Usługa wynajmu i serwisu kontenerów sanitarnych, kabin sanitarnych – zamówienie z...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa wynajmu i serwisu kontenerów sanitarnych, kabin sanitarnych – zamówienie z podziałem na 2 części.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-05-12
 • Zamawiający34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-05-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00143872
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wynajmu i serwisu kontenerów sanitarnych, kabin sanitarnych – zamówienie z podziałem na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180690373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 11B

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-111

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261156386

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia34wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wynajmu i serwisu kontenerów sanitarnych, kabin sanitarnych – zamówienie z podziałem na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-774a8f24-cb80-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00143872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/34wog/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

https://platformazakupowa.pl/pn/34wog/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za wyjątkiem zasad dotyczących czynności złożenia oferty, które zostały określone w ust. 2 poniżej, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie: https://platformazakupowa.pl/pn/34wog/proceedings lub za pomocą poczty elektronicznej
e-mail: zamowienia34wog@ron.mil.pl.
2. Ofertę wraz z załącznikami wymaganymi do oferty należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – za pośrednictwem Formularza oferty dostępnego na: https://platformazakupowa.pl/pn/34wog/proceedings.
UWAGA:
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowienia34wog@ron.mil.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail konkretnemu Wykonawcy.
4. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku to 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .zip i .7Z.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje się, iż na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://34wog.wp.mil.pl/ zawarto stosowną klauzulę informacyjną dla osób fizycznych przystępujących i biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni zapoznać się treścią przedmiotowej klauzuli jak również respektować zawarte w niej postanowienia i zasady.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/44/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące zadania (części):
1) zadanie (część) nr 1:
a) usługa wynajmu z dostarczeniem 20 stopowych kontenerów sanitarnych ze zbiornikiem na wodę i zbiornikiem na fekalia, ich serwisowanie (sprzątanie) i odbiór po zakończeniu ćwiczeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do w zakresie zadania (części nr 1):
a) dostarczenia kontenerów sanitarnych do miejsc wskazanych w OPZ (załącznik nr 5A do SWZ);
b) przeprowadzania serwisu kontenerów sanitarnych zgodnie z OPZ (załącznik nr 5A do SWZ).
3. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:
a) serwisowania kontenerów sanitarnych,
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawiony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanie w ust. 3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w wyznaczonym terminie oświadczenia, o których mowa w projekcie umowy, która jest integralnym załącznikiem do SWZ.
5. Ilość dostarczanych kontenerów sanitarnych oraz częstotliwość ich serwisu odbywać się będzie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załączniki nr 5A do SWZ).
6. Środki czystości i sprzęt niezbędny do serwisowania kontenerów zabezpiecza Wykonawca.
7. Miejsce realizacji usługi, termin, ilość kontenerów i ilość dni serwisowania będzie zgłaszania na bieżąco do Wykonawcy z wyprzedzeniem - telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.
8. Wykonawca zobowiązuje się od utrzymania kontenerów sanitarnych w ciągłej sprawności technicznej (w przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się do naprawy w ciągu 5 godzin od zgłoszenia). W przypadku całkowitej utraty sprawności technicznej Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia nowego, sprawnego kontenera w ciągu 8 godzin od zgłoszenia.
9. Wykonawca wykona usługę zgodnie z przepisami BHP i ppoż. z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90460000-9 - Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na ustawienie kontenera we wskazanym miejscu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące zadania (części):
2) zadanie (część) nr 2:
a) wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych z umywalkami Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do w zakresie zadania (części nr 2):
a) dostarczenia kabin sanitarnych do miejsc wskazanych w OPZ (załącznik nr 5B do SWZ);
b) przeprowadzania serwisu kabin sanitarnych zgodnie z OPZ (załącznik 5B do SWZ).
3. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:
a) serwisowania kabin sanitarnych.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawiony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanie w ust. 3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w wyznaczonym terminie oświadczenia, o których mowa w projekcie umowy, która jest integralnym załącznikiem do SWZ.
5. Miejsce realizacji usługi, termin, ilość kabin i serwisów będzie zgłaszana na bieżąco do Wykonawcy z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania kabin sanitarnych w ciągłej sprawności technicznej.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5B do SWZ.
8. Wykonawca wykona usługę zgodnie z przepisami BHP i ppoż. z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90460000-9 - Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na podstawienie kabiny sanitarnej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 ustawy, f) art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.835). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;

UWAGA:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.835) w celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

UWAGA:
W przypadku Oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać dane pełnomocnika
i czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
3. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, które wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony:
1) przypadków określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie roku kalendarzowego. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów
3) zaistnienia okoliczności określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przy zachowaniu określonych w tym przepisie obowiązków,
4) W ramach art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, o których mowa w § 10 projektu umowy (załącznik nr 4A do SWZ lub/i 4B do SWZ) w zależności od części, o którą ubiegać się będzie Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/34wog/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-10

NAJNOWSZE ZLECENIE
Rusztowanie jezdne - Skołyszyn
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania25-06-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Potrzebuje rusztowanie jezdne 9m wysokość robocza, okres wynajmu około 1 miesiąc, termin od połowy lipca. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI