„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych mające na celu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpatów
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-11-06
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-17
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00448323
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Opatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-500

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdpopatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpopatow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami publicznymi. Utrzymanie i budowa dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04e9c70d-6cc9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00448323

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00092640/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 „Budowa i przebudowa 10-ciu przejść dla pieszych na drogach powiatowych mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja z zamawiającym, wnioski, oświadczenia, pytania do SWZ i inne dokumenty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl.
Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8) Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów,
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie jest Pani Katarzyna Gembalska inspektor@cbi24.pl. *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego”.
prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.26.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydłów.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 574 m2
- budowa chodnika, zjazdów z kostki brukowej - ok. 574,80 m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 155,88 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odcinku o długości 0,200 km.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 614,50m2
- budowa chodnika z kostki brukowej - ok. 503,20 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – ok. 1004 m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 26,88 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.
- balustrada stalowa zabezpieczająca ruch pieszych U-11a – ok. 16m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odcinku o długości 0,119 km.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok.311,25 m2
- budowa chodnika z kostki brukowej - ok. 259,20 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – ok. 669 m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 40,13 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odcinku o długości 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowie chodnika w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 452 m2
- budowa chodnika z kostki brukowej - ok. 447,20 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – ok. 1309 m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 38,56 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.
- balustrada stalowa zabezpieczająca ruch pieszych U-11a – 22m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odcinku o długości 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowie chodnika w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 446 m2
- budowa chodnika z kostki brukowej - ok. 441,20 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – ok. 1242,0m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 33,6 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 77 m2
- budowa chodnika z kostki brukowej - ok. 96,20 m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe,
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 116,03 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odcinku o długości 0,079 km.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 146 m2
- budowa chodnika z kostki brukowej - ok. 141,20 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – ok. 457 m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 32,25 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.
- balustrada stalowa zabezpieczająca ruch pieszych U-11a – ok. 40m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odcinku o długości 0,146 km.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 471,25 m2
- budowa chodnika z kostki brukowej - ok. 440,20 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – ok. 888 m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe,
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 42,66 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszyca Górna na odcinku o łącznej długości 0,332 km.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 1134,75 m2
- budowa chodnika z kostki brukowej - ok. 967,80 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – ok. 1706 m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 113,67 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.
- balustrada stalowa zabezpieczająca ruch pieszych U-11a – ok. 45m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddziaływania przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszyca Górna na odcinku o długości 0,200 km.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 628 m2
- budowa chodnika z kostki brukowej - ok. 476 m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – ok. 1025 m2
- roboty wykończeniowe,
- oznakowanie pionowe
i poziome przejścia dla pieszych – ok. 26,88 m2,
- wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego hybrydowo (zasilanie solarno-wiatrowe), po obu stronach jezdni.
- montaż barier ochronnych stalowych SP-09/4 – ok 16m,
- balustrada stalowa zabezpieczająca ruch pieszych U-11a – ok. 16m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40 %

1) Kryterium - Cena
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %
gdzie:
C – ilość punktów przyznana za cenę
C min – najniższa cena w złożonych ofertach
C b – cena badanej oferty
100- wskaźnik stały
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium Cena (C) może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej w kryterium cena (C) dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku - jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

2) Kryterium - Okres gwarancji
Przez kryterium (G) Gwarancja jakości do oceny Zamawiający przyjmuje punktację:

1) udzielenie 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 0 pkt
2) udzielenie 72 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 20 pkt
3) udzielenie 84 miesięcy gwarancji na roboty objęte zamówieniem - 40 pkt

Wykonawca w kryterium okres gwarancji jakości może zaproponować maksymalnie 84 miesiące na roboty objęte zamówieniem.
Oferta w kryterium (G) Gwarancja może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żądać od wykonawców wniesienia wadium na każdą Część z osobna.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w każdej Części w wysokości:
Część nr 1. 10 000 zł
Część nr 2. 5 000 zł
Część nr 3. 4 000 zł
Część nr 4. 5 800 zł
Część nr 5. 5 500 zł
Część nr 6. 6 000 zł
Część nr 7. 3 000 zł
Część nr 8. 4 500 zł
Część nr 9. 13 000 zł
Część nr 10. 5 700 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem VII.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków.
4. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Wykonawców składających wspólną ofertę będzie oceniane w następujący sposób:
a) brak podstaw do wykluczenia z postępowania: jeśli jeden z Wykonawców podlega wykluczeniu, oferta zostanie odrzucona;
b) zdolność zawodowa Wykonawców: łącznie;
c) zdolność zawodowa personelu Wykonawców: łącznie
z zastrzeżeniem, że Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, a przynajmniej jeden z Wykonawców musi potwierdzić spełnianie warunku udziału w postepowaniu odnośnie zdolności zawodowej Wykonawcy (doświadczenie) w całym zakresie.
5. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych i dodatkowych w okolicznościach:
1)na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamówienia (Dok. Tech). ....
2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający ...
3) konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami ............
4) konieczność zrealizowania Dok Tech przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, .........
5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. ...
6) W przypadku, gdy określone w pkt 2) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe...
7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczegółowej kalkulacji. .....
8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą tego wynagrodzenia będzie się odbywać na warunkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:
1) Rezygnacji z części zakresu robót ....
2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w Dok Tech.
3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane.
4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych.
5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1) - 4) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy i kosztorys powykonawczy.
3. Zmiana terminu związanego z wykonaniem umowy, który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w okolicznościach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zmianę częściowego terminu i zakończenie przedmiotu umowy, tj.:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne ewidentnie odbiegające od typowych....
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne uwarunkowania....
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w Dok Tech...,
d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,..
f) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów ...
g) wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie ….
h) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych,
i) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
• przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów...
• odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień ...
4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że:
1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego ...
2) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów...
3) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie ...
4) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie...
5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę.
6. W razie wystąpienia sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę i ogrodzenie placu zabaw - Micigózd
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania14-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę i ogrodzenie placu zabaw. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI