Budowa wiaty na maszyny

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa wiaty na maszyny
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSłupia
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
 • Termin składania wniosków2022-07-21
 • ZamawiającySTACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SŁUPI
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00236261
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wiaty na maszyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SŁUPI

1.3.) Oddział zamawiającego: STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SŁUPI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 30163140800093

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 256

1.5.2.) Miejscowość: Słupia

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-350

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413816003

1.5.8.) Numer faksu: 413816003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sdoo@slupia.coboru.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupia.coboru.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badanie i rejestracja roślin uprawnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaty na maszyny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db4f55b9-fb69-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236261

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041086/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa wiaty na maszyny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://slupia.coboru.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , skrzynki podawczej na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sdoo@slupia.coboru.gov.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sdoo@slupia.coboru.gov.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://slupia.coboru.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych osobowych
a. Administratorem Pani / Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi(dalej: Administrator).
b. Z Administratorem można kontaktować się listownie pisząc na adres: Słupia 256,
28-350 Słupia, wysyłając e-mail: sdoo@slupia.coboru.gov.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 41 381 60 03
2. Inspektor Ochrony Danych
a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na: iod@slupia.coboru.gov.pl lub na adres siedziby Administratora.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
a. Zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. (Przez Wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego).
b. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez postanowienia m.in.: ustawy
z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ustawy (dalej: Pzp), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
c. Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) oraz przepisy ogólne.
4. Okres przechowywania danych
a. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
b. Dane osobowe zebrane na podstawie Pani / Pana zgody będą przechowywane
do momentu wycofania tej zgody lub do momentu realizacji celu określonego w zgodzie.
c. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu przysługują następujące uprawnienia:
a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia.
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
nie przysługuje:
a. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
b. Prawo do usunięcia danych osobowych.
c. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
9. Ponadto na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że
a. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
b. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SDOO SŁU/ZP-3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa wiaty na maszyny:
- powierzchnia zabudowy – 780,0 m2
- kubatura – 4 680,0 m3
Budynek niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, kąt nachylenia dachu 70
Główną konstrukcją nośną budynku stanowią ramy ze stali S355J2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione o następujące kryteria: cena, okres gwarancji. Wszystkie oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Punkty zostaną obliczone wg wzoru, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach i zakresie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej stanowiących podstawę do kierowania całością budowy obiektu budowlanego.
Przy realizacji przedmiotu zamówienia - zatrudnienie pracowników na umowę o pracę

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym (zgodny z załącznikiem do SWZ) w treści którego należy wyszczególnić osobę, która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, a także dołączyć dokument potwierdzający posiadanie przez nią stosownych uprawnień kierownika budowy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym (zgodny z załącznikiem do SWZ) w treści którego należy wyszczególnić osobę, która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, a także dołączyć dokument potwierdzający posiadanie przez nią stosownych uprawnień kierownika budowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum lub spółka cywilna). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zmiana taka nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy oraz w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w 455 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Zmiany umowy są dopuszczalne w szczególności w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji zadania: a) konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
d) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: pozwoleń konserwatorskich), itp.
e) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy,
f) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót,
g) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac – zgodnie ze specyfikacjami technicznymi – o czas w jakim występowały te warunki,
h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac (w tym m.in. ograniczenia wynikające z występowania wirusa COVID-19),
i) będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, m.in. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, przedłużenie się postępowania przetargowego w szczególności procedura odwoławcza przed KIO.
2) Zmian osobowych wynikających z:
a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć części zamówienia, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
3) Pozostałych zmian:
a) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy),
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany pozwolenia na budowę wynikającej z konieczności dostosowania projektu do obowiązujących przepisów,
d) zmiany terminu Wykonania lub wynagrodzenia będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, m.in. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, w szczególności takie które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,
e) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-21 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: /SDOOSLUPIA/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-19

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuje firmy podwykonawczej ciesielsko-dekarskiej - Kielce
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania30-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuje firmy podwykonawczej ciesielsko-dekarskiej, inwestycje to budynki mieszkalne, szeregowce i jednorodzinne. Praca na terenie woj. świętokrzyskiego. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Słupia: Rozbiórka budynków: obora, kuźnia i stolarnia.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: „Modernizacja terenu wokół Pomnika Trudu Górniczego w Katowicach - 2”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI