Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWodzisław
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-10-25
 • ZamawiającyGMINA WODZISŁAW
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-10
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00436801
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WODZISŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-330

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugwodzislaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d7a1571-6737-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00436801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107480/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d7a1571-6737-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d7a1571-6737-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
W związku z ograniczoną liczbą znaków w ogłoszeniu, pozostałe informacje zostały zamieszczone w rozdziale IX SWZ: IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28–330 Wodzisław;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty elektronicznej na adres mail: robertbednar@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu”.
2. Inwestycja polega na budowie budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilającą (wlz) wraz z oświetleniem terenu, rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego, budynku użyteczności publicznej oraz nawierzchni utwardzonych a także budowie przystanku komunikacji miejskiej oraz ażurowego ogrodzenia od strony południowej wysokości 1,6 m.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją projektową:
a. Projekt budowlany pt. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilającą (wlz) wraz z oświetleniem terenu. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, budynku użyteczności publicznej oraz nawierzchni utwardzonych. Budowa przystanku komunikacji miejskiej oraz budowa ażurowego ogrodzenia od strony południowej wysokości 1,6 m” na którą Gmina Wodzisław posiada pozwolenie na budowę – nr 262/2023 z dnia 24.07.2023r.
b. Projekt budowlany na „Rozbiórkę budynku użyteczności publicznej, budynku gospodarczego oraz istniejących utwardzeń na dz. nr 62 w Wodzisławiu”. Na powyższe zamierzenie budowlane Gmina Wodzisław posiada decyzję - pozwolenie na rozbiórkę nr 41/2023 z dnia 19.07.2023r.
c. Projekt wykonawczy pt. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilającą (wlz) wraz z oświetleniem terenu. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, budynku użyteczności publicznej oraz nawierzchni utwardzonych. Budowa przystanku komunikacji miejskiej oraz budowa ażurowego ogrodzenia od strony południowej wysokości 1,6 m” – dla każdej branży (pzt, architektura, konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna).
d. Projekt techniczny branży konstrukcyjnej pt. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilającą (wlz) wraz z oświetleniem terenu. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, budynku użyteczności publicznej oraz nawierzchni utwardzonych. Budowa przystanku komunikacji miejskiej oraz budowa ażurowego ogrodzenia od strony południowej wysokości 1,6 m”.
e. Projekt techniczny – instalacje sanitarne pt. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilającą (wlz) wraz z oświetleniem terenu. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, budynku użyteczności publicznej oraz nawierzchni utwardzonych. Budowa przystanku komunikacji miejskiej oraz budowa ażurowego ogrodzenia od strony południowej wysokości 1,6 m”.
f. Projekt techniczny branży elektrycznej pt. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilającą (wlz) wraz z oświetleniem terenu. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, budynku użyteczności publicznej oraz nawierzchni utwardzonych. Budowa przystanku komunikacji miejskiej oraz budowa ażurowego ogrodzenia od strony południowej wysokości 1,6 m”.
g. Dokumentacja techniczna – Projekt przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej zamierzenia budowlanego pn. „Budowa budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną oraz instalacjami wewnętrznymi poza obrysem budynku: wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną linią zasilającą (wlz) wraz z oświetleniem terenu. Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, budynku użyteczności publicznej oraz nawierzchni utwardzonych. Budowa przystanku komunikacji miejskiej oraz budowa ażurowego ogrodzenia od strony południowej wysokości 1,6 m”.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwane również SST stanowiące załącznik nr 11 do SWZ:
a. STWiOR branży architektonicznej,
b. STWiOR branży sanitarnej,
c. STWiOR branży elektrycznej;
3) Przedmiar robót pełniący funkcję pomocniczą, stanowiący załącznik nr 12 do SWZ:
a. przedmiar – budynek,
b. przedmiar – zagospodarowanie terenu,
c. przedmiar – wyposażenie,
d. przedmiar – wyposażenie i roboty dodatkowe,
e. przedmiar – roboty elektryczne
f. przedmiar – instalacje sanitarne.
4. Zamawiający informuje, że:
Inwestycja dofinansowana jest z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.
Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku administracyjnego oraz budowę budynku Centrum Kultury w Wodzisławiu wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., wentylacji i elektrycznymi.
5. Z uwagi na prowadzenie robót na obiekcie w centrum miasta, Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić tak prace, aby nie uszkodzić istniejących obiektów oraz utrzymać w należytym porządku teren wokół budowy oraz drogi dojazdowe do budowy, nadto zapewnić ciągły dostęp do obiektów usługowych i możliwość korzystania z wejść do domów mieszkalnych.
6. Ze względu na planowane, w okresie listopad 2023 – październik 2024, prace remontowe drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Ariańskiej w Wodzisławiu, Wykonawca powinien uzgadniać z Wykonawcą robót na inwestycji „Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław” warunki wejścia na plac budowy.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) Opisem przedmiotu zamówienia,
2) Decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 262/2023 z dnia 24.07.2023r.,
3) Decyzją o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę nr 41/2023 z dnia 19.07.2023r.,
4) Uzgodnieniami budowy przyłączy,
5) Wymogami technicznymi i uzgodnieniami z operatorami sieci teletechnicznych,
6) Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
7) Zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
8) Pozwoleniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania umowy,
9) Zawartymi przez Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, umowami przyłączeniowymi z zarządcami sieci, niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
10) Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, w tym m.in. Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), Dokumentacji projektowej zawierającej wykaz wyposażenia oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji lub specyfikacji technicznej.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) przygotowanie placu budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów,
2) przygotowanie zaplecza technicznego budowy, wykonanie przyłączy oraz poniesienie kosztów opłat z tego tytułu,
3) zabezpieczenie budynków i terenów sąsiadujących z placem budowy w trakcie prowadzenia robót,
4) zapewnienie prewencyjnego nadzoru archeologicznego przy wszystkich robotach ziemnych, zgodnie z pismem ŚWKZ w Kielcach, znak: ZN.UR.5183.21.2023 z dnia 22.03.2023r.,
5) odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, elementy budynków sąsiednich,
6) oznakowanie budowy (znaki drogowe),
7) obsługę geotechniczną, wykonanie odkrywek, ocena parametrów geotechnicznych i kontrola nośności gruntu przed właściwymi robotami ziemnymi,
8) opłaty za wymagane kontrole, przeglądy i pomiary (m.in. odbiór kominiarski, badanie wody, UDT),
9) zagospodarowanie terenu inwestycji,
10) wykonanie montażu wszystkich urządzeń, mebli oraz wyposażenia, o których mowa w dokumentacji projektowej; jako montaż należy rozumieć złożenie i podłączenie wszystkich mediów niezbędnych do ich działania zgodnie z przeznaczeniem,
11) opracowanie scenariusza pożarowego,
12) sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
13) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich niezbędnych opinii właściwych instytucji nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego obiektu.
8. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia tak by sporządzić ofertę i wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z Zamawiającym umową i uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją zamówienia oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 9 Projektowanych postanowień umowy (zał. Nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

42416100-6 - Windy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 17. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określonym w projektowanych postanowieniach umowy oraz w SWZ. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót zostaną udzielone w przypadku konieczności zwiększenia zakresu inwestycji. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki i gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający uwzględnił wartość zamówienia dodatkowego przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że:
1.1) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane z których każda obejmowała budowę lub nadbudowę lub przebudowę lub rozbudowę lub odbudowę obiektu budowlanego (z wyłączeniem budowli i obiektów małej architektury) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682) o wartości robót co najmniej 3 500 000,00 zł brutto każda.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże się doświadczeniem, o którym mowa powyżej.
Jeżeli w dokumentach Wykonawcy wartości będą podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP, na dzień którego określona wartość się odnosi (np. dzień zakończenia realizacji robót). Jeżeli na ten dzień nie był publikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.
1.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik budowy – osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych oraz
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji min. jednej inwestycji polegającej na budowie lub nadbudowie lub przebudowie lub rozbudowie lub odbudowie obiektu budowlanego (z wyłączeniem budowli i obiektów małej architektury) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682) – wartość inwestycji minimum 3 500 000,00 zł brutto.
b) Kierownik robót branży sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
c) Kierownik robót branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
Zamawiający dopuszcza możliwość aby jedna osoba łączyła dowolnie funkcje w powyższych zakresach, jeżeli posiada stosowne uprawnienia.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r, poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.
• Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 1.2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
2) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ;
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

16. Do oferty należy dołączyć:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
7) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
9) Wadium w postaci elektronicznej, jeżeli będzie złożone w formie gwarancji lub poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą.
3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 75 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, groszy 00/100.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.1.19.2023”.
6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja lub poręczenie stanowiące formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt b-d, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
9.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane);
9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. XII. ust. 16 pkt. 5 SWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. XII. ust. 16 pkt. 6 SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy/roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie najwyżej oceniona zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. XVII ust. 1 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w rozdz. XVII ust.1 pkt 1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
− w rozdz. XVII ust.1 pkt 3. i pkt 4. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami paragrafu 15 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy (zał. nr 1 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d7a1571-6737-11ee-a60c-9ec5599dddc1

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-25 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia następujących rodzajów gwarancji:
1) Gwarancja jakości i rękojmia za wady na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę). Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie ile miesięcy gwarancji i rękojmi udzieli na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę).
2) Gwarancja jakości i rękojmia za wady na zainstalowane urządzenia i dostarczone wyposażenie. Okres gwarancji na zainstalowane urządzenia i dostarczone wyposażenie wynosi 24 miesiące. Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa niż 24 miesiące to Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez producenta urządzeń lub wyposażenia.
2. Za dzień zakończenia realizacji zamówienia przyjmujemy dzień podpisania protokołu odbioru końcowego po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129) wyklucza się, Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę sieci wodociągowej - Starachowice
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania26-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przebudowę sieci wodociągowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI