„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BISKUPICE W SEZONIE ZIMOWYM 20

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BISKUPICE W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTomaszkowice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-11-08
 • ZamawiającyGmina Biskupice
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00418136
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BISKUPICE W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biskupice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351556010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tomaszkowice 455

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 289 7070

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@biskupice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugbiskupice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BISKUPICE W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-234715fb-5945-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038669/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BISKUPICE W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://biskupice.pl/8/strona-glowna.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelkie dane kontaktowe Zamawiającego dostępne są pod adresem:
https://www.biskupice.pl/kontakt/kontakt-z-urzedem .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne dot.
korespondencji elektronicznej zostały uregulowane w treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO obowiązek informacyjny uregulowany został szczegółowo w treści SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w stosowaniu RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPI.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników w sezonie zimowym 2022/2023 z
podziałem na dwa zadania:
Zadanie nr I: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Biskupice w sezonie zimowym 2022/2023 obejmujące
miejscowości: Tomaszkowice, Przebieczany, Biskupice, Trąbki, Sułów, Łazany, Sławkowice oraz chodniki i place zgodnie z
wykazem dla zad. nr 1.
Szczegółowy wykaz dróg znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część I i część II) - załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1: Cena brutto - 60 pkt C= Cmin/ Cb x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów w kryterium cena brutto
Cmin - najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena brutto badanej oferty
Kryterium 2: czas podjęcia akcji czynnej, określony w minutach (T) – 40 pkt
Punkty za kryterium czas podjęcia akcji czynnej, określony w minutach (T), zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty
będą przyznawane wg poniższych kryteriów:

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż mebli kuchennych - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania05-12-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż mebli kuchennych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI