USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU ŚWIADCZENIA...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KONSERWACJI, NAPRAWACH I REMONTACH INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ W BYDGOSZCZY
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-03-30
 • ZamawiającyMIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-18
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00091169
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KONSERWACJI, NAPRAWACH I REMONTACH INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ W BYDGOSZCZY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091605784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Inowrocławska 11

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-153

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzk.bydgoszcz.pl/przetargi

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYTWARZANYCH W WYNIKU ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA KONSERWACJI, NAPRAWACH I REMONTACH INFRASTRUKTURY TOROWO-SIECIOWEJ W BYDGOSZCZY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ad4117f-a699-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00091169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mzk.bydgoszcz.pl/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_bydgoszcz.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4.8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Pozostałe warunki techniczne i organizacyjne określa SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25
maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie
postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz
dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniu składanym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowaniu.
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych – Dział XIX SWZ).
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której
dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca
złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 029/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usług przez Zamawiającego, polegających na konserwacji, naprawach i remontach infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Bydgoszczy.
2) Usługi dotyczą odpadów o kodach:
- 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
- 17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
- 17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Poza podstawowym zakresem Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji wskazując, iż prawem tym objęty jest zakres:
- 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 10 Mg
- 17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) – 10 Mg
- 17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 – 5 Mg
- 17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 – 150 Mg
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w pełnym lub w częściowym zakresie.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.
Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie do wyczerpania zakresu objętego prawem opcji.
W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, w tym roszczenie o realizację zamówienia opcjonalnego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom uPzp oraz SWZ i została uznana jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych tj. uzyskała największa liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada na dzień składania ofert:
a) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ administracji publicznej zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2021 poz.779 z późn. zm.).
b) Aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2021 poz.779 z późn. zm.).
c) Aktualny wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zezwalający na transport i odbiór odpadów o kodach wskazanych w Sekcji 4.2.2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia dodatkowych
dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
Zamawiający zweryfikuje złożone oświadczenie poprzez stronę internetową
https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca przedstawi:
a) Formularz ofertowy zawierający wszystkie oświadczenia w nim zawarte (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z zestawieniem asortymentowym zawarte (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ)
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i baku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ),
C) Oświadczenie, wskazujące które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ -jeżeli dotyczy
d) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę (o ile dotyczy) lub pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
e) Uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności mogą spełniać łącznie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-30 10:50

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Firma Amlux świadcząca usługi porządkowe zatrudni pracownicę do sprzątania - Wąbrzeźno
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania07-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma Amlux świadcząca usługi porządkowe zatrudni pracownicę do sprzątania. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI