Załadunek, transport i zagospodarowanie odwodnionych osadów ściekowych z oczyszczalni...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Załadunek, transport i zagospodarowanie odwodnionych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – odpadów o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKazimierza Wielka
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZwiązek Międzygminny "Nidzica"
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia522468-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522468-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Związek Międzygminny "Nidzica": Załadunek, transport i zagospodarowanie odwodnionych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – odpadów o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Nidzica", krajowy numer identyfikacyjny 29052342800000, ul. Zielona  12 , 28-500  Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3521801, , e-mail m.makiela@nidzicakw.pl, , faks 41 3521801.
Adres strony internetowej (URL): www.nidzicakw.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Międzygminny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=nidzicakw/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=137&podmenu=137&str=1

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=nidzicakw/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=137&podmenu=137&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w siedzibie zamawiającego, zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ
Adres:
Związek Międzygminny Nidzica, ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Załadunek, transport i zagospodarowanie odwodnionych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – odpadów o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe
Numer referencyjny: ZM.KZZ.271.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Załadunek, transport i zagospodarowanie odwodnionych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – odpadów o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe”. Wykonawca będzie zobowiązany do gospodarowania przedmiotowymi odpadami, przez co rozumie się załadunek, odbiór i wywóz mas osadowych poza teren oczyszczalni, a następnie ich przetworzenie w procesie odzysku lub unieszkodliwienia (z wyłączeniem bezpośredniego stosowania komunalnych osadów ściekowych tj. rozprowadzania na powierzchni ziemi lub wprowadzania ich do gleby) z zachowaniem wymogów określonych przepisami: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późń.zm), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015, poz. 257), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1973 z późń. zm.), ustawy z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799). Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, który posiada decyzję wymienioną w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o odpadach albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o odpadach, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach, staje się posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów w/w ustawy w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za dalsze postępowanie z osadami od momentu załadunku osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do posiadania ważnych zezwoleń (decyzji) lub wpisu do rejestru właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (odzysku i/lub unieszkodliwiania) oraz transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ww. dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy ważność ww. dokumentów wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w treści oferty oświadczenie deklarujące złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności zezwolenia (decyzji) i uzyskanie stosownego nowego, prawomocnego zezwolenia (decyzji), lub wniosku o wpis do rejestru, tak aby zapewnić ciągłość ważności ww. dokumentów, a tym samym zapewnić ciągłość realizacji zamówienia. Ww. decyzje, muszą potwierdzać techniczną zdolność Wykonawcy do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie rocznej ilości odbieranych odpadów ustalonej jako 2 000 Mg/rok±20%. . Zakres przedmiotu zamówienia. Osad będący przedmiotem zagospodarowania pochodzi z procesów oczyszczania ścieków w oczyszczalni Kazimierza Wielka. Osad został poddany biologicznej stabilizacji tlenowej i mechanicznemu odwodnieniu na wirówce. Kod odpadu 19 08 05 /ustabilizowane komunalne osady ściekowe/. Przewidywana ilość odwodnionego osadu do odbioru w okresie 12 miesięcy ok. 2 000 Mg±20% Zawartość suchej masy ok. 20-25 % Załadunek osadu na środki transportowe Wykonawcy leży po stronie Wykonawcy. Odbiór odwodnionych osadów ściekowych będzie odbywać się etapami z zadaszonych poletek osadowych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Zielonej 12, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu (fax) od Zamawiającego o realizacji w/w usługi. Na poletkach zadaszonych można zgromadzić jednorazowo ok. 250 Mg osadu. Wysokość zadaszenia poletek osadowych 3,2 m. Obowiązek ważenia na legalizowanej wadze samochodowej z każdorazowej partii wywożonych osadów ściekowych spoczywał będzie na Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że podana ilość osadów ściekowych jest ilością szacunkową, została podana w celu sporządzenia oferty i ich ilość może ulec zmianie. Faktyczna ilość osadów ściekowych może nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Podaną ilość osadów ściekowych należy traktować jako orientacyjną i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości. Z tytułu zwiększenia o 20% ilości wywożonego osadu w stosunku do przewidywanego czy też zmniejszenia ilości wywożonego osadu w stosunku do przewidywanego, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów ani nie będzie ponosić z tego tytułu żadnych innych skutków. Wyżej przedstawiona wartość osadów ściekowych jest uzależniona od ilości i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych jak również od stopnia odwodnienia osadów ściekowych. Odbioru należy dokonywać po każdym pisemnym zgłoszeniu (fax lub mail) od Zamawiającego o realizacji w/w usługi w terminie wskazanym w Ofercie Wykonawcy, przy czym czasem minimalnym odbioru odpadów jest czas do 2 dni roboczych, zaś maksymalnym czasem – do 5 dni roboczych. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, o którym mowa powyżej. Przy transporcie i wyładunku odpadu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych i publicznych. Osady wytwarzane w Oczyszczalni Ścieków w Kazimierzy Wielkiej i Dziekanowice poddawane są badaniom z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz.257). Szczegółowa analiza biologiczna oraz fizyko–chemiczna dotycząca właściwości osadu stanowi załącznik nr 7 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90513600-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513800-4
90513700-3
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późń.zm.) albo ważne zezwolenie na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późń.zm.) oraz zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późń.zm.). b) Decyzja, o której mowa w pkt. a) musi potwierdzać techniczną zdolność Wykonawcy do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie rocznej ilości odbieranych odpadów ustalonej jako 2000 Mg/rok±20%.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt.9.3- Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt.9.3- Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na żądanie Zamawiającego na potwierdzenie następujące dokumenty; a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późń.zm.) albo ważne zezwolenie na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późń.zm.) oraz zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późń.zm.). b) Decyzja, o której mowa w pkt. a) musi potwierdzać techniczną zdolność Wykonawcy do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie rocznej ilości odbieranych odpadów ustalonej jako 2000 Mg/rok±20%. 9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej; Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt.9.3- Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie. 9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt.9.3- Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa pełnomocnictwo. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 17.3. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Związku Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej, ul. Zielona 12, 1 piętro, pokój 102 przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę wraz z pieczątką, datą i godziną wpływu do Zamawiajacego, zaleca się dołączyć do oferty. 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku : Nr BS Kielce 44 8493 0004 0180 0140 2270 0007 z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: ZM.KZZ.271.02.2019 17.5. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, które przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę składającego ofertę, należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Uwaga: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego czy też innego banku. 17.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.9.2. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17.10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin płatności 10,00
Czas realizacji odbioru odpadów 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
25.1 Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy; c) gdy wystąpią ograniczenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia; 25.2 Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace wykończeniowe i instalacyjne - Łopuszno
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania26-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie instalacji ogrzewania, przyłącza do istniejącej kotłowni wraz z instalacją systemu sterowania oraz wykonania prac adaptacyjnych i wykończeniowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI