Zastępcze usunięcie odpadów niebezpiecznych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zastępcze usunięcie odpadów niebezpiecznych z porzuconej naczepy w m. Janków, gm. Pleszew
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-09-23
 • ZamawiającyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-15
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zastępcze usunięcie odpadów niebezpiecznych z porzuconej naczepy w m. Janków, gm. Pleszew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siemiradzkiego 5a

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-763

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarzadzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zastępcze usunięcie odpadów niebezpiecznych z porzuconej naczepy w m. Janków, gm. Pleszew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b4b557e-161e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011367/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Zastępcze usunięcie odpadów niebezpiecznych z porzuconej naczepy w m.Janków , gm. Pleszew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://gddkia.eb2b.com.pl/.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.gddkia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O.PO.D-3.2413.95.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca się o utylizacji odpadów niebezpiecznych w naczepie ujawnionej na zatoce postojowej przy drodze krajowej nr 11 (km 376+9) na terenie działek 119, 120/1 arkusz mapy 1, obręb Janków (Gmina Pleszew, powiat pleszewski). Usługa polega na zastępczym usunięciu, transporcie, przechowaniu i zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych aktualnie na terenie ZGO spółka z o.o. w Jarocinie, na miejscu wyznaczonym do magazynowania odpadów zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 37 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena - 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi posiadać odpowiednie zezwolenia właściwego organu na obrót (usuwanie, transport, przechowywanie, zagospodarowanie) odpadów z grup:
- 08 01 19 - zawiesiny wodne farby lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 20 – zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
- 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 01 15 – szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
- 11 01 13 – odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
- 11 01 98 – inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
- 12 01 09 – oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
- 13 01 13 – inne oleje hydrauliczne
- 12 02 01 – wodne ciecze myjące
- 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Wraz z ofertą należy złożyć kopię stosownych zezwoleń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Uprawnienia wraz z referencjami

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zapisy we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-22

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę kompleksowe wykonanie nowej łazienki oraz szpachlowanie i malowanie - Konin
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę kompleksowe wykonanie nowej łazienki oraz szpachlowanie i malowanie pomieszczeń. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI