Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-02-18
 • ZamawiającyKUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-02-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00048846
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092356930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Seminaryjna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-326

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@kpcp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02604cf8-87f7-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00048846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023796/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa usuwania odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/kpcp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji
elektronicznej zawarto w punkcie 13 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy: e-mail: iodo@kpcp.pl;
3) przekazane w związku prowadzonym w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udokumentowania przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizacji umowy;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, a także osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem postępowania, a następnie realizacją zawartej umowy;
5) przekazane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, ponadto w odniesieniu do umów okres ich przechowywania określa Instrukcja Archiwalna KPCP zatwierdzona przez Archiwum Państwowe
w Bydgoszczy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną oraz osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 06 Z TP 22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z obiektu przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy. Ilość odpadów w okresie 12 miesięcy: 112 932 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Czas realizacji odbioru odpadów 40%

Opis kryterium „cena” (C) – 60% – max. 60 pkt.
C = (Cn : Cb) x 60
C - Punktacja za kryterium „cena”
Cn - Cena brutto najniższa zaoferowana spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.
• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2. Opis kryterium „Czas realizacji odbioru odpadów” (T) – 40% – max. 40 pkt.
Czas realizacji odbioru odpadów należy przedstawić w wymaganych zakresach:
Zakres czasowy odbioru odpadów:
od godziny 7: 30 do godziny 14: 00 Ilość punktów 5
od godziny 7: 30 do godziny 12 :00 Ilość punktów 15
od godziny 7 :30 do godziny 10: 00 Ilość punktów 40

Czas realizacji odbioru odpadów należy wskazać w formularzu Oferty w przypadku braku zadeklarowania czasu odbioru Zamawiający przyjmie najniżej punktowany tj. od godziny 7 :30 do godziny 14: 00 .

3. Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która zdobędzie największą ilość punktów – w poszczególnych pakietach – obliczonych wg wzoru:

P = C + T
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium „cena”
T – punktacja za kryterium „czas realizacji odbioru odpadów”.
• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 - odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z obiektu przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy. Ilość odpadów w okresie 12 miesięcy: 37 632 kg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załączniki nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60%
2. Czas realizacji odbioru odpadów 40%

Opis kryterium „cena” (C) – 60% – max. 60 pkt.
C = (Cn : Cb) x 60
C - Punktacja za kryterium „cena”
Cn - Cena brutto najniższa zaoferowana spośród ofert rozpatrywanych.
Cb - Cena brutto oferty badanej.
• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

2. Opis kryterium „Czas realizacji odbioru odpadów” (T) – 40% – max. 40 pkt.
Czas realizacji odbioru odpadów należy przedstawić w wymaganych zakresach:
Zakres czasowy odbioru odpadów:
od godziny 7: 30 do godziny 14: 00 Ilość punktów 5
od godziny 7: 30 do godziny 12 :00 Ilość punktów 15
od godziny 7 :30 do godziny 10: 00 Ilość punktów 40

Czas realizacji odbioru odpadów należy wskazać w formularzu Oferty w przypadku braku zadeklarowania czasu odbioru Zamawiający przyjmie najniżej punktowany tj. od godziny 7 :30 do godziny 14: 00 .

3. Najkorzystniejsza będzie ta oferta, która zdobędzie największą ilość punktów – w poszczególnych pakietach – obliczonych wg wzoru:

P = C + T
P – punktacja całkowita
C – punktacja za kryterium „cena”
T – punktacja za kryterium „czas realizacji odbioru odpadów”.
• Punkty liczone są do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną decyzję/ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami tj. transport i unieszkodliwianie odpadów co najmniej o rodzajach (kodach) wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (podane w załączniku nr 1a i 1b – Opis przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do zadeklarowanej w ofercie instalacji, wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni – złoży aktualny na dzień złożenia, dokument potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 8.2 SWZ, tj.:
Aktualną decyzję/ zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami tj. transport i unieszkodliwianie odpadów co najmniej o rodzajach (kodach) wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (podane w załączniku nr 1a i 1b – Opis przedmiotu zamówienia) w odniesieniu do zadeklarowanej w ofercie instalacji, wydane przez właściwy organ wydający zezwolenia na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy
1.1. Zatwierdzony Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1… do SWZ).
1.2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (zał. nr 2… do SWZ).
1.3. Wypełniony i podpisany formularz Oferty (zał. nr 3 do SWZ).
1.4. Pełnomocnictwo: oryginał lub elektroniczna kopia poświadczona przez mocodawcę lub notariusza – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
1.5. Oświadczenia dla każdego z miejsc wytwarzania odpadów, że instalacja, w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne posiada wolne moce przerobowe (zał. nr 5… do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie w zakresie spełnienia warunku udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunku udziału, zgodnie z informacją wskazaną w formularzu Oferty. Zapisy pkt. 9 SWZ stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu Oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków opisanych w ppkt. 8.2 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) obniżenia ceny w przypadku zastosowania promocji lub obniżki cen;
2) podwyższenia ceny, gdy nastąpi zmiana stawki opłaty środowiskowej – Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych w przypadku zmiany stawki opłaty środowiskowej (zmiana cen jednostkowych związana ze zmianą stawki opłaty środowiskowej może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki opłaty środowiskowej, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji);
3) ilości i wielkości pojemników w przypadku konieczności dokonania zmian w tym zakresie wynikających ze zmian ilości wytwarzanych odpadów oraz zmian dotyczących miejsca przechowywania pojemników;
4) częstotliwości odbioru odpadów w przypadku konieczności dokonania zmian w tym zakresie wynikających ze zmian ilości wytwarzanych odpadów bądź zmiany przepisów w tym zakresie;
5) zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;
6) zmiany numeru kodu odpadu nie powodująca zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w zakresie numeracji kodów odpadów;
7) przedłużenia okresu obowiązywania umowy, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do ceny brutto w okresie obowiązywania umowy (czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania ceny brutto);
8) obowiązków strony wynikających z umowy, gdy w okresie obowiązywania umowy miały miejsce zmiany przepisów prawa mające wpływ na treść tych obowiązków;
9) zmiany lokalizacji instalacji i urządzeń, w których unieszkodliwiane będą odpady – w przypadku, gdy Wykonawca dysponował będzie możliwością unieszkodliwiania odpadów w instalacji do unieszkodliwiania odpadów w innym zakładzie utylizacji położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, a także gdy istniejące w tym województwie instalacje nie będą miały wolnych mocy przerobowych;
10) zmiany strony wystawiającej Kartę przekazania odpadu;
11) ceny oraz podatku VAT - w przypadku zmiany stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT i stosownie do dokonanej zmiany stawki podatku.
2. W wypadku wydłużenia okresu obowiązywania umowy zgodnie z pkt. 7) ust. 1 niniejszego paragrafu na okres ponad 12 miesięcy dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
oraz jeżeli zmiana ta lub zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określone w ust. 3-10 niniejszego paragrafu.
3. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych możliwe będzie w przypadku określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile zmiana tam przewidziana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę powodując ich zwiększenie lub obniżenie w odpowiednim stopniu do szacowanych przez niego przy składaniu oferty.
4. Przy określeniu wpływu zmian określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nie będą uwzględniane zmiany dotyczące osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/kpcp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-18 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. Sekcja VII.7.4.
5. Zwiększenie lub obniżenie cen jednostkowych w przypadku określonym w ust. 2 będzie możliwe odpowiednio do zmiany kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 4 umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz propozycję zmiany umowy, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia.
7. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca wraz ze złożonym wnioskiem zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania przez niego zamówienia, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez Zamawiającego - w terminie 7 dni od doręczenia mu wniosku, wykazać Zamawiającemu wpływ zmian lub jego brak na koszty wykonania przez niego zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest określić:
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń;
2) wpływ zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę;
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany umowy oraz wykazać adekwatność propozycji zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.
8. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie otrzymanych dokumentów w szczególności poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
9. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek taki powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany na podstawie okoliczności, o których mowa w ust. 2 są uzasadnione.
10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Firma Amlux świadcząca usługi porządkowe zatrudni pracownicę do sprzątania - Wąbrzeźno
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania07-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma Amlux świadcząca usługi porządkowe zatrudni pracownicę do sprzątania. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI