Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-01-04
 • ZamawiającyWojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-22
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00570175
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015294487

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szaserów 128

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-141

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wi@wim.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wim.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a5d1d88-a09b-11ee-948d-82b0c04ef850

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00570175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wim.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zostały zawarte w Rozdziale 13 SWZ dostęp przez platformę Zamawiającego:
https://wim.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały zawarte w Rozdziale 13 SWZ dostęp przez platformę Zamawiającego:
https://wim.eb2b.com.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., str. 1), Zamawiający zamieścił w Rozdziale 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/472/2023/SEN/WIM - 139/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu Wojskowego Instytutu Medycznego - PIB w Warszawie przy ul. Szaserów 128.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 3a (w zakresie pakietu nr 1) do swz. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4a (dla pakietu nr 1) do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdz. 9 SWZ:
1. Przy wyborze oferty (w każdym pakiecie) zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena – waga 100 %
2. Przy dokonywaniu oceny ofert zamawiający będzie stosował następujące zasady:
1) Kryterium cena – sposób oceny ofert:
a) Liczba punktów = (Cmin. /Cof) * 100 * waga kryterium „Cena”;
b) Cmin. – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert;
c) Cof – Cena badanej oferty.
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w swz, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu Wojskowego Instytutu Medycznego – PIB w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 8.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 3b (w zakresie pakietu nr 2) do swz. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4b (dla pakietu nr 2) do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdz. 9 SWZ:
1. Przy wyborze oferty (w każdym pakiecie) zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena – waga 100 %
2. Przy dokonywaniu oceny ofert zamawiający będzie stosował następujące zasady:
1) Kryterium cena – sposób oceny ofert:
a) Liczba punktów = (Cmin. /Cof) * 100 * waga kryterium „Cena”;
b) Cmin. – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert;
c) Cof – Cena badanej oferty.
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w swz, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozdziałem 6 SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej -
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż:
a) posiada wpis do rejestru w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.);
b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1852).
2) zdolności technicznej lub zawodowej -
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj. obejmującą odbiór odpadów komunalnych, o wartości nie niższej niż:
a) 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) - dotyczy pakietu nr 1
b) 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) - dotyczy pakietu nr 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1) wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
a) wpisu do rejestru w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.);
b) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1852).
2) zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących środków dowodowych: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należycie wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy
działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z tych dokumentów zamawiający żąda pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale Rozdz. 7 SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrznej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wymienionych w Rozdz. 5 ust. 1 SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z wykonawców, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4a (dla pakietu nr 1) oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4b (dla pakietu nr 2) do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego: https://wim.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-02

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady do prac glazurniczych - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. W związku z prowadzoną inwestycją poszukuje brygady do prac glazurniczych. Inwestycje to budynki mieszkalne. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI