 3 400 m3
 dla części 3: 1 300 m3
 dla części 4: 1 300 m3
 dla części 5: 700 m3
 dla części 6: 2 200 m3
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na część 1 i część 2 zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał 2 roboty rozbiórkowe budynków o kubaturze minimum 400,00 m3 i 3400,00 m3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na trzy części zamówienia spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał 3 roboty rozbiórkowe budynków o kubaturze podanej powyżej. Wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SWZ.
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:
dla części 1:
1 osobę posiadającą min. uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót,
dla części 2 i 3:
1 osobę posiadającą min. uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót,
dla części 4 i 6:
1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót,
1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie odpowiedzialna za część projektową zamówienia.
dla części 5:
1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót,
1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie odpowiedzialna za część projektową zamówienia.
Zamawiający dopuszcza pełnienie obu funkcji przez 1 osobę. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część zamówienia, to w celu spełnienia warunku, może wykazać 1 osobę posiadającą określone wyżej uprawnienia.
Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić ww. dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
 dla części 1: 1200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100)
 dla części 2: 9500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100)
 dla części 3: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł 00/100)
 dla części 4: 1900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł 00/100)
 dla części 5: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100)
 dla części 6: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100)
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Zarząd Lokali Miejskich, 90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47”
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 29 1240 1037 1111 0011 0911 3293 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania oraz nr części), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych wart. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określa projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady brukarskiej - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję brygady brukarskiej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI