Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy, ul. Szkolna

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy, ul. Szkolna
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDwikozy
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-06
 • ZamawiającyGMINA DWIKOZY
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-20
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00277208
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy, ul. Szkolna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DWIKOZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 15

1.5.2.) Miejscowość: Dwikozy

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-620

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.dominik@dwikozy.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy, ul. Szkolna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b863b0cd-49d7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010612/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy, ul. Szkolna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b863b0cd-49d7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w pkt. 19.3. SWZ, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”.2. Oferta wraz z załącznikami składana jest w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji WYŁĄCZNIE elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: m.dominik@dwikozy.gmina.pl. Oferta wraz z załącznikami składana jest wyłącznie przez Platformę pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający dopuszcza następujące formaty składanych dokumentów elektronicznych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tiff, XAdES.5. Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych, w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.8. Zaleca się stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie
oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).9.Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.1) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Platformy. 2) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres m.dominik@dwikozy.gmina.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). 11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego, za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 27.1. Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Dwikozy. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Kraszula, kontakt: tel. 158311471 w. 49, e-mail: monika.kraszula@dwikozy.gmina.pl27.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.27.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 oraz 74 Ustawy.27.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.27.5. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 27.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. 27.7. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.27.8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:1) dostępu do swoich danych osobowych,2) do sprostowana swoich danych osobowych,3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.27.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa Ustawa.27.10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:1) prawo do usunięcia danych osobowych, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 27.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.27.12. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Wykonawców oraz osób przez nich wskazanych w ofertach lub
załącznikach przesyłanych za pomocą Platformy będzie także spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Dwikozy prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.08.2021.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 181782,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 320009T Dwikozy,
ul. Szkolna

Zakres:
Budowa przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą w celu poprawy warunków bezpieczeństwa pieszych, budowa chodnika na dojściu do przejścia dla pieszych, remont nawierzchni drogi gminnej w sąsiedztwie przejścia dla pieszych, usprawnienie odwodnienia.

Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w SWZ pkt 22.4 - 22.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod
uwagę kryterium ceny oraz okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości
na okres:• poniżej 36 miesięcy - oferta zostanie odrzucona• minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie budowlane Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej główny przedmiot zamówienia, tj. robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem drogi o nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej, lub kostki, lub płyt betonowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto

b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował przy realizacji zamówienia osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót przy co najmniej 1 inwestycji w branży drogowej.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 9.4.2 musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, zgodnie z art. 117 ust. 3
Ustawy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ), w którym wskażą, które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 9.4.2 musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo);
2) warunek określony w punkcie 9.4.3 musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Doświadczenie.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania
uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ), w którym wskażą, które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 6 grudnia 2021 r. o godz. 12:00.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Sandomierzu /o. Dwikozy nr: 49 9429 0004 2002 0014 0184 0031 z dopiskiem „Wadium do postępowania ZPI.271.08.2021.MD”
Uwaga – o skuteczności wniesienia wadium decyduje moment uznania rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (nie ma znaczenia chwila obciążenia rachunku Wykonawcy poleceniem przelewu).

- w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, poprzez załączenie dokumentu do oferty na Platformie lub przesłanie przed upływem terminu składania ofert na adres: m.dominik@dwikozy.gmina.pl.
Uwaga - wadium w formie gwarancji lub poręczenia jest przekazywane w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta lub poręczyciela, tj. oryginału dokumentu w postaci elektronicznej. Wadium wystawione w postaci papierowej i załączone do oferty jako dokument elektroniczny (skan oryginału w formie pisemnej) poświadczony elektronicznie za zgodność z oryginałem nie będzie uznane za wadium w postaci elektronicznej.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwy dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta z załącznikami składana jest: 1) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub 2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca i kierownik budowy przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;
2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty;
3) w przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, lub Strony zmienią umowę, rozszerzając zakres zamówienia w zakresie nieistotnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku;
1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania;
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej;
3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane;
4) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych, które ulegają zmianie.
Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 – 2, następuje w oparciu o pomocniczy kosztorys robót budowlanych, przedłożony przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, a pkt. 3 na zasadach określonych w ust. 1pkt. 7.
3. Wykonawca ma prawo żądać zwiększenia swojego wynagrodzenia w przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych, przez które rozumie się roboty nieobjęte przedmiotem umowy i nieujęte w dokumentacji projektowej, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a Wykonawca nie mógł oszacować na etapie składania oferty, a których wykonanie warunkuje wykonanie zamówienia podstawowego...

(...) Całość określona w SWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-31

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - Poniatowa
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania26-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI