USŁUGA ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGA ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-01-14
 • ZamawiającySZPITAL KLINICZNY IM. KS ANNY MAZOWIECKIEJ
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00335773
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL KLINICZNY IM. KS ANNY MAZOWIECKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001372229

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-315

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@poczta.szpitalkarowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkarowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-165ddf9e-6891-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00335773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001009/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy zakupowej Open Nexus pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
2. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452).
3. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ poprzez Platformę zakupową (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ nie wymaga rejestracji na platformie) za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa w sekcji “Komunikaty”.
6. Wszelka korespondencja po otwarciu ofert będzie prowadzona na pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa
7. Oferta, oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe powinny być sporządzone w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym)
8. Niezbędne wymagania umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej z siedzibą w Warszawie wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podaje następujące informacje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, adres: ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalkarowa.pl
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/12/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 170000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych pochodzących ze Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej:
Lp kod odpadu Opis przedmiotu Częstotliwość odbiorów
1 20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 6-7 razy w miesiącu
2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2 razy w miesiącu
3 15 01 06 Opakowania z tworzyw sztucznych i metali 4 razy w miesiącu
4 15 01 07 Opakowania ze szkła 1 raz w miesiącu
5 20 01 08 Odpady ulegające biodegradacji 2 razy w tygodniu
(wtorki i piątki)
2. Częstotliwość odbioru odpadów z podziałem na rodzaje odpadów będzie dokonywana zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 1 do SWZ „kalkulacja cenowa”, co nie wyklucza prawa Zamawiającego do określenia innej częstotliwości wykonania usługi np. w przypadku kumulacji dni wolnych Wykonawca zapewni dodatkowy odbiór odpadów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu oraz możliwość zmiany katalogu kodów.
Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot Umowy zobowiązuje się do zatrudnienia, o którym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie umowy o prace co najmniej 1 osoby, która będzie wykonywała czynności związane z odbiorem i/lub transportem odpadów przez cały okres realizacji niniejszej zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów w ocenianych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GODZINY ODBIORÓW ODPADÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) jest wpisany do rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa stanowiącego integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarcze odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
c) posiada uprawnienia do zbierania odpadów komunalnych na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
2) zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dwoma specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu odpadów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
a) dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydany przez właściwy organ zgodnie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
b) dokument potwierdzający aktualny wpis do rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka Województwa stanowiącego integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
c) aktualna decyzja wydana przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie zbierania odpadów komunalnych
2) na potwierdzenie warunku dysponowania potencjałem technicznych: wykaz narzędzi, wyposażenia lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj. wykaz środków transportu przystosowanych do przewozu odpadów (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

(załączników), tj.:
1. formularza OFERTA,
2. formularza „kalkulacja cenowa” – załącznik nr 1
3. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – załącznik nr 2 – jeżeli dotyczy
4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – załącznik nr 3 – jeżeli dotyczy
5. pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zamawiający zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp uzna warunek opisany w Rozdziale V pkt 1 za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) Zamawiający uzna warunek opisany w Rozdziale V pkt 2 za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, iż dysponuje minimum dwoma specjalistycznymi środkami transportu przystosowanym do przewozu odpadów lub dwóch z w/w wykonawców dysponuje po jednym specjalistycznym środkiem transportu przystosowanym do przewozu odpadów.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W zakresie oświadczenia wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie stosował przepisy art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa, które powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
b) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
- reprezentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- zaciąganie zobowiązań,
- złożenie oferty wspólnie,
- prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem o zamówienie
publiczne.
Dokument pełnomocnictwa złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
8) Podmioty składające ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają zmianę umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki VAT mająca wpływ na cenę brutto następuje z dniem wejścia w życie urzędowej zmiany stawki, przy czym cena netto pozostaje niezmieniona. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu, lecz wyłącznie przekazania przez Wykonawcę w formie pisemnej zawiadomienia o zmianie wraz z załączonym aktualnym (po zmianie) formularzem cenowym / kalkulacją cenową.
2) w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania na kolejny okres uzgodniony przez strony, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy. Powyższe może nastąpić w drodze aneksu do umowy w sytuacji niewykorzystania całej wartości przedmiotu umowy. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej oraz wartości umowy.
3) w zakresie terminu jej realizacji, sposobu wykonania w przypadku wystąpienia u Wykonawcy lub u jego Podwykonawcy okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 mających bezpośredni wpływ na realizację umowy, w szczególności związanych z:
a) nieobecnością pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą w realizacji zamówienia,
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę lub jego podwykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych.
Powyższe może nastąpić w drodze aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalkarowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-12

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym - Mniszek - Kiełpieniec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie i przecinkę w starym lesie sosnowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy oleju napędowego do celów grzewczych
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy artykułów żywnościowych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: USŁUGA SERWISU SERWEROWNI DLA UKSW W WARSZAWIE
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI