Świadczenie usługi w zakresie utworzenia, utrzymania i prowadzenia Punktu Selektywnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi w zakresie utworzenia, utrzymania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn wraz z zagospodarowaniem zebranych w Punkcie odpadów komunalnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKwidzyn
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kwidzyn
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-05
 • Numer ogłoszenia570095-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 570095-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.

Gmina Kwidzyn: Świadczenie usługi w zakresie utworzenia, utrzymania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn wraz z zagospodarowaniem zebranych w Punkcie odpadów komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, krajowy numer identyfikacyjny 17074776700000, ul. ul. Grudziądzka  30 , 82-500  Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 261-41-51, e-mail przetargi@gminakwidzyn.pl, faks 552 792 306.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminakwidzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminakwidzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminakwidzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej pod rygorem nieważności - osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.
Adres:
Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie utworzenia, utrzymania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn wraz z zagospodarowaniem zebranych w Punkcie odpadów komunalnych
Numer referencyjny: ZP.271.10.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utworzenia, utrzymania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Kwidzyn w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. wraz z zagospodarowaniem zebranych w Punkcie odpadów komunalnych. W ramach przedmiotowej usługi Zamawiający zleci Wykonawcy utworzenie do dnia 30 listopada 2020 roku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie znajdował się bądź na terenie gminy Kwidzyn, bądź na terenie Miasta Kwidzyna, ze względu na położenie gminy Kwidzyn wokół miasta Kwidzyn. PSZOK będzie świadczył usługi dla mieszkańców gminy Kwidzyn w piątki od godziny 8:00 do 16:00 oraz soboty od godziny 8:00 do 14:00 przyjmując dostarczone selektywnie zbierane przez mieszkańców gminy Kwidzyn odpady pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych w następujących ilościach:-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV – w każdej wytworzonej ilości rocznie wskazującej na pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych;-odpady popiołu - w każdej wytworzonej ilości rocznie wskazującej na pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych;-przeterminowane leki i chemikalia np. farby, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony roślin – w każdej wytworzonej ilości rocznie wskazującej na pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych;-zużyte baterie, świetlówki, akumulatory, przepracowane oleje, zużyte opony małogabarytowe np. od samochodów osobowych - w każdej wytworzonej ilości rocznie wskazującej na pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych;-zużyte opony wielkogabarytowe od ciągników rolniczych, przyczep, itp. – 2 sztuki rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej;-odpady wielkogabarytowe np. szafy, regały, stoły, fotele, łóżka, kanapy, folie wielkogabarytowe, big bagi itp. - w każdej wytworzonej ilości rocznie wskazującej na pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych;-odpady budowlane i rozbiórkowe np. gruz, usunięte tapety, tynki, okleiny, kafelki itp. – 2 m3 rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej;-odpady i opakowania: z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowania wielomateriałowe - w każdej wytworzonej ilości rocznie wskazującej na pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych;-bioodpady – w każdej wytworzonej ilości rocznie wskazującej na pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych;-odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki– w każdej wytworzonej ilości rocznie wskazującej na pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511200-4
90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2024-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia:W zakresie utworzenia PSZOK do 30 listopada 2020 roku.W zakresie utrzymania i prowadzenia PSZOK od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz.797 ze zm.), obejmującego, co najmniej odpady selektywnie zbierane, ze wskazaniem rodzajów odpadów (kody odpadów), określone w Załączniku nr A do SIWZ;b) posiada zaświadczenie o nadaniu nr BDO, umożliwiające weryfikację uzyskanego wpisu do rejestru transportujących odpady, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, obejmującego co najmniej odpady selektywnie zbierane (kody odpadów), określone w Załączniku nr A do SIWZ, lub/i przedłoży stosowne oświadczenie o rodzajach poszczególnych odpadów określonych w Załączniku nr A do SIWZ (z uwzględnieniem ich kodów), które będzie przekazywał do transportu uprawnionym podmiotom.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o treści odpowiadającej Załącznikowi Nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, prowadził Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz zagospodarowaniem zebranych odpadów przez okres co najmniej 2 lat.Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia zasobów dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia przez 2 lub więcej podmiotów. Warunek dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia samodzielnie winien spełniać Wykonawca lub podmiot udostępniający w tym zakresie swoje zasoby Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej:1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (złożony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SIWZ);2) zaświadczenia o nadaniu nr BDO, umożliwiającego weryfikację uzyskanego wpisu do rejestru transportujących odpady, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, obejmującego co najmniej odpady selektywnie zbierane (kody odpadów), określone w Załączniku nr A do SIWZ, lub/i przedłożenia stosownego oświadczenia o rodzajach poszczególnych odpadów, określonych w Załączniku nr A do SIWZ (z uwzględnieniem ich kodów), które będą przekazywane do transportu uprawnionym podmiotom.3) zezwolenie na zbieranie odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020. poz. 797 t.j.) obejmującego, co najmniej odpady selektywnie zbierane ze wskazaniem rodzajów odpadów (kody odpadów), określone w Załączniku nr A do SIWZ. 4. Wykonawca, który na dzień składania dokumentów nie może złożyć dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 3 pkt. 2-3, składa Oświadczenie, że nie później niż do 30 listopada 2020 r. utworzy i będzie prowadził przez okres trwania umowy stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zapewniający odbiór odpadów komunalnych wymienionych w Załączniku Nr A do SIWZ przez czas wskazany w ofercie. Przedmiotowe Oświadczenie winno zawierać zapis o następującej treści „Oświadczam, że znana jest mi treść art. 297 § 1 kodeksu karnego”. Najpóźniej do dnia 30 listopada 2020r. Wykonawca bez ponownego wezwania przedłoży Zamawiającemu wymienione w Rozdz. VI ust. 3 pkt. 2-3 dokumenty i/lub oświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczeniu na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w pełnej wysokości przed terminem do składania ofert. 3. Wadium przetargowe należy wnieść do Zamawiającego w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060, w tytule przelewu należy podać nazwę niniejszego zamówienia z dopiskiem „Wadium – PSZOK” - kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 310, t.j.). 4. Wadium wnoszone w formie: poręczeń, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych należy w formie nienaruszonego oryginału dołączyć do oferty w osobnej kopercie, na której zapisana będzie nazwa niniejszego zamówienia z dopiskiem „WADIUM – PSZOK”, złożona w terminie do dnia i godziny składania ofert (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1).5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien:1) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8 poniżej;2) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8 poniżej.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.9. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej wadium. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który określony został w Rozdz. IX SIWZ.11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w dokumencie gwarancji winny być wskazane podmioty należące do konsorcjum lub co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia wyłącznie w przypadku:1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek oraz, o ile Wykonawca wykaże, że zmiany opisane w pkt 2, 3 i 4 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku: 2) wzrostu ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych, z tytułu zmiany ceny za przyjęcie odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych lub innych instalacjach odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów, pod warunkiem że wzrost tej ceny będzie przekraczał 5 % ceny ustalonej na rok 2020,3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 4) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 nastąpi po upływie pierwszego miesiąca od daty wejścia w życie nowych stawek opłat.3. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419), muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA;2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie;3) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-09-12 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Chciałbym zamówić pochwyt drewniany płaski, Reda
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania17-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, chciałbym zamówić pochwyt drewniany płaski. Czy mógłbym prosić o kontakt na adres mailowy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam, Piotr
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI