Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gmin należących do Związku Międz

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoProszowice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-29
 • ZamawiającyZwiązek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-20
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00211190
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350576861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3. Maja 72/19

1.5.2.) Miejscowość: Proszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 012 386 15 50

1.5.8.) Numer faksu: 012 386 15 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmgp@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmgp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d290fe4-cef3-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d290fe4-cef3-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelakie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego (z wyjątkiem oferty) za pośrednictwem poczty elektronicznej: zmgp@poczta.onet.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3d290fe4-cef3-11ee-a3b5-e25d731b0da9
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na platformę https://ezamowienia.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”):
1) Administratorem danych osobowych jest Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach 32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72/19
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: zmgp@poczta.onet.pl lub listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w postępowaniu organizowanym przez Administratora danych, a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z wybranym Wykonawcą umowy o zamówienie publiczne.
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy i przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawców.
4) Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, podmioty przetwarzające działające na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz inne podmioty którym dane będą udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności osoby lub podmioty posiadające dostęp do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 18 lub art. 74 ustawy.
5) Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały ten okres, a następnie do upływu terminów określonych w przepisach prawa podatkowego, terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub terminu przechowywania dokumentacji wynikającej z obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji Archiwalnej, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi najpóźniej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
b) do sprostowania danych (art. 16 RODO);
c) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
2) Osobie, której dane dotyczą nie przysługują następujące prawa:
a) do usunięcia danych (art. 17 RODO), z uwagi na treść art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
b) do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdyż przetwarzanie nie będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany,
c) do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), gdyż przetwarzanie nie odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
3) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy.
4) W odniesieniu do podanych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgłoszenie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku wskazania w treści dokumentów zamówienia danych osobowych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wykonaniu wobec tych osób obowiązku wynikającego z art. 13 lub art. 14 RODO.
5. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale
IX ustawy, wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZMG.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek, transport, zdeponowanie i utylizacja odpadów azbestowych (kod odpadów: 17 06 05) w maksymalnej ilości do 1148,00 Mg zalegających na 243 posesjach (ilość ustalona na podstawie deklaracji mieszkańców w oparciu o powierzchnię dachów - 76529,30 m2, z których odpady pochodzą, zastosowano przelicznik 1 m2 tj 15 kg odpadów) w ośmiu gminach należących do Związku Międzygminnego: Nowe Brzesko, Drwinia, Koniusza, Książ Wielki, Pałecznica, Proszowice, Radziemice, Racławice.
3.2. Ilości odpadów w podziale na gminy:
Drwinia 7 posesji 25,63 Mg
Koniusza 25 posesji 113,12 Mg
Książ Wielki 25 posesji 133,09Mg
Nowe Brzesko 25 posesji 103,67 Mg
Pałecznica 41 posesji 168,23 Mg
Proszowice 26 posesji 108,35 Mg
Radziemice 55 posesji 286,19 Mg
Racławice 39 posesji 209,66 Mg

3.3 Zadanie finansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i realizowane jest w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) posiadanie aktualnego wpisu do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)
b) posiadanie aktualnej decyzji w zakresie transportu odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699)
c) posiadanie aktualnej umowy ze składowiskiem odpadów na odbiór i utylizację odpadów azbestowych lub aktualne zaświadczenie z składowiska odpadów potwierdzające zawarcie ww. umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: e) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, poniżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6:
d) w odniesieniu do spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
- dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do rejestru w ramach BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)
- dokument potwierdzający posiadanie aktualnej decyzji w zakresie transportu odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699)
- aktualna umowy ze składowiskiem odpadów na odbiór i utylizację odpadów azbestowych lub aktualne zaświadczenie z składowiska odpadów potwierdzające zawarcie ww. umowy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) oryginał pełnomocnictwa podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli ofertę składa pełnomocnik);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

24. Zgodnie z brzmieniem art. 58 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, członkowie konsorcjum).
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust. 2 ustawy).
W związku z powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako jego cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
25. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy wynikających z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy.
2. Zgodnie z brzmieniem art. 436 pkt 4 lit. b ustawy, przewiduje się możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, co potwierdzać będą dokumenty i wyjaśnienia przedstawione przez Wykonawcę.
3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy, roszczenia o zmianę umowy.
4. Strony przewidują, że wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, gdy opublikowany w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu, ulegnie zmianie o co najmniej pięć punktów procentowych w stosunku do miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym zawarta została umowa (a jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, w stosunku do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w miesiącu, w którym miało miejsce otwarcie ofert).
5. Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od miesiąca, w którym zawarto umowę albo – w przypadku gdy umowa jest zawierana po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert – w którym dokonano otwarcia ofert. Kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia, o kolejne co najmniej pięć punktów procentowych w stosunku do miesiąca w którym dokonano poprzedniej zmiany, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy, licząc od dnia zawarcia poprzedniego aneksu do umowy.
6. Wartość zmiany ustalona będzie jako iloczyn dotychczasowej wysokości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1, pomniejszonego o wartość wynagrodzenia wypłaconego wcześniej Wykonawcy, oraz różnicy wskaźników o których mowa w ust. 3 ujętych procentowo. W oparciu o tak wyliczoną kwotę, zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia, należnego Wykonawcy od dnia zawarcia aneksu do umowy.
7. Maksymalna łączna wartość zwiększenia lub obniżenia wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający zgodnie z postanowieniami ust. 2 – 6, nie przekroczy 15% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy w jej pierwotnym brzmieniu. W przypadku gdy pierwsza lub kolejna zmiana wiązałaby się z przekroczeniem wyznaczonej granicy, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona w taki sposób, aby maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwiększone lub obniżone do równowartości, odpowiednio, 115 % lub 85% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy w jej pierwotnym brzmieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Oferty”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie żaluzji pionowych- Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie żaluzji pionowych 18 m kw. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI