Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Toszek.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Toszek.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoToszek
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-11-08
 • ZamawiającyGmina Toszek
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00418137
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Toszek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Toszek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Toszek

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 237 80 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@toszek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.toszek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Toszek.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdf69a5e-590c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031825/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Toszek („Akcja Zima”)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/toszek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj.:
1)poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/toszek.
2)pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego oraz adres mail Wykonawcy. Preferuje się, aby
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy
2.Adres strony: : https://platformazakupowa.pl/pn/toszek.
5.Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym- wyłącznie poprzez Platformę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy PZP komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym, - podpisem zaufanym, - lub podpisem osobistym.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
5. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp,
.numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane
za złożone nieskutecznie.
6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacją plików.
9. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
10. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r.; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Lorin Frejno, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@toszek.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZRP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz parkingów i placów na terenie Miasta Toszek, wymienionych w załączniku 2 do SWZ, według standardów utrzymania określonych
w załączniku 3 do SWZ, o łącznej długości 12,132 km dróg oraz parkingów i placów
o łącznej powierzchni 4 400 m2, w następującym zakresie:
• prowadzenie akcji biernej,
• odśnieżanie dróg,
• odśnieżanie oraz likwidację śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym,
• odśnieżanie parkingów i placów,
• wywożenie śniegu z ulic wskazanych przez Zamawiającego.
Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg
(m2 parkingów i placów) do zimowego utrzymania oraz ilość śniegu do wywiezienia będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi:
- w zakresie odśnieżania: 40 dni x 1,5 wyjazdu x 10,596 km = 635,76 km.
- w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie: 40 dni x 1,536 km = 61,44 km
- w zakresie odśnieżania parkingów i placów: 40 dni x 1400m2 + 16 dni x 3000m2 = 104 000 m2
- w zakresie wywozu śniegu: 500 m3
- w zakresie prowadzenia akcji biernej: 112 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 60 %
Czas reakcji (R) – 40 %
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:
S = C + R
gdzie:

S – suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
2.1. C – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” – maks. 60 pkt liczona wg wzoru:
C N
C = --------- x 100 punktów x 60 %
C OB
gdzie:
CN – najniższa cena oferowana przez Wykonawców
COB – cena oferty badanej
2.2. T – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Czas reakcji” – maks. 40 pkt.

Maksymalny czas reakcji to 2 godziny od wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających podjęcie działań lub powiadomienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego informacji o przystąpieniu do podjęcia działań związanych z AKCJĄ ZIMA. Za skrócenie czasu reakcji o każde pół godziny ( 30 minut). Na ocenę punktową w kryterium „Czas realizacji” będą składały się zatem następujące elementy:
a. Brak czasu skrócenia – 0 pkt,
b. Skrócenie czasu reakcji o 30 minut – 20 pkt,
c. Skrócenie czasu reakcji o 60 minut – 40 pkt.
Maksymalne skrócenie czasu reakcji jakie Wykonawca może zaoferować to 1 godzina.

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową, obliczoną wg wzorów z pkt 2.
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Kotulin i Proboszczowice, wymienionych w załączniku 2 do SWZ, według standardów utrzymania określonych w załączniku 3 do SWZ, o łącznej długości 20,682 km, w następującym zakresie:
• prowadzenie akcji biernej,
• odśnieżanie dróg (także przy użyciu sprzętu ciężkiego),
• odśnieżanie oraz likwidacja śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym.
Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg do zimowego utrzymania oraz użycia sprzętu ciężkiego będzie uzależniona od bieżących potrzeb.
Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi:
- w zakresie odśnieżania: 40 dni x 1 wyjazd x 20,332 km = 813,28 km
- w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie: 40 dni x 0,350 km = 14,000 km
- w zakresie użycia sprzętu ciężkiego: 20 h ładowarka ciężka, 12 h pług wirnikowy
- w zakresie prowadzenia akcji biernej: 112 dni

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 60 %
Czas reakcji (R) – 40 %
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:
S = C + R
gdzie:

S – suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
2.1. C – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” – maks. 60 pkt liczona wg wzoru:
C N
C = --------- x 100 punktów x 60 %
C OB
gdzie:
CN – najniższa cena oferowana przez Wykonawców
COB – cena oferty badanej
2.2. T – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Czas reakcji” – maks. 40 pkt.

Maksymalny czas reakcji to 2 godziny od wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających podjęcie działań lub powiadomienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego informacji o przystąpieniu do podjęcia działań związanych z AKCJĄ ZIMA. Za skrócenie czasu reakcji o każde pół godziny ( 30 minut). Na ocenę punktową w kryterium „Czas realizacji” będą składały się zatem następujące elementy:
a. Brak czasu skrócenia – 0 pkt,
b. Skrócenie czasu reakcji o 30 minut – 20 pkt,
c. Skrócenie czasu reakcji o 60 minut – 40 pkt.
Maksymalne skrócenie czasu reakcji jakie Wykonawca może zaoferować to 1 godzina.

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową, obliczoną wg wzorów z pkt 2.
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Ligota Toszecka, Pawłowice, Boguszyce, Płużniczka, Sarnów, wymienionych w załączniku 2 do SWZ, według standardów utrzymania określonych w załączniku 3 do SWZ, o łącznej długości 18,381 km, w następującym zakresie:
• prowadzenie akcji biernej,
• odśnieżanie dróg (także przy użyciu sprzętu ciężkiego),
• odśnieżanie oraz likwidacja śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym.
Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg do zimowego utrzymania oraz użycia sprzętu ciężkiego będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi:
- w zakresie odśnieżania: 40 dni x 1 wyjazd x 17,881 km = 715,24 km
- w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie: 40 dni x 0,500 km = 20,00 km
- w zakresie użycia sprzętu ciężkiego: 16 h ładowarka ciężka, 8 h pług wirnikowy
- w zakresie prowadzenia akcji biernej: 112 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 60 %
Czas reakcji (R) – 40 %
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:
S = C + R
gdzie:

S – suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
2.1. C – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” – maks. 60 pkt liczona wg wzoru:
C N
C = --------- x 100 punktów x 60 %
C OB
gdzie:
CN – najniższa cena oferowana przez Wykonawców
COB – cena oferty badanej
2.2. T – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Czas reakcji” – maks. 40 pkt.

Maksymalny czas reakcji to 2 godziny od wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających podjęcie działań lub powiadomienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego informacji o przystąpieniu do podjęcia działań związanych z AKCJĄ ZIMA. Za skrócenie czasu reakcji o każde pół godziny ( 30 minut). Na ocenę punktową w kryterium „Czas realizacji” będą składały się zatem następujące elementy:
a. Brak czasu skrócenia – 0 pkt,
b. Skrócenie czasu reakcji o 30 minut – 20 pkt,
c. Skrócenie czasu reakcji o 60 minut – 40 pkt.
Maksymalne skrócenie czasu reakcji jakie Wykonawca może zaoferować to 1 godzina.

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową, obliczoną wg wzorów z pkt 2.
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Ciochowice, Pisarzowice, Wilkowiczki, Kotliszowice, wymienionych w załączniku 2 do SWZ, według standardów utrzymania określonych w załączniku 3 do SWZ, o łącznej długości 16,742 km,
w następującym zakresie:
• prowadzenie akcji biernej,
• odśnieżanie dróg (także przy użyciu sprzętu ciężkiego),
• odśnieżanie oraz likwidacja śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym.
Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg do zimowego utrzymania oraz użycia sprzętu ciężkiego będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi:
- w zakresie odśnieżania: 40 dni x 1 wyjazd x 15,002 km = 600,08 km
- w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie: 40 dni x 1,740 km = 69,600 km
- w zakresie użycia sprzętu ciężkiego: 16 h ładowarka ciężka, 12 h pług wirnikowy
- w zakresie prowadzenia akcji biernej: 112 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 60 %
Czas reakcji (R) – 40 %
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:
S = C + R
gdzie:

S – suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
2.1. C – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” – maks. 60 pkt liczona wg wzoru:
C N
C = --------- x 100 punktów x 60 %
C OB
gdzie:
CN – najniższa cena oferowana przez Wykonawców
COB – cena oferty badanej
2.2. T – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Czas reakcji” – maks. 40 pkt.

Maksymalny czas reakcji to 2 godziny od wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających podjęcie działań lub powiadomienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego informacji o przystąpieniu do podjęcia działań związanych z AKCJĄ ZIMA. Za skrócenie czasu reakcji o każde pół godziny ( 30 minut). Na ocenę punktową w kryterium „Czas realizacji” będą składały się zatem następujące elementy:
a. Brak czasu skrócenia – 0 pkt,
b. Skrócenie czasu reakcji o 30 minut – 20 pkt,
c. Skrócenie czasu reakcji o 60 minut – 40 pkt.
Maksymalne skrócenie czasu reakcji jakie Wykonawca może zaoferować to 1 godzina.

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową, obliczoną wg wzorów z pkt 2.
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Pniów, Paczyna, Paczynka, wymienionych w załączniku 2 do SWZ, według standardów utrzymania określonych
w załączniku 3 do SWZ, o łącznej długości 16,358 km, w następującym zakresie:
• prowadzenie akcji biernej,
• odśnieżanie dróg (także przy użyciu sprzętu ciężkiego),
• odśnieżanie oraz likwidacja śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym.
Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg do zimowego utrzymania oraz użycia sprzętu ciężkiego będzie uzależniona od bieżących potrzeb.

Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi:
- w zakresie odśnieżania: 40 dni x 1 wyjazd x 16,008 km = 640,32 km
- w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie: 40 dni x 0,350 km = 14,000 km
- w zakresie użycia sprzętu ciężkiego: 16 h ładowarka ciężka, 12 h pług wirnikowy
- w zakresie prowadzenia akcji biernej: 112 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu stanowią:
Cena (C) – 60 %
Czas reakcji (R) – 40 %
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym
i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad i według wzoru:
S = C + R
gdzie:

S – suma (ilość) punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
2.1. C – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Cena” – maks. 60 pkt liczona wg wzoru:
C N
C = --------- x 100 punktów x 60 %
C OB
gdzie:
CN – najniższa cena oferowana przez Wykonawców
COB – cena oferty badanej
2.2. T – ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta w kryterium „Czas reakcji” – maks. 40 pkt.

Maksymalny czas reakcji to 2 godziny od wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających podjęcie działań lub powiadomienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego informacji o przystąpieniu do podjęcia działań związanych z AKCJĄ ZIMA. Za skrócenie czasu reakcji o każde pół godziny ( 30 minut). Na ocenę punktową w kryterium „Czas realizacji” będą składały się zatem następujące elementy:
a. Brak czasu skrócenia – 0 pkt,
b. Skrócenie czasu reakcji o 30 minut – 20 pkt,
c. Skrócenie czasu reakcji o 60 minut – 40 pkt.
Maksymalne skrócenie czasu reakcji jakie Wykonawca może zaoferować to 1 godzina.

3. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia uznana zostanie oferta, która uzyska największą wartość punktową, obliczoną wg wzorów z pkt 2.
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj :
a) dla zadania I:
minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 80 KM wyposażonym w pług do odśnieżania oraz rozrzutnikiem do rozsypywania materiału uszorstniającego, samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności do 10 t lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności do 10 t, do wywozu śniegu, oraz koparko ładowarką lub
ładowarką o masie do 8 t
b) dla zadania od II do V:
minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 80 KM wyposażonym w pług do odśnieżania oraz rozrzutnikiem do rozsypywania materiału uszorstniającego, dla każdego z zadań, a w zakresie sprzętu ciężkiego - ładowarką o pojemności min 1,5 m³ i mocy co najmniej
100 KM z napędem na 4 koła oraz pługiem wirnikowym.
Wymieniony wyżej sprzęt ciężki (ładowarka i pług wirnikowy) w ilości po 1 szt. przewidziany jest maksymalnie na dwa zadania. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż dwa zadania musi dysponować wymienionym sprzętem ciężkim w ilości po 1 sztuce na każde dwa
zadania.
Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Uwaga:
Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie zamówień publicznych, w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające że Wykonawca:
- nie podleganiu wykluczeniu
- spełniania warunki udziału w postępowaniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w niniejszym punkcie, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2)Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), które powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
-zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
-sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
-czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1)wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy ,
2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające że Wykonawca:
- nie podleganiu wykluczeniu,
- spełniania warunki udziału w postępowaniu.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym albo w formie elektronicznej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w niniejszym punkcie, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo .
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
c) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (lub inny podmiotowy środek dowodowy), powinno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku gdy określony dokument elektroniczny zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy:
 wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niemożliwe do zapobieżenia i poza kontrolą Stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
 zmiany (wydłużenia) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia warunków pogodowych, w których konieczne będzie dalsze prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych,
 zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych,
 zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
 ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą poszczególnych cen jednostkowych brutto umowy,
 wprowadzenia, usunięcia lub zmiany Podwykonawców realizujących powierzoną im przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego.
 Zmiany maksymalnych założonych ilości wymienionych w § 8 ust. 1 pomiędzy pozycjami, pod warunkiem zachowania w tych pozycjach tej samej ceny jednostkowej.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/toszek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o
konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt
15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli
informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada
2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Dodatkowe przesłanki wykluczenia z postępowania:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz.
835 z późn. zm.) – dalej: „ustawa sankcyjna”.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. Okres wykluczenia, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy sankcyjnej.”
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.111.1).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję firmy do wykonania elewacji szkoły - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, W związku z prowadzoną inwestycją poszukuję firmy do prac termomodernizacyjnych do współpracy. Miejsce realizacji- Katowice, Ul. Dąbrówki 9. Rozpoczęcie prac możliwe praktycznie od zaraz. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI