Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) oraz płukanych grysów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) oraz płukanych grysów kamiennych o frakcji 2 -5,6 mm oraz 5,6-11,2 mm.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-26
 • ZamawiającyPOWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-16
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00204595
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) oraz płukanych grysów kamiennych o frakcji 2 -5,6 mm oraz 5,6-11,2 mm.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510866733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cementowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-429

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psd@powiat-olsztynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psd.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) oraz płukanych grysów kamiennych o frakcji 2 -5,6 mm oraz 5,6-11,2 mm.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebaf753a-cbce-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00204595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00068608/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 dostawa grysów i kruszyw do remontów cząstowych dróg o nawierzchni bitumicznej - część 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/887965

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/887965

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/887965.
Komunikacja prowadzona będzie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415). Szczegółowy opis sporządzania, podpisywania i przesyłania przez Wykonawcę: oferty, oświadczeń, pełnomocnictw, podmiotowych środków dowodowych i innych dokumentów dotyczących postępowania, został zawarty w SWZ. 2. Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system. 3.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .odt, .ods, .odp,
.doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg (jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg (ze szczególnym wskazaniem na format .pdf) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożona oferta wraz z załącznikami korzysta z katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 5. Sposób porządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r, poz. 2415). 6. Szczegółowy opis sporządzania,
podpisywania i przesyłania przez Wykonawcę: oferty, oświadczeń, pełnomocnictw, podmiotowych środków dowodowych i innych
dokumentów dotyczących postępowania, został zawarty w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa
w Olsztynie, 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
2. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_psd@powiat-olsztynski.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) oraz płukanych grysów kamiennych o frakcji 2 -5,6 mm oraz 5,6-11,2 mm.”
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.).
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczone od roku następującego, po roku w którym sprawę zakończono.
8. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
• wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.262.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) oraz płukanych grysów kamiennych o frakcji 2 -5,6 mm oraz 5,6-11,2 mm na plac Obwodu Drogowego nr 1 w Olsztynku, ul. Sielska 2A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 275 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, 200 ton grysów kamiennych o frakcji 2 - 5,6 mm oraz 40 ton grysów kamiennych o frakcji 5,6 - 11,2 mm . Miejscem dostawy kruszywa będzie Obwód Drogowy nr 1 w Olsztynku, ul. Sielska 2A.
2. Kruszywo i grysy przeznaczone do robót drogowych musi spełniać normy PN-EN 13043:2004, PN-EN13242+A1:2010 lub równoważne, powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tej normy.
3. Kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) powinno spełniać warunek minimalnej zawartości ziaren całkowicie przekruszonych lub łamanych na poziomie min. 50%
4. Wykonawca przy każdej dostawie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywa i grysy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Koszt transportu i rozładunku kruszywa oraz płukanych grysów kamiennych leży po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca musi być przygotowany do dostawy kruszywa i grysów jednorazowego zamówienia w ilości minimum 10 ton do 100 ton maksymalnie.
7. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa i grysów jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ.
8. Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczonego kruszywa i grysów pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa (na koszt Wykonawcy) na spełniające wymagania w terminie 3-ech dni, od dnia w którym dana okoliczność zaistniała.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionej partii kruszywa w miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie do 5 dni od telefonicznego, faksowego lub e-mailowego złożenia zamówienia. Termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) oraz płukanych grysów kamiennych o frakcji 2 -5,6 mm oraz 5,6-11,2 mm na plac Obwodu Drogowego nr 2 w Barczewie, ul. Kościuszki 80. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, 160 ton grysów kamiennych o frakcji 2 - 5,6 mm oraz 60 ton grysów kamiennych o frakcji 5,6 - 11,2 mm . Miejscem dostawy kruszywa będzie Obwód Drogowy nr 2 w Barczewie, ul. Kościuszki 80.
2. Kruszywo i grysy przeznaczone do robót drogowych musi spełniać normy PN-EN 13043:2004, PN-EN13242+A1:2010 lub równoważne, powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tej normy.
3. Kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) powinny spełniać warunek minimalnej zawartości ziaren całkowicie przekruszonych lub łamanych na poziomie min. 50%
4. Wykonawca przy każdej dostawie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywa i grysy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Koszt transportu i rozładunku kruszywa oraz płukanych grysów kamiennych leży po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca musi być przygotowany do dostawy kruszywa i grysów jednorazowego zamówienia w ilości minimum 10 ton do 100 ton maksymalnie.
7. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa i grysów jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ.
8. Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczonego kruszywa i grysów pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa (na koszt Wykonawcy) na spełniające wymagania w terminie 3-ech dni, od dnia w którym dana okoliczność zaistniała.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionej partii kruszywa w miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie do 5 dni od telefonicznego, faksowego lub e-mailowego złożenia zamówienia. Termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) oraz płukanych grysów kamiennych o frakcji 2 -5,6 mm oraz 5,6-11,2 mm na plac Obwodu Drogowego nr 3 w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 34. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 225 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, 150 ton grysów kamiennych o frakcji 2 - 5,6 mm oraz 115ton grysów kamiennych o frakcji 5,6 - 11,2 mm . Miejscem dostawy kruszywa będzie Obwód Drogowy nr 3 w Dobrym Mieście, ul. Fabryczna 34.
2. Kruszywo i grysy przeznaczone do robót drogowych musi spełniać normy PN-EN 13043:2004, PN-EN13242+A1:2010 lub równoważne, powinno posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnienie tej normy.
3. Kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm (C50/30) powinny spełniać warunek minimalnej zawartości ziaren całkowicie przekruszonych lub łamanych na poziomie min. 50%
4. Wykonawca przy każdej dostawie jest zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że dostarczone kruszywa i grysy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Koszt transportu i rozładunku kruszywa oraz płukanych grysów kamiennych leży po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca musi być przygotowany do dostawy kruszywa i grysów jednorazowego zamówienia w ilości minimum 10 ton do 100 ton maksymalnie.
7. Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu kruszywa i grysów jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ.
8. Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczonego kruszywa i grysów pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa (na koszt Wykonawcy) na spełniające wymagania w terminie 3-ech dni, od dnia w którym dana okoliczność zaistniała.
9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionej partii kruszywa w miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie do 5 dni od telefonicznego, faksowego lub e-mailowego złożenia zamówienia. Termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej oraz oświadczenie o braku porozumienia z innymi wykonawcami
mającego na celu zakłócenie konkurencji. Wzór oświadczenia, o złożenie którego zostanie poproszony Wykonawca najwyżej oceniony – stanowi załącznik Nr 4 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz oferty wraz z zawartym w nim formularzem cenowym. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone. Inne dokumenty, o których mowa w SWZ, jeżeli dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały zawarte w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zastały zawarte w SWZ, szczególności we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/887965 w sposób określony w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1.1. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
1.2. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
1.3. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pracowników lub brygady do prac murarskich - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Firma poszukuje pracowników lub brygady do prac murarskich. Szczegóły do ustalenia po kontakcie tel. Realizacja: na terenie Olsztyna, Budynki wielorodzinne. Rozpoczęcie prac możliwe od zaraz. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI