Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kije w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKije
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-19
 • ZamawiającyGmina Kije
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00236963
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kije w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kije

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna, 19

1.5.2.) Miejscowość: Kije

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-404

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (0-41) 35 680 09

1.5.8.) Numer faksu: (0-41) 35 680 09 w. 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kije.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kije.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kije w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a2212a0-fb84-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://kije.biuletyn.net/?bip=1&cid=1185

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://kije.biuletyn.net/?bip=1&cid=1185

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kije w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
I. Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla poniższych budynków użyteczności publicznej:
1) Świetlica Wiejska Gołuchów – Gołuchów 40,
2) Świetlica Wiejska Wola Żydowska – Wola Żydowska 53,
3) Przepompownia Ścieków Wola Żydowska – Wola Żydowska dz. 232,
4) Świetlica Wiejska Czechów – Czechów 25,
5) Świetlica Wiejska Wierzbica – Wierzbica 39,
6) OSP Rębów – Rębów 73,
7) OSP Kliszów – Kliszów 67,
8) OSP Kije – Kije, ul. Pińczowska 3,
9) OSP Stawiany – Stawiany 15,
10) OSP Gartatowice – Gartatowice 9,
11) OSP Hajdaszek – Hajdaszek dz. 313,
12) OSP Umianowice – Umianowice, ul. Parkowa 3,
13) Przepompownia ścieków Umianowice– Umianowice dz. 1349/1,
14) Samorządowy Instytut Kultury – Kije, ul. Kasztelańska 3,
15) Szkolna Filia Gartatowice – Gartatowice 12,
16) Szkolna Filia Włoszczowice – Włoszczowice, ul. Szkolna 3,
17) Ośrodek Zdrowia Kije – Kije, ul. Szkolna 17,
18) Hala Sportowa Kije – Kije, ul. Szkolna 14,
19) Urząd Gminy Kije – Kije, ul. Szkolna 19,
20) Gmina Biblioteka Publiczna – Kije, ul. Szkolna 19,
21) Szkoła Podstawowa Kije - Kije, ul. Szkolna 21,
22) Zespół Placówek Oświatowych Kije - Kije, ul. Szkolna 21,
23) Zbiornik Wyrównawczy Górki – Górki, ul. Sportowa 1,
24) Ujęcie Wody Gołuchów – Gołuchów dz. 555/1,
25) Oczyszczalnia Ścieków Umianowice, aleja Sosnowa 3.
II. Realizacja zintegrowanego, inteligentnego systemu zarządzania energią elektryczną na następujących obiektach:
1) Samorządowy Instytut Kultury – Kije, ul. Kasztelańska 3
2) Szkolna Filia Gartatowice – Gartatowice 12
3) Szkolna Filia Włoszczowice – Włoszczowice, ul. Szkolna 3
4) Ośrodek Zdrowia Kije – Kije, ul. Szkolna 17
5) Hala Sportowa Kije – Kije, ul. Szkolna 14
6) Urząd Gminy Kije – Kije, ul. Szkolna 19
7) Szkoła Podstawowa Kije - Kije, ul. Szkolna 21
8) Zespół Placówek Oświatowych Kije - Kije, ul. Szkolna 21
9) Zbiornik Wyrównawczy Górki – Górki, ul. Sportowa 1
10) Ujęcie Wody Gołuchów – Gołuchów dz. 555/1
11) Oczyszczalnia Ścieków Umianowice, aleja Sosnowa 3
W pozostałych obiektach, w ramach instalacji fotowoltaicznej należy zainstalować liczniki energii elektrycznej o pełnej kompatybilności z inwerterami fotowoltaicznymi o parametrach określonych w PFU.
III. Dostawa i montaż magazynu energii elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą dla Ujęcie Wody Gołuchów oraz Oczyszczalnia Ścieków Umianowice.
IV. Wymiana pokryć dachowych oraz modernizacja więźby dachowej dla obiektów:
1) Świetlica Wiejska Gołuchów,
2) OSP Rębów,
3) OSP Kliszów,
4) OSP Stawiany,
5) OSP Gartatowice,
6) OSP Umianowice.
V. W celu realizacji danej inwestycji niezbędne jest podjęcie działań z zakresu:
1) Prac projektowych
2) Robót budowlano-montażowych
3) Prac organizacyjnych
VI. Opracowanie niezbędnej i wymaganej dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, decyzji.
VII. Coroczny serwis – zgodnie z wymogami i w zakresie wymaganym przez producenta – wszystkich urządzeń i systemów objętych gwarancją w czasie, który ona obejmuje.
VIII. Przystąpienie do usunięcia awarii do 48 godzin od momentu jej zgłoszenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

48822000-6 - Serwery komputerowe

42961000-0 - System sterowania i kontroli

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużona gwarancja producencka falowników dla instalacji na Oczyszczalni Ścieków Umianowice oraz Ujęcia Wody Gołuchów

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:
a) posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 2.000.000 zł oraz
b) posiadali środki finansowe w wysokości min. 2.000.000 zł lub posiadali zdolność kredytową na kwotę min. 2.500.000 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 instalacje fotowoltaiczne, o łącznej mocy wynoszącej min. 100 kWp każda,
wartość każdej z opisanych powyżej robót budowlanych musi wynosić min. 500.000 zł brutto;
b) dysponowali następującymi osobami:
i. kierownikiem budowy, który posiada:
(a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
(b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy wykonywaniu co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej;
ii. projektantem, który posiada:
(a) uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
(b) doświadczenie w postacie zaprojektowanej co najmniej 1 instalacji fotowoltaicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. w celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku wystąpienia podstaw wykluczenia:

Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. – pkt 10.2.1) SWZ – w zakresie wymaganym przez Zamawiającego; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa również podmiot udostępniający zasoby; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. w celu potwierdzenia przez Wykonawcę:

1) warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3.a) SWZ:
Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

2) warunku, o którym mowa w pkt 5.2.3.b) SWZ:
Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

3) warunku, o którym mowa w pkt 5.2.4.a) SWZ:
Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
wzór wykazu robót budowalnych, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

4) warunku, o którym mowa w pkt 5.2.4.b) SWZ:
Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
wzór wykazu osób, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe
1) MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę moduły fotowoltaiczne spełniają wymagania wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU), wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
- Karta katalogowa lub deklaracja zgodności

2) INWERTERY
Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę inwertery spełniają wymagania wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU), wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
- Karta katalogowa
Z uwagi na fakt, że Zamawiający stawia różne wymagania techniczne w stosunku do inwerterów montowanych na różnych budynkach, Wykonawca przy przedkładaniu powyższego przedmiotowego środka dowodowego zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, którego obiektu dotyczyć będą urządzenia objęte daną kartą katalogową.

3) LICZNIKI ENERGII
Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę liczniki energii spełniają wymagania wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU), wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
- Karta katalogowa

4) INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Na potwierdzenie, że oferowany przez Wykonawcę inteligentny system zarządzania energią spełnia wymagania wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU), wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
- karta katalogowa,
- certyfikat MID,
- certyfikat obsługi protokołu DLMS i liczników energii.

5) MAGAZYN ENERGII
Na potwierdzenie, że oferowany przez Wykonawcę magazyn energii spełnia wymagania wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU), wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
- karta katalogowa
Z uwagi na fakt, że Zamawiający stawia różne wymagania techniczne w stosunku do magazynów energii montowanych na różnych budynkach, Wykonawca przy przedkładaniu powyższego przedmiotowego środka dowodowego zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, którego obiektu dotyczyć będą urządzenia objęte daną kartą katalogową.

Zamawiający informuje, że – zgodnie z przepisem art. 107 ust. 2 p.z.p. – jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie w/w przedmiotowe środki dowodowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40.000 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 17.08.2022 r.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:
1) zaliczka w wysokości 5% wynagrodzenia – płatna w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie faktury częściowej,
2) pozostała część wynagrodzenia – płatna w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury końcowej; podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.

Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze środków własnych Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, natomiast w pozostałej części wynagrodzenie to będzie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zgodnie z warunkami wstępnej promesy udzielonej Zamawiającemu na dofinansowanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, by zapewnił finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. czas nie dłuższy niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę domofonu - Skarżysko-Kamienna
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania06-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę domofonu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI