Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKońskie
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-10-27
 • ZamawiającyGmina Końskie
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-09
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00433308
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Końskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009797

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkonskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a6decd4-6434-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00433308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040922/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Warszawskiej w Końskich

1.1.15 Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

1.1.16 - Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Kardynała Stefana

1.1.17 Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Ks. Kazimierza Sykulskiego,

1.1.18 - Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej Pomyków – Górny Młyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a6decd4-6434-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest
dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznychbędących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania)musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji orazwymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia o jakim mowa w pkt 6.22 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych(t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację
Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@umkonskie.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiamiokreślonymi w rozporządzeniu PrezesaRadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2023 zmieniającego w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1824)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: -administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie,Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.„
Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie
trybie
podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy pzp,-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74ustawy Pzp”; -Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp; -w odniesieniu
doPani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;-posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15RODOprawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; - prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących na ruszaprzepisy RODO;-nie przysługuje
Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;-
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20RODO;- na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Jednocześnie Zamawiający
przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośredniopozyskaod Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że
ma zastosowanie co najmniej jedno zwyłączeń, o których mowa w art. 14 ust
5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP- 271.1.25.2023.EP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Warszawskiej
w Końskich
W zakres zamówienia wchodzi m.in.:
- rozbiórka istniejącego chodnika,
- rozbiórka krawężników, betonowych 15x30x100 i obrzeży betonowych,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne chodnika z odwozem urobku na odległość do 1 km,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x25x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm (typ Behaton), na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm spoiny wypełnione piaskiem, chodnik – kolor szary,
- wykonanie nawierzchni z płytek betonowych z wypustkami o gr. 5cm kolor żółty, wymiarach 35x35 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm,
- wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych : oznakowanie poziome i pionowe z aktywnymi znakami D-6,
- usunięcie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego przejścia dla pieszych,
- zamocowanie aktywnych punktów elementów odblaskowych LED „kocie oczka”
- budowa dedykowanego oświetlenia dla przedmiotowego przejścia: montaż i ustawienie słupów aluminiowych, montaż wysięgników rurowych na słupach, montaż przewodów do opraw oświetleniowych, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, wykonanie linii do zasilania opraw LED,
- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- inwentaryzacja geodezyjna .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej –
ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Końskich,
W zakres zamówienia wchodzi m.in.:
- rozbiórka istniejących zjazdów (z kostki betonowej gr. 6-8 cm i płyt betonowych),
- wykop gł. 25 cm z odwozem urobku na odległość do 1 km,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- wymiana uszkodzonych krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- naprawa nawierzchni wzdłuż krawężnika (gr. w-wy 6cm),
- ustawienie obrzeży betonowych 8x25x100 cm na łąwie betonowej z oporem,
- wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm (typ Behaton), na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm spoiny wypełnione piaskiem, chodnik – kolor szary, zjazdy – kolor grafitowy,
- wyrównanie terenu pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniami,
- wymiana opraw sodowych na oprawy enegrooszczędne typu LED (energooszczędne oprawy typu LED z programowalnymi poziomami oświetlenia w wybranych odstępach czasowych (np. redukcja mocy oprawy ze 100% do 50% w godzinach późnonocnych zgodnie z normą PN – EN 13201, mieć możliwość współpracy z zewnętrznym systemem sterowania, powinny być poddane przepięciom napięcia i zagrożeniom atmosferycznymi, wymienny moduł LED, posiadać gwarancję minimum 3 letnią, oznakowania CE, SCQ, ROHS, umieszczone na produkcie i na opakowaniu oznacza zgodność z normami Wspólnoty Europejskiej: LV / 73/23 / EWG - 93/68 /CEE - 2006/95 CE EMC 89/336 / EWG - 92/31 / EWG -93/68 / EWG, 2004/108/ WE. System Jakości ISO 9001:2008, możliwość zastosowania modułu czujnika ruchu),
- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- inwentaryzacja geodezyjna .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej –
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Końskich,
W zakres zamówienia wchodzi m.in.:
- rozbiórka istniejących zjazdów (z kostki betonowej gr. 6-8 cm i płyt betonowych),
- wykop gł. 25 cm z odwozem urobku na odległość do 1 km,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- wymiana uszkodzonych krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- naprawa nawierzchni wzdłuż krawężnika (gr. w-wy 6cm),
- ustawienie obrzeży betonowych 8x25x100 cm na łąwie betonowej z oporem,
- wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm (typ Behaton), na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm spoiny wypełnione piaskiem, chodnik – kolor szary, zjazdy – kolor grafitowy,
- wyrównanie terenu pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniami,
- wymiana opraw sodowych na oprawy enegrooszczędne typu LED (energooszczędne oprawy typu LED z programowalnymi poziomami oświetlenia w wybranych odstępach czasowych (np. redukcja mocy oprawy ze 100% do 50% w godzinach późnonocnych zgodnie z normą PN – EN 13201, mieć możliwość współpracy z zewnętrznym systemem sterowania, powinny być poddane przepięciom napięcia i zagrożeniom atmosferycznymi, wymienny moduł LED, posiadać gwarancję minimum 3 letnią, oznakowania CE, SCQ, ROHS, umieszczone na produkcie i na opakowaniu oznacza zgodność z normami Wspólnoty Europejskiej: LV / 73/23 / EWG - 93/68 /CEE - 2006/95 CE EMC 89/336 / EWG - 92/31 / EWG -93/68 / EWG, 2004/108/ WE. System Jakości ISO 9001:2008, możliwość zastosowania modułu czujnika ruchu),
- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- inwentaryzacja geodezyjna .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej
– ul. ks. Kazimierza Sykulskiego w Końskich,
W zakres zamówienia wchodzi m.in.:
W zakres zamówienia wchodzi:
- rozbiórka istniejących zjazdów (z kostki betonowej gr. 6-8 cm i płyt betonowych),
- wykop gł. 25 cm z odwozem urobku na odległość do 1 km,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- wymiana uszkodzonych krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- naprawa nawierzchni wzdłuż krawężnika (gr. w-wy 6cm),
- ustawienie obrzeży betonowych 8x25x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm (typ Behaton), na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm spoiny wypełnione piaskiem chodnik – kolor szary, zjazdy – kolor grafitowy,
- wyrównanie terenu pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniami,
- wymiana opraw sodowych na oprawy enegrooszczędne typu LED, (energooszczędne oprawy typu LED z programowalnymi poziomami oświetlenia w wybranych odstępach czasowych (np. redukcja mocy oprawy ze 100% do 50% w godzinach późnonocnych zgodnie z normą PN – EN 13201, mieć możliwość współpracy z zewnętrznym systemem sterowania, powinny być poddane przepięciom napięcia i zagrożeniom atmosferycznymi, wymienny moduł LED, posiadać gwarancję minimum 3 letnią, oznakowania CE, SCQ, ROHS, umieszczone na produkcie i na opakowaniu oznacza zgodność z normami Wspólnoty Europejskiej: LV / 73/23 / EWG - 93/68 /CEE - 2006/95 CE EMC 89/336 / EWG - 92/31 / EWG -93/68 / EWG, 2004/108/ WE. System Jakości ISO 9001:2008, możliwość zastosowania modułu czujnika ruchu),
- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- inwentaryzacja geodezyjna .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej Pomyków – Górny Młyn.
W zakres zamówienia wchodzi:
- wykonanie koryta pod budowę chodnika i zjazdy z profilowaniem i zagęszczeniem z odwozem urobku do 1 km,
- wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik
- wykonanie podbudowy na zjazdach: wzmocnienie podłoża gruntowego z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm=2,50 MPa gr. 15 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 kruszywo kamienne łamane stabilizowane mech. gr. 20 cm- kruszywo 0/31,5mmm,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm (typ Behaton), na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem, chodnik – kolor szary, zjazdy – kolor grafitowy,
- wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5mm gr. w-wy 10 cm,
- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- inwentaryzacja geodezyjna .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis spełniania warunku
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca:
a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj. co najmniej jedną: osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej ( zad. 1-5), elektrycznej ( zad.1-4).
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646), które pozwalać będą na pełnienie określonej funkcji w zakresie objętym umową.
Wszystkie osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego.

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji na poszczególnych zadaniach

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:,
1) wykaz osób skierowanych prze wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy- wzór załącznik nr 1 do SWZ
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
5) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę - Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - załącznik nr 4 do SWZ.
6) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
7) W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
8) kosztorysy ofertowe załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W/w zostało zawarte w dziale II SWZ projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków środków zewnętrznych krajowych:

X tak: w ramach (wskazać projekt/program) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie automatyka bramy - Morawica
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, Interesuje mnie automatyka bramy 2 skrzydłowej drewnianej. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI