Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa: Część 1:...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa: Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”. Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWłoszczowa
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWłoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-18
 • Numer ogłoszenia526301-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 526301-N-2019 z dnia 2019-03-18 r.

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa: Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”. Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 26073335600000, ul. Wiejska  55 , 29-100  Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413943680, e-mail oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl, faks +48413943680.
Adres strony internetowej (URL): www.wzwik-wloszczowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wzwik-wloszczowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wzwik-wloszczowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Włoszczowski Zaklad Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa: Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”. Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”.
Numer referencyjny: TE.341.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa: Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”. Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”. „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”. 1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje: - odcinek sieci wodociągowej PE 100 PN 10 SDR 17 Ø 160 mm – (od istniejącego węzła W do hydrantu p.poż Hp2 wg. planu sytuacyjnego zagospodarowania terenu) o długości L=100,60 m - hydrant nadziemny ppoż. DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego wyposażony w automatyczne odwodnienie i zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem z zasuwą Ø 80 mm – Hp1, Hp2 (2 kpl.) - przyłącza wodociągowe (część kwalifikowana, do granic działek) – wg. schematów montażowych 4-8: • z rur PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 40mm o łącznej długości L=2,0 m; • włączenia przyłączy do sieci za pomocą nawiertek NWZ/PE Ø 110/50 – 5 szt. Wykonanie robót budowlanych obejmuje: − tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, − uzyskanie wymaganych decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wraz z tymczasowym projektem organizacji ruchu w celu prowadzenia robót wraz z uiszczeniem naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (bez opłat za umieszczenie rurociągów wodociągu w pasach drogowych, które to opłaty wnosi Zamawiający), − roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją, − rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje, − umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, − podsypka i obsypka piaskiem rurociągów, − dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę, − zasypywanie wykopów warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, − zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem, − próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, − badanie wody o przydatności do spożycia przez ludzi, − dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji), − koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, − wycinka drzew zaznaczonych na planie sytuacyjnym zagospodarowania – 3 szt. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa: a) Projekt budowlano – wykonawczy: - „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część I” - „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część II - odcinek wodociągu w pasie drogowym DW 786 – km 66+571 do 66+688” b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) Przedmiar robót. Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”. 1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje: - sieć wodociągowa PE HD 100 RC PN 16 SDR 11 Ø 125/11,4 mm o długości łącznej L=227,0 m (przewiert sterowany 225,0 m, wykop otwarty 2,0 m), - hydrant nadziemny ppoż. DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego wyposażony w automatyczne odwodnienie i zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem z zasuwą Ø 80 mm – Hp1, Hp2, Hpt (3 kpl.), - węzeł wyłączeniowy, - przyłącza wodociągowe – 5 szt. a, b, c, d, e, (część kwalifikowana, do granic działek): • z rur PE HD 100 SDR 11 PN 16 Ø 40/3,7 mm o łącznej długości L=5,0 m; • włączenia przyłączy do sieci za pomocą opasek samonawiercajacych fi 125/32 – 5 szt. • zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 32-5 szt., - rura osłonowa stalowa DN 100 – 3 m - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 Ø 200/5,9 mm, typ ciężki, lite– 66,0 m, - przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 Ø 160/4,7 mm, typ ciężki, lite – 2,0 m, - studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej z elementów żelbetowych prefabrykowanych Ø 1200 mm z włazem żeliwnym Ø 600 mm typ ciężki, luźny S1, S2 - 2 kpl. Wykonanie robót budowlanych obejmuje: − tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, − wykonanie projektu zabezpieczenia robót − roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją, − rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje, dróg utwardzonych tłuczniem kamiennym (20 cm warstwa dolna tłucznia kamiennego po zagęszczeniu, 10 cm warstwa górna tłucznia kamiennego po zagęszczeniu), dróg o nawierzchni asfaltowej (20 cm warstwa dolna kruszywa kamiennego po zagęszczeniu, 10 cm warstwa górna kruszywa kamiennego po zagęszczeniu, 5 cm warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej)-w miejscach wykopu otwartego, − przewiert sterowany sieci wodociągowej, − umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, − podsypka i obsypka piaskiem rurociągów w miejscach wykopu otwartego, − dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę, − zasypywanie wykopów otwartych warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, − zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem, − próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, − próba szczelności ułożonego kanału i studzienek sieci kanalizacji sanitarnej, − kamerowanie telewizyjne kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z określeniem spadków, odległości między studzienkami, z wydrukiem i płytą DVD, − badanie wody o przydatności do spożycia przez ludzi, − dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji), − koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa: a)Projekt budowlano – wykonawczy: - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) Przedmiar robót. Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami muszą być fabrycznie nowe i spełniać aktualne wymagania branżowe (dopuszczone do obrotu na rynku polskim) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania robót, kierownictwo robót posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na terenie budowy materiały do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przed każdym wbudowaniem przez pracowników Zamawiającego. Wybrany wykonawca otrzyma od zamawiającego po podpisaniu umowy następujące dokumenty: 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej, w zakresie potrzebnym do realizacji niniejszego zamówienia. Jeżeli w dokumentacji lub w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się symbole i oznaczenia materiałów lub urządzeń, które mogą wskazywać na producenta, a nie dopisano wyrażenia „lub równoważne” należy to traktować, że Zamawiający dopuszcza w tym przypadku także urządzenia lub materiały innych producentów pod warunkiem, że odpowiadają one wymaganym parametrom technicznym i jakościowym. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z dokumentacją projektową w tym STWiOR oraz terenem robót, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian. W związku z tym, zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, zbadania miejsca budowy i jego otoczenia, oraz uzyskania potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej. Jeśli, w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót wskazuje się dla niektórych materiałów , wyrobów i urządzeń nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie to wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe, pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów , wyrobów i urządzeń, niż wskazane w/w dokumentach z zastrzeżeniem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać jakie materiały, wyroby lub urządzenia zastosuje. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy na etapie zatwierdzania wniosków materiałowych przez Zamawiającego W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że dokumentacja projektowa będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub zastosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie zamawiającego i uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego i Projektanta.W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska Projektanta oraz Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy, w taki sposób, aby zrealizowany był cel umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów . Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań będzie spoczywać na projektancie (w ramach nadzoru autorskiego).

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45230000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31
2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe: część 1 - termin zakończenia 31.07.2019 r., część 2 termin zakończenia 28.06.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 10.2 SIWZ - Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: w postępowaniu może wziąć Wykonawca, który: - dla Część 1: a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),- dla Część 2:a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 70 000,00 zł (słownie:siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: w postępowaniu może wziąć Wykonawca, który:a) Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:- dla Części 1: min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej o długości min. 50 m potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ.- dla Części 2:min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą: na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej/sieci kanalizacji tłocznej o długości minimum 100 m, wykonane metodą przewiertu sterowanego oraz na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 30 m, potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób , że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami , dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub dokument równoważny, świadczący o zakończeniu realizacji zamówienia, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.b)W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas wykonania zamówienia dla Część 1 i/lub dla Część 2:osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Wykonawca przedkłada informację zgodnie ze wzorem, załącznik nr 7 do SWIZ.Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. W wyżej wymienionym zakresie Wykonawca sklada dokumenty:1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.;2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wy¬konawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ;3) Zaświadczenie z właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ; b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie, z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; c) dokumenty o których mowa powyżej w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) i b) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:- na potwierdzenie sytuacji finansowej i ekonomicznej należy złożyć: - dla Część 1 a. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),b. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),- dla Część 2:a. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),b. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 70 000,00 zł (słownie:siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),)-na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej: a) Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - dla Części 1: min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej o długości min. 50 m potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ.- dla Części 2:min. 1 (jedną) robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą: na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej/sieci kanalizacji tłocznej o długości minimum 100 m, wykonane metodą przewiertu sterowanego oraz na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 30 m, potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem, załącznik nr 8 do SWIZ. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób , że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami , dla których wystawiono Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub dokument równoważny, świadczący o zakończeniu realizacji zamówienia, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.b)W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas wykonania zamówienia dla Część 1 i/lub dla Część 2: osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Wykonawca przedkłada informację zgodnie ze wzorem, załącznik nr 7 do SWIZ- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a)Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy p.z.p. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przedmiotowe oświadczenie składa osobno każdy z wykonawców.Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.b)Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze c)Dowód wniesienia wadium Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. d)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 12.1. d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 12.3 ppkt. 5), 6) , 7) i 8) SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów.e) Oświadczenie o podwykonawcach-Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.f)Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów - załącznik nr 10 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: - dla Części 1: 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - dla Części 2: 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 02.04.2019 r. do godz. 11:00. Wniesione wadium w pieniądzu (przelewem na konto) będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i określony został w pkt. 17 SIWZ, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 r. poz. 110 t.j.) Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium: • Nazwa zamawiającego: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • Adres zamawiającego: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , PKO BP SA 0/Włoszczowa Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631 z adnotacją: Wadium - Przetarg nieograniczony Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Włoszczowa Część 1/ Część 2* *- niepotrzebne skreślić W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w sekretariacie Zamawiającego tj. we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 29-100 Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 43. Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga!: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 02.04.2019 r. do godz. 11:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 02.04.2019 r. do godz. 11:00. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 2 ustawy p.z.p. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszyć postanowień zawartych w art. 144 ustawy p.z.p. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie (załącznik nr 5 do SIWZ) w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy: 1) Wymiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy, w tym zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach. 2) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian. 3) Koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej. 4) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, których Strony nie mogły przewidzieć w dacie jej zawierania a których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 5) wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 6) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia, 8) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, 9) zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że: - spowodują obniżenie kosztów ponoszonych prze Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego urządzenia), - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w dokumentacji projektowej w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiałów lub urządzenia oferowanego, 10) konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, 11) wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 12) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 13) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót wykonanych, 14) konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 15) dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach: - konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, - konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SIWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, – rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi, 16) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku: − modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, uzupełniających, zaniechanych lub zamiennych, − w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: „Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami do granic działek w ul. Partyzantów we Włoszczowie – etap I i częściowo etap II”. 1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje: - odcinek sieci wodociągowej PE 100 PN 10 SDR 17 Ø 160 mm – (od istniejącego węzła W do hydrantu p.poż Hp2 wg. planu sytuacyjnego zagospodarowania terenu) o długości L=100,60 m - hydrant nadziemny ppoż. DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego wyposażony w automatyczne odwodnienie i zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem z zasuwą Ø 80 mm – Hp1, Hp2 (2 kpl.) - przyłącza wodociągowe (część kwalifikowana, do granic działek) – wg. schematów montażowych 4-8: • z rur PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 40mm o łącznej długości L=2,0 m; • włączenia przyłączy do sieci za pomocą nawiertek NWZ/PE Ø 110/50 – 5 szt. Wykonanie robót budowlanych obejmuje: − tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, − uzyskanie wymaganych decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wraz z tymczasowym projektem organizacji ruchu w celu prowadzenia robót wraz z uiszczeniem naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót (bez opłat za umieszczenie rurociągów wodociągu w pasach drogowych, które to opłaty wnosi Zamawiający), − roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją, − rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje, − umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, − podsypka i obsypka piaskiem rurociągów, − dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę, − zasypywanie wykopów warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, − zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem, − próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, − badanie wody o przydatności do spożycia przez ludzi, − dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji), − koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, − wycinka drzew zaznaczonych na planie sytuacyjnym zagospodarowania – 3 szt. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa: a) Projekt budowlano – wykonawczy: - „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część I” - „Budowa odcinka wodociągu z przyłączami w ul. Partyzantów we Włoszczowie – część II - odcinek wodociągu w pasie drogowym DW 786 – km 66+571 do 66+688” b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) Przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45200000-9, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje: - sieć wodociągowa PE HD 100 RC PN 16 SDR 11 Ø 125/11,4 mm o długości łącznej L=227,0 m (przewiert sterowany 225,0 m, wykop otwarty 2,0 m), - hydrant nadziemny ppoż. DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego wyposażony w automatyczne odwodnienie i zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem z zasuwą Ø 80 mm – Hp1, Hp2, Hpt (3 kpl.), - węzeł wyłączeniowy, - przyłącza wodociągowe – 5 szt. a, b, c, d, e, (część kwalifikowana, do granic działek): • z rur PE HD 100 SDR 11 PN 16 Ø 40/3,7 mm o łącznej długości L=5,0 m; • włączenia przyłączy do sieci za pomocą opasek samonawiercajacych fi 125/32 – 5 szt. • zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 32-5 szt., - rura osłonowa stalowa DN 100 – 3 m - sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 Ø 200/5,9 mm, typ ciężki, lite– 66,0 m, - przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 Ø 160/4,7 mm, typ ciężki, lite – 2,0 m, - studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej z elementów żelbetowych prefabrykowanych Ø 1200 mm z włazem żeliwnym Ø 600 mm typ ciężki, luźny S1, S2 - 2 kpl. Wykonanie robót budowlanych obejmuje: − tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, − wykonanie projektu zabezpieczenia robót − roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją, − rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje, dróg utwardzonych tłuczniem kamiennym (20 cm warstwa dolna tłucznia kamiennego po zagęszczeniu, 10 cm warstwa górna tłucznia kamiennego po zagęszczeniu), dróg o nawierzchni asfaltowej (20 cm warstwa dolna kruszywa kamiennego po zagęszczeniu, 10 cm warstwa górna kruszywa kamiennego po zagęszczeniu, 5 cm warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej)-w miejscach wykopu otwartego, − przewiert sterowany sieci wodociągowej, − umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką, − podsypka i obsypka piaskiem rurociągów w miejscach wykopu otwartego, − dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę, − zasypywanie wykopów otwartych warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia, − zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem, − próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, − próba szczelności ułożonego kanału i studzienek sieci kanalizacji sanitarnej, − kamerowanie telewizyjne kanałów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z określeniem spadków, odległości między studzienkami, z wydrukiem i płytą DVD, − badanie wody o przydatności do spożycia przez ludzi, − dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji), − koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa: a)Projekt budowlano – wykonawczy: - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w ul. Góral we Włoszczowie”, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) Przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45200000-9, 45230000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty brutto 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę adaptację pomieszczeń - Kije, Włoszczowice
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania15-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę adaptację pomieszczeń. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI