Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) pochodzących z nieruchomości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry w I kwartale 2022 r. - Część 1
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJelenia Góra
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-09
 • ZamawiającyMIASTO JELENIA GÓRA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-01
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00293463
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry w I kwartale 2022 r. - Część 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO JELENIA GÓRA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 58

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@jeleniagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry w I kwartale 2022 r. - Część 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9396c985-51d1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00293463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008694/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.6 Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu zostały opisane w pkt 15 i 24 Tomu I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jelenia Góra, które reprezentuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry, Plac Ratuszowy 58,58-500 Jelenia Góra, tel.(075) 75 46 101, fax. (075) 75 46 201, e-mail:ratusz_um@jeleniagora.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście Jelenia Góra jest Pan Leszek Wierzbicki, kontakt: iodo_um@jeleniagora.pl, telefon/ (075) 75 49 860;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej u.p.z.p;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 u.p.z.p, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach u.p.z.p, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z u.p.z.p;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Rz.271.48.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu (poddanie odzyskowi w procesie R3) odpadów ulegających biodegradacji – (20 02 01) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych w Jeleniej Górze.
Prognozowana ilość odpadów ulęgających biodegradacji przewidziana do zagospodarowania
w okresie realizacji zamówienia wynosi:
1) w styczniu 2022 r. - 150 Mg
2) w lutym 2022 r.-100 Mg
3) w marcu 2022 r.- 150 Mg
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu wykonania usługi zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji w przypadku obiektywnej konieczności świadczenia usługi w okresie nie objętym terminem wykonywania zamówienia, z tym, że wartość powtórzonej usługi nie przekroczy 50% wartości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena -50%
2) Odległość instalacji /stacji przeładunkowej- 50%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość instalacji/stacji przeładunkowej

4.3.6.) Waga: 50,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na zagospodarowaniu (odzysku) odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.779 z późn. zm.), tj:
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy,
2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane obejmujące co najmniej odpady o kodzie wskazanym przez Zamawiającego potwierdzające zagospodarowanie odpadów poprzez poddanie odzyskowi w procesie R3 lub dysponować prawem do korzystania z instalacji posiadającej ww. zezwolenia albo pozwolenie.
3) w przypadku gdy Wykonawca posiada instalację w odległości większej niż 60 km od granicy miasta w Jeleniej Górze musi dysponować stacją przeładunkową w odległości do 60 km od granicy miasta.
W okolicznościach, których mowa powyżej Wykonawca przedłoży dodatkowo aktualną decyzję na zbieranie odpadów objętych przedmiotem zamówienia w tej stacji, tj. zezwoleniem na zbieranie odpadów wydanym na podstawie ustawy o odpadach lub pozwoleniem zintegrowanym/pozwoleniem wydanym na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska uwzględniającym warunki zezwolenia na zbieranie odpadów będących przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.:
1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SWZ.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot na którego zasobach polega Wykonawca.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Tomu I SWZ.

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p.
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.2.1 ppkt.3), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa ww. Rozporządzeniu zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio:
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Wyżej wymienione dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów
w przedmiotowym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wykonawcy,
b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane obejmujące co najmniej odpady o kodzie wskazanym przez Zamawiającego lub dokument potwierdzający dysponowanie prawem do korzystania z instalacji posiadającej ww. zezwolenie albo pozwolenie potwierdzające zapewniające zagospodarowanie odpadów poprzez poddanie odzyskowi w procesie R3.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów w przedmiotowym zakresie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Tomu I SWZ.
2. pozostałe wymagania zostały opisane w pkt 12 Tomu I SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w Tomie II SWZ "Projekt umowy"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejscem składania ofert jest platforma zakupowa Miasta Jelenia Góra dostępna pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/jeleniagora

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p.
2. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
3. Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję osoby do sprzątania mieszkania wynajmowanego na doby - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania07-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję osoby do sprzątania mieszkania wynajmowanego na doby. Mieszkanie ma 41 m2, dwa pokoje, kuchnie i łazienkę. Sprzątanie mieszkania będzie się odbywać się w godzinach od 11. do 14. i zajmuje około 2 godzin i 3, 4 razy w tygodniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI