Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 4 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 4 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoElbląg
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-07-30
 • ZamawiającyWojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-21
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00122192
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 4 pakietach dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170745930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królewiecka 146

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55239547

1.5.8.) Numer faksu: 55239547

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpokratka@szpital.elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.elblag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 4 pakietach dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e18aaab-e9fb-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122192

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalelblag.ezamawiajcy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://szpital.elblag.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:1)stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 56 KB/s;2) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 10; w przypadku komputera z systemem operacyjnym
Microsoft Windows 7/Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active
X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą
Javy, siła szyfrowania:128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows
10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła
szyfrowania:128 bit; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla Firefox;4)
podłączonylub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatuużywanego przez ykonawcę.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu
środkówkomunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy
zakupowejdostępnejpod adresem internetowym: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl Ofertę,
oświadczenia, o którychmowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
sporządza się w postacielektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach .txt, .rtf,pdf,.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie i dokumenty o jakich mowa w
Rozdziale X ust. 1 składasię, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonejpodpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez Platformę Zakupową

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny przewidziany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 151415,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odzież medyczna - szczegółowy opis, ilości zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 72800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów przyznanych na
podstawie kryteriów oceny zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odzież techniczna - szczegółowy opis, ilości zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 19270,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów przyznanych na
podstawie kryteriów oceny zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obuwie medyczne - szczegółowy opis, ilości zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 51300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów przyznanych na
podstawie kryteriów oceny zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obuwie techniczne - szczegółowy opis, ilości zawiera Załącznik Nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 8045,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów przyznanych na
podstawie kryteriów oceny zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. Dla Pakietu Nr 1 :
- katalog z proponowanymi kolorami i wzorami odzieży minimum po dwa wzory dla każdej pozycji,
- próbki tkaniny z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia o wymiarach 100cm na 100cm z opisem wskazującym, który z rodzajów odzieży zostanie z niego wykonany. Jeżeli wszystkie modele będą wykonane z tego samego rodzaju tkaniny, wystarczy dołączyć jedną próbkę,
- Certyfikat bezpieczeństwa wyrobów Oeko- ex Standard 100.
2. Dla Pakietu Nr 2 :
- Certyfikat bezpieczeństwa wyrobów Oeko- ex Standard 100.
3. Zamawiający żąda do upływu terminu składania ofert złożenia nieodpłatnych próbek dla Pakietu Nr 1 - należy dołączyć próbki tkaniny, z której zostanie wykonany przedmiot zamówienia o wymiarach 100 cm na 100 cm ze wskazaniem, który z rodzajów odzieży zostanie z niego wykonany. Jeżeli wszystkie modele będą wykonane z tego samego rodzaju tkaniny, wystarczy dołączyć jedną próbkę.
Uwaga! Oferta w zakresie próbek nie podlega uzupełnieniu.
Zasady składania oferty w części dot. próbek opisano w Rozdziale XV ust.10.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Dla Pakietu Nr 1 :
- katalog z proponowanymi kolorami i wzorami odzieży minimum po dwa wzory dla każdej pozycji,
- próbki tkaniny z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia o wymiarach 100cm na 100cm z opisem wskazującym, który z rodzajów odzieży zostanie z niego wykonany. Jeżeli wszystkie modele będą wykonane z tego samego rodzaju tkaniny, wystarczy dołączyć jedną próbkę,
- Certyfikat bezpieczeństwa wyrobów Oeko- ex Standard 100.
2. Dla Pakietu Nr 2 :
- Certyfikat bezpieczeństwa wyrobów Oeko- ex Standard 100.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albodo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwowinno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się oudzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1
SWZ, składa każdyz wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
orazspełnianie warunków udziału w zakresie,w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianiewarunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania wówczas gdy:
a) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia,
c) w przypadku zakończenia produkcji lub dystrybucji wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zamianę na nowy produkt o takich samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,
d) strony zastrzegają możliwość przedłużenia aneksem terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w umowie, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez względu na okres, na jaki ją przedłużono w przypadku zawarcia nowej umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia,
e) w przypadku zmiany numeru katalogowego, oznaczenia, nazwy lub innych cech przedmiotu umowy niepowodujących jego niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia,
f) zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
g) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
h) łączna wartość zmiany jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy,
i) zmiany stawki podatku od towarów i usług na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.
2. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 3 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
3. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach wartości danego pakietu, przy czym zmiana w tym zakresie nie wymaga aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa pod adresem: https://szpitalelblag.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie pomostu na jeziorze - Łubowo
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania20-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie pomostu na jeziorze. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI