Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPołaniec
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-22
 • ZamawiającyGMINA POŁANIEC
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00238094
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POŁANIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ruszczańska 27

1.5.2.) Miejscowość: Połaniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8650 305

1.5.8.) Numer faksu: 15 8650 328

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polaniec.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0acc54c8-fb93-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039878/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem, energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec/proceedings (zwaną dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System) i pod nazwą niniejszego postępowania. 2. Na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl, w stopce znajdują się odnośniki do regulaminu Platformy Zakupowej,instrukcji dla Wykonawców oraz - kontakt do Centrum Wsparcia Klienta, gdzie Wykonawca może uzyskać pomoc techniczną. 3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 4. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod nazwą niniejszego postępowania i formularza Wyślij wiadomość. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy Zakupowej Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. 5. Zamawiający informuje, że nie będzie komunikował z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej - zgodnie z SWZ rozdz. XVI pkt 27-30.3., 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdz. I pkt 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdz. I pkt 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOS.271.157.2022.KGOS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres prac budowlanych obejmuje budowę przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi dla 10 gospodarstw na terenie Miasta i Gminy Połaniec. /Wykonanie nie obejmuje odcinków grawitacyjnych ks od budynku mieszkalnego do pompowni/.
2. Zamawiający posiada i przekaże wykonawcy 10 szt. pomp Grundfos 9607590900022436 i 10 szt. szaf sterowniczych, do zastosowania w ramach niniejszego zamówienia.
3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
- wykonanie rur osłonowych odpornych na promieniowanie UV o średnicy dobranej stosownie ilości przewodów na instalacje /przewody kablowe urządzeń/, co pozwoli na możliwość wymiany urządzenia w razie awarii
- wykonanie uziemień
- wykonanie pomiarów rezystencji uziemień
- wykonanie i montaż konstrukcji dla szaf sterowniczych /tam gdzie będzie to wymagane/
- wykonać odpowiednie zakończenia przewodów kablowych
- zwrócić uwagę na estetykę urządzeń
- dobrać odpowiednie zabezpieczenie automatyki przepompowni po stronie wewnętrznej instalacji zasilającej
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wymiarowaniem poszczególnych odcinków ks
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w niniejszym zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez Zamawiającego.
5. Załączone projekty - stanowią podstawę do oszacowania robót.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB, załącznik.
7. Kosztorys ofertowy, który należy przedłożyć zamawiającemu po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed zawarciem umowy, należy sporządzić na bazie załączonych projektów oraz Specyfikacji technicznych, w którym należy uwzględnić wszelkie niezbędne koszty do właściwego wykonania przedmiotowego zamówienia i ma on charakter pomocniczy.
UWAGA: W cenie oferty oraz w kosztorysie ofertowym nie należy uwzględniać pomp Grundfos 9607590900022436 i szaf sterowniczych, które są w posiadaniu Zamawiającego i zostaną przekazane Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
9. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności winno odbyć się w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp. Udowodnienie tej okoliczności powinno nastąpić w ofercie.
10. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powinien w ofercie, przy pomocy dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
Wymagania dodatkowe:
11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej.
12. Zamawiający przekazuje wraz SWZ wszelką dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia, w związku z czym nie przewiduje możliwości ani konieczności jej sprawdzenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
13. Wymagany okres gwarancji i okres rękojmi na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót (za wyjątkiem materiałów przekazanych przez Zamawiającego) - min. 48 miesięcy, a max. 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp tj. udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, zamówienia o wartości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego, polegającego na wykonaniu: przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi. Zamówienie to zostanie udzielone na warunkach umowy dla zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian wynikających z zakresu, wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia powtórzonego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji i rękojmi - 40%
2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującym wzorem:
• przy kryterium oceny ofert cena –60 %
Cc = (Cn / Co) x 60 pkt
gdzie:
Cc – przyznane punkty w kryterium Cena – 60%
Cn – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
• przy kryterium oceny ofert okres gwarancji i rękojmi - 40%
Og = (Ob / On) x 40pkt
gdzie:
Og– przyznane punkty w kryterium okres gwarancji okres gwarancji i rękojmi – 40%
Ob – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
On – najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Oferta najkorzystniejsza może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 48 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny.
W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 48-miesięczny okres gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.
Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:
C = Cc + Og
gdzie:
C – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert.
Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu.
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
2.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
- kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń m.in. wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie,
2.1.4.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu kanalizacji sanitarnej lub przydomowych pompowni ścieków na dowolnym obiekcie budowlanym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg. wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ);
4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt. 4.1 – 4.4 SWZ muszą być złożone przez każdego z tych Wykonawców. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 3.1.1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 4.2-4.4, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

Szczegółowe informacje, w tym dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w rozdziale XIV SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych wg wzorów lub na formularzach stanowiących załącznik do SWZ:
3.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3.2. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 3.1.1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik SWZ;
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Przepis zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;
3. Inne dokumenty wskazane w niniejszej SWZ – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1 500,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.)
4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS Połaniec Nr 80942500080000234920060008 zaznaczając w tytule przelewu jakiego zamówienia (numer/znak/nazwa zamówienia) wadium dotyczy.
6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna (gwarancje, poręczenia) Wykonawca składa w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.6. Poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp, oraz w zakresie podstaw wykluczenia określonych w pkt 3.3 niniejszego rozdziału, a także muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w SWZ (w stosunku do każdego konsorcjanta bada się te przesłanki oddzielnie), z tym, że ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolności techniczne lub zawodowe oceniane będą łącznie.
6.7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.7 i 6.8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (wg. wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3.3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
3.3.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3.3.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3.3.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę domofonu - Skarżysko-Kamienna
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania06-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę domofonu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI