Zagospodarowanie odpadów o kodach: 16 01 03; 17 06 04; 20 03 07; z Punktu Selektywnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zagospodarowanie odpadów o kodach: 16 01 03; 17 06 04; 20 03 07; z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZagórz
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-03-15
 • ZamawiającyZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-02
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00072853
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów o kodach: 16 01 03; 17 06 04; 20 03 07;
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370269712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bieszczadzka 5

1.5.2.) Miejscowość: Zagórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-540

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134631001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zut.biuro@zut.zagorz.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.zagorz.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów o kodach: 16 01 03; 17 06 04; 20 03 07;
z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94968ded-9a18-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00072853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031329/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w Zagórzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.zut.zagorz.net/przetargi/fgr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1 Informacje ogólne:
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.qov.pl/, ePUAPu oraz poczty elektronicznej;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. Uczestnicy niniejszego postępowania akceptują postanowienia wyżej wymienionych Regulaminów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektorsds@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów sklasyfikowanych - zgodnie z aktualnym katalogiem odpadów - pod kodami:
16 01 03 – Zużyte opony w ilości 20 Mg, (odpad dostarcza zamawiający)
17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 w ilości 14,00 Mg, (odpad dostarcza zamawiający)
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe w ilości 160,00 Mg (odpad odbiera wykonawca)
w sposób powodujący przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami
1) Przekazanie odpadów będzie potwierdzone kartami przekazania odpadów wystawionymi w systemie BDO.
2) Odpady o kodzie 16 01 03 i 17 06 04 będą dostarczane przez Zamawiającego do miejsca wskazanego przez wykonawcę - luzem.
3) Odpady o kodzie 20 03 07 będą odbierane przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego w kontenerach KP-36 udostępnionych przez Wykonawcę. Wykonawca odbierze odpady od Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Wykonawca w trakcie odbioru pełnego kontenera KP-36 podstawi identyczny kontener na tzw podmianę. Zamawiający ma zawsze mieć do dyspozycji
4) Przewidywana do przekazania w okresie trwania umowy ilość odpadów, wynosi 194,00 Mg w nieregularnych odstępach czasowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania innej ilości odpadów niż 194,00 Mg w sytuacji zaistnienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego (tj. przekazanie Zamawiającemu przez wytwórców/dostawców odpadów mniejszej lub większej ilości odpadów).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają określone w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
- Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
a) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.j, jak również wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 797 z późn. zm.j, tj. jako transportujących odpady ze wskazaniem kodu i nazwy rodzajów transportowanych odpadów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia"
b) posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) zezwalającej na zbieranie/przetwarzanie odpadów o przedmiotowych kodach w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia;
LUB
c) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.j, jak również wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 797 z późn. zm.j, tj. jako transportujących odpady ze wskazaniem kodu i nazwy rodzajów transportowanych odpadów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;
d) posiada umowę o przetwarzanie odpadów z instalacją posiadającą aktualną decyzje wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) zezwalającą na przetwarzanie odpadów (dotyczy odpadu o kodzie 20 03 01).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) W ramach uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
a) Zawiadomienie (zanonimizowane w zakresie loginu i hasła) o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.j, jak również wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 797 z późn. zm.j, tj. jako transportujących odpady ze wskazaniem kodu i nazwy rodzajów transportowanych odpadów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;;
b) aktualnej decyzji wydanej przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z póżn. zm.) zezwalającej zbieranie/przetwarzanie odpadów o przedmiotowych kodach w ilości co najmniej równej wielkości zamówienia;
LUB
c) Zawiadomienie (zanonimizowane w zakresie loginu i hasła) o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.j, jak również wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 797 z późn. zm.j, tj. jako transportujących odpady ze wskazaniem kodu i nazwy rodzajów transportowanych odpadów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia;
d) umowę o przetwarzanie odpadów z instalacją posiadającą aktualną decyzje wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) zezwalającą na przetwarzanie odpadów (dotyczy odpadu o kodzie 20 03 01).
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie uprawnień przez co najmniej jednego z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania w/w uprawnień).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (zwani również Konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać dokument ustanawiający pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument);
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów pełnomocnictwa ilu Wykonawców).
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełnić warunki udziału w postępowaniu.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań, (art. 60 ustawy Pzp).
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile Zamawiający wymaga).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ul: Bieszczadzka 5; 38-540 Zagórz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Rusztowanie jezdne - Skołyszyn
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania25-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Potrzebuje rusztowanie jezdne 9m wysokość robocza, okres wynajmu około 1 miesiąc, termin od połowy lipca. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI